Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Gonzalo Berger Mulattieri

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
 • CE6. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seva explotació a través de models de gestió innovadors.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

 • CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reevaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


La societat actual evoluciona i es transforma de manera dinàmica i multipolar. En conseqüència, la forma de gaudir de l’oci i el turisme també ho fa. Per aquest motiu, pels professionals del sector és imprescindible realitzar bons anàlisis per la identificació dels recursos que poden esdevenir potencialment útils per realitzar l’activitat turística.

La finalitat de l’assignatura és conèixer quines poden ser les estratègies i sistemes de planificació més adients per crear una fonamentació sòlida que faciliti el desenvolupament de destinacions i productes turístics exitosos, tant des de la perspectiva de la gestió pública com des de la iniciativa de l’empresa privada.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1 Introducció a l’espai turístic 

         1.1 Taxonomies turístiques:

           1.1.1 El sistema turístic i  factors de localització turística.

           1.1.2 Taxonomies. Criteris turístics i de clasificació de recursos.

         1.2 Tipus d’espais turístics: Destinacions turístiques, marques turístiques, destinació i multi destinació, idea de paisatge i anàlisis dels diferents models de desenvolupament turístic.

         1.3 Models de catalogació i reconeixement de recursos turístics: El pla de desenvolupament turístic. Anàlisi, DAFO i posicionaments estratègics.

Tema 2 La península ibèrica com a destinació turística

         2.1 Les destinacions peninsulars. Recurs, producte i marca

         2.2 Grans recursos turístics peninsulars

Sistema d'avaluació


Activitats, exercicis i anàlisi de cas: 20% de la nota final. No recuperables.

Treball assignatura: 20% de la nota final. No recuperable.

Prova final:  50% de la nota final.

Actitud i participació a l’aula i foros de debat: 10% de la nota final.

En el cas de no entregar els treballs en la data límit assenyalada es puntuarà com 0.

 

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mitja igual o superior a 5. En cas de suspens l’estudiant només recuperarà la prova final.

Per tenir accés a la recuperació és necessari que l’estudiant s’hagi presentat a la prova final.

Bibliografia


Bàsic

SCHENKEL, ERICA (2019). Turismo y política turística. Un análisis teórico desde la ciencia política. Reflexiones. Revista de ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica.

MOLLEVÍ BORTOLÓ, G.; FUSTÉ FORNÉ, F. (2016). El turismo gastronómico, rutas turísticas y productos locales: el caso del vino y el queso en Cataluña. Revista Geographicalia núm. 68

KORSTANJE, MAXIMILIANO (2012).  ¿Qué es el turismo?: Sociedad y sistema onírico. Revista de investigación en turismo y desarrollo local.

Complementary

LATIESA RODRÍGUEZ, MARGARITA (2009). El turismo en el Mediterráneo. Posibilidades de desarrollo y cohesión. Barcelona. Ramón Areces.

LÓPEZ, DIEGO (ed) (2011). Renovación de destinos turísticos consolidados. Barcelona. Tirant lo Blanch.

LÓPEZ OLIVARES, DIEGO (1998). La ordenación y planificación integrada de los recursos territoriales turísticos. Castellón. Publicaciones de la Universidad Jaume I.

VERA,JOSÉ FERNANDO (1997). Análisis territorial del turismo. Barcelona. Ariel Geografía.

ROIGÉ, XAVIER; DEL MÁRMOL, CAMILA; GUIL, MIREIA (2019). Los usos del patrimonio inmaterial en la promoción del turismo. El caso del Pirineo catalán. Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio.

ORTEGA, DAVID; COLLADO, YOLANDA (2018). Arqueoturismo ¿un fenómeno en auge? Reflexiones acerca del turismo arqueológico en la actualidad en España. Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio.

MANSILLA, JOSÉ A. (2021). Trabajo en turismo: enseñanzas para un sector Post-COVID19. Madrid, Planeta.

MANSILLA, JOSÉ A.; ANDREEVA, STOYANKA; HERNÁNDEZ, ADRIÁN (2020). “Un rollo muy hípster”. Turismo, consumo y mercados de acumulación simbólica en Madrid y Barcelona. Revista Cuadernos Geográficos núm. 60.

MANSILLA, JOSÉ A. (2019). No es turismofobia, es lucha de clases. Políticas urbanas, malestar social y turismo en un barrio de Barcelona. Revista Nodo núm. 13

GONZÁLEZ, DAVID; MUNDET, LLUÍS (2018). Lugares de memoria traumática y turismo: paradigmas analíticos y problemáticas. Revista Investigaciones Turísticas, nº 16.

CHIBÁS, EDUARDO (2014). Documental Bye Bye Barcelona

BERGER, GONZALO (2017). Pla director de turisme de Cabrera de Mar 2017-2020. Diputació de Barcelona