Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís Codinas Poch
Gonzalo Berger Mulattieri 

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
 • CE6. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seva explotació a través de models de gestió innovadors.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

 • CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reevaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Reconeixement dels principals llocs de destinació turística mundial i els seus recursos per poder-los convertir en un producte turístic.

Elaboració descripció i anàlisi del producte turístic.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.
 

Continguts


MÒDUL I:

Tema 1 Els cinc continents. Recursos turístics territorials

1.1 Catalogació dels diferents continents i àrees geogràfiques turístiques

1.2 Europa com a destinació turística. Evolució del continent

1.3 Recursos turístics d’Europa: espais naturals, manifestacions culturals, obres tècniques o científiques, folklore, grans esdeveniments

1.4 Grans recursos turístics mundials

MÒDUL II:

Tema 2 Anàlisi de la destinació turística

2.1 Introducció

2.2 El destí

Tema 3 Oportunitats de creació i modificació de productes

3.1 Processos

3.2 Cicle de vida d’un destí

Tema 4 Disseny i creació de productes turístics

4.1 La intervenció de l’administració pública

4.2 Metodologia de creació de productes en el sector privat

Tema 5 Determinació de preus

5.1 Metodologia

5.2 Càlcul de costos

5.3 Determinació de la rendabilitat del producte

Sistema d'avaluació


-Examen: 50 % de l’assignatura. El 25 % de la nota de l'examen correspon al MÒDUL I i el  25% al MÒDUL II. Es necessari obtenir un mínim d’un 5 en cada Mòdul per fer mitjana

-Treball T01: 20 % de l’assignatura. Correspon al Mòdul I. No recuperable. En el cas de no entregar els treballs en la data límit assenyalada es puntuarà com 0

-Treball T02: 20 % de l’assignatura. ECorrespon al Mòdul II. Equips de 2-3 persones. En el cas de no entregar els treballs en la data límit assenyalada es puntuarà com 0

- Participació a l'aula: 10%

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mitjana igual o superior a 5 en cada examen dels MÒDULS. En cas de suspens d'un dels MÒDULS, l’estudiant només recuperarà aquella part.

Per tenir accés a la recuperació és necessari que l’estudiant s’hagi presentat a la prova final

Bibliografia


Bàsic

Barrado, Diego A. Geografía mundial del turismo, Ed. Síntesis, Madrid, 2015

Jesús, G.S. (2018). Diseño de productos turísticos. Madrid: Paraninfo, 2018

Díaz, Beatriz. Diseño de productos turísticos. Madrid: Síntesis, 2011

Mesplier, Alain i Duraffour, Pierre. Geografía del turismo en el mundo, Síntesis, Madrid, 2000

Complementary

Iglesias, J.Ramón. Comercialización de productos y servicios turísticos. Madrid: Síntesis, 2007