Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Angel Valverde Vilabella

Competències


Competències específiques
 • E1. Demostrar coneixements de la història dels videojocs i analitzar els videojocs referents amb arguments fonamentats en base a criteris d'avaluació contextualitzats en el marc històric i cultural.

 • E2. Dissenyar les mecàniques, regles, estructura i narrativa de videojocs seguint els criteris de jugabilitat i balanceig per oferir la millor experiència de joc possible.

 • E3. Identificar el tipus de jugador i dissenyar l'experiència de joc segons les característiques psicològiques del mateix.

Competències generals
 • G1. Demostrar tenir i comprendre coneixements avançats de la seva àrea d'estudi que inclouen els aspectes teòrics, pràctics i metodològics, amb un nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement.

 • G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat.

Competències transversals
 • T2. Treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Aquesta assignatura persegueix proporcionar els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dotar de so de qualitat qualsevol producció de videojoc. S’estudiaran les característiques fonamentals del so i la manera de descriure’l, breu repàs per la història del so en audiovisuals, la tecnologia necessària per enregistrar i crear so, els elements sonors principals dels videojocs i també coneixements relacionats amb el copyright i drets d’ús.

L'assignatura consta de sessions teòriques i sessions pràctiques al laboratori d'informàtica i a l'estudi d'audio. Per assolir els coneixements l'assignatura s'avalua amb els treballs sorgits de les sessions pràctiques, les proves individuals fetes durant el curs i l'examen final.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant serà capaç de:

 • E1.1. Descriure la història dels productes interactius i els videojocs, així com la tipologia i estètica dels mateixos.

  E2.4. Balancejar un joc o un nivell de joc considerant tots els paràmetres i variables disponibles i així oferir una experiència de joc satisfactòria al nivell de dificultat requerit d'aquest nivell, part o totalitat del joc.

  E2.5. Dissenyar so i música per al joc.

  E3.3. Dissenyar el joc tenint en compte les característiques psicològiques de l'usuari.

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, pràctiques de laboratori en grup reduït, càpsules de vídeo, treball en grup, visionat i lectura de continguts online.

 

Aquest curs, degut a la situació generada per la Covid-19, l’assignatura s’impartirà en modalitat de docència online en les hores de teoria, i en modalitat de docència presencial en les hores de pràctica.

Continguts


 1.  Conceptes fonamentals de so

1.1 Física bàsica: com descrivim el so

1.2 La tecnología essencial: el so analògic

1.3 Mono, estéreo i multicanal

1.4 Equalització

1.5 Reverberació

1.6 Retards i eco

1.7 Problemàtiques principals: soroll, distorsió

1.8 Introducció a l’àudio digital

 

2. El so com element inmersiu i interactiu

2.1 Realitat i percepció

2.2 Els inicis del so en audiovisuals

2.3 Els primers videojocs i la seva arquitectura sonora

2.4 Estètica sonora dels videojocs del S. XXI

 

3. Tecnologia bàsica

3.1 Hardware i software essencials

3.2 Fonaments d’edició i manipulació d’àudio digital

3.3 Interfícies audio

3.4 Sintetitzadors i samplers

3.5 Limitacions tècniques en l’aplicació

 

4. Els elements sonors fonamentals

4.1 Diàlegs

4.2 Efectes sonors (SFX)

4.2 Ambients (Backgrounds)

4.4 Música

 

5. Integració del so en la programació de videojocs

5.1 Tècniques bàsiques amb Unity

5.2 Limitacions i solucions

6. Aspectes legals

6.1 Propietat de l’obra, propietat dels elements

6.2 El cas de la música: drets de sincronització, drets d’autor, drets fonogràfics, drets mecànics. Editorials musicals

6.3 Registre de propietat

6.4 Contractes

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:

A1. Pràctica 1: Introducció a les eines d’edició d’audio. Evidència del resultat d’aprenentatge E2.5

Realització d'un exercici amb el programari DAW per proporcionar sons a una seqüencia animada. Es podrà realitzar de forma individual o en grups de dues persones.

A2. Pràctica 2: Introducció a la creació d’efectes sonors. Evidència del resultat d’aprenentatge E2.5

Realització d'un exercici amb el programari DAW per proporcionar sons a una seqüencia animada. Es podrà realitzar de forma individual o en grups de dues persones.

A3. Pràctica 3: Introducció a l’enregistrament de diàlegs. Evidència del resultat d’aprenentatge E3.3

Exercici d'enregistrament de diàlegs i doblatge d'una seqüència de vídeo. S'haurà de realitzar en grup de màxim 5 persones.

A4. Pràctica 4: Introducció a l’edició musical. Evidència del resultat d’aprenentatge E2.5

Exercici de composició musical básica sobre un software de composició assistida. Es podrà realitzar de forma individual o en grups de dues persones.

A5. Treball en grup: Integració de sons en un projecte. Evidència del resultat d’aprenentatge E2.4

Treball d'anàlisi i desenvolupament de solucions per crear l'entorn sonor i musical d'un prototipus de joc.

A6. Examen parcial: qüestionaris d'avaluació per a cada capítol del temari (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Prova avaluativa realitzada de forma online i totalment individual, al finalitzar cada capítol del temari.

A7. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.

 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

 

Aquest curs, degut a la situació generada per la Covid-19, totes les activitats seran adaptades.

El professor presentarà les activitats de forma online i donarà les indicacions i eines necessàries per a que l'alumne pugui realitzar-la amb els mitjans disponibles.

 

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Pràctica 1: Introducció a les eines d’edició d’audio. 0%

A2. Pràctica 2: Introducció a la creació d’efectes sonors. 5%

A3. Pràctica 3: Introducció a l’enregistrament de diàlegs. 10%

A4. Pràctica 4: Introducció a l’edició musical. 10%

A5. Treball en grup: Integració de sons en un projecte. 25%

A6. Examen parcial: qüestionaris d'avaluació per a cada capítol del temari 10%

A7. Examen final 40%

Nota final: A2 0,05 + A3 0,1+ A4 0,1 + A5 0,25 + A6 0,1 + A7 0,4

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura i sumar-hi els resultats de les altres activitats.
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.
 • El professor podrà demanar una presentació personalitzada de les activitats ja sigui per aclarir aspectes generals o per individualitzar les qualificacions dels estudiants.

Recuperació:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final de recuperació per a aprovar l’assignatura.
 • La nota de l’examen de recuperació s’aplicarà només a la nota de l’activitat A7.
 • En cas de superar la recuperació, la nota final màxima de l’assignatura serà de 5.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Horowitz, Steve, Looney, Scott R (2014). “The Essential Guide to Game Audio: The Theory and Practice of Sound for Games”. Focal Press

Marks, Aaaron (2017). "The Complete Guide to Game Audio". A K Peters/CRC Press

Phillips, Winifred (2017) "A Composer's Guide to Game Music". MIT Press

Complementary

Sweet, Michael (2014). “Writing Interactive Music for Video Games:A Composer's Guide”. ADDISON WESLEY

AVID. "Protools 101 v12". AVID

Rose, Jay. (2009). “Audio postproduction for film and vídeo 2nd ed.”. Elsevier.