Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Pere Bacardit Pintó
Fèlix Obradò Carriedo 
Jordi Joan Gómez Tomás 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • E22_F Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L'assignatura ANATOMIA HUMANA III es basa i amplia les assignatures previes ANATOMIA HUMANA I i ANATOMIA HUMANA II amb els següents continguts: l'ensenyament del sistema músculesquelètic de crani, coll, musculatura de la masticació, columna vertebral, tòrax i abdomen. I de la morfologia i funcionament dels sistemes neural digestiu i renal. L'estudi detallat del SISTEMA NERVIÓS es imprescindible per a la pràctica clínica de la fisioteràpia, no únicament en l’especialitat de neurofisioteràpia sino també en un abordatge múscul-esquelètic. Cal tenir present que existeix una influencia recíproca entre els sistemes múscul-esquelètic, nerviós i visceral. L’estudi dels sistemes DIGESTIU i RENAL és necessari per abordar el pacient de forma holística, dons l'incorrecte funcionament dels diferents sistemes pot influenciar i/o relacionar-se amb desordres múscul-esquelètics.

Aquesta assignatura considera la perspectiva de génere.

Resultats d'aprenentatge


 • RA1. Identifica els principals fets històrics de l'anatomía, fisiología, bioquímica i biomecánica, així com saber reconèixer els mètodes d'estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines, e interpretar les seves dades i gràfics.
 • RA2 Identifica els aspectes morfològics relacionats amb l'aparell locomotor, així como en els que se basa el moviment humà. Tractar i explicar amb precisió la terminología anatòmica.
 • RA3. Analitza els moviments e interpreta la participació de les articulacions i músculs implicats, així como d'altres factors que ho determinen.
 • RA6. Aplica, basant-se en el conèixement de la anatomía, i fisiología implicada en els sistemes corporals determinants pel moviment humà.

Metodologia de treball


Tipología activitat Hores (h)  Presencialitat (%)
AF1. Classes teòriques 32.42 100%
AF2. Seminaris / tallers 17.5 100%
AF5. Tutories 2.5 0-10%
AF6. Estudi i treball en grup 23.33 0-10%
AF7. Estudi i treball autònom 74,25 0%

Continguts


Tema 0. PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

 • Bibliografia.
 • Funcionament de l'assignatura. Sistema d’avaluació.

Tema 1: SISTEMA MÚSCUL-ESQUELÈTIC

 • Crani: Neurocrani, viscero-crani i articulació temporo-mandibular.
 • Músculs facials: masticadors.
 • Músculs del coll.
 • Columna Vertebral i articulacions.
 • Costelles.
 • Estern.
 • Músculs de la paret toràcica.
 • Músculs del dors.
 • Diafragma toràcic.
 • Músculs de la paret abdominal.
 • Sòl pelvià i perineu.

Tema 2: SISTEMA NERVIÓS.

 • Tronc encefàlic.
 • Diencèfal.
 • Cervellet.
 • Telencèfal.
 • Sistema vascular i licuoral.
 • Parells cranials.
 • Sistema vegetatiu.
 • Dermatomes, esclerotomes, miotomes i viscerotomes.
 • Neuroanatomia del dolor. 

Tema 3: SISTEMA DIGESTIU

 • Organització general. Divisions topogràfiques i peritoneu.
 • Tub digestiu.
 • Òrgans accessoris.

Tema 4: SISTEMA RENAL

 • Organització morfo-funcional del ronyó i del pedicle renal.
 • Organització morfo-funcional del conducte excretor. Pelvis renals, Urèter, Bufeta Urinària, Pròstata, Uretra.

Pràctica:

 • Palpació: Palpació anatòmica d'estructures relacionades amb el temari del trimestre. Amb una càrrega lectiva de 8h 45min.
 • Seminari: Activitats grupals per aprofundir en els coneixements anatòmics del temari del trimestre. Amb una càrrega lectiva de 8h 45min. 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

Sistema d'avaluació


La qualificació final del alumne és el resultat d’una avaluació continua i una avaluació final. L’aprovat de l’assignatura s’obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació:

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Portafoli electrónic.
Avaluació Continua
(SE1)

Activitats individuals (qüestionaris).

10%

CB1, CT2, CE1, CE20.

Portafoli electrónic.
Avaluació Continua
(SE1)

 Examen Parcial (teòric)

15%

CB1, CT2, CE1, CE20.

Portafoli electrónic.
Avaluació Continua
(SE1)
 Avaluacions pràctiques palpació 15%

CB1, CT2, CE1, CE20.

Avaluació Final (SE3)

 

 Examen Pràctic (palpació)

20%

CB1, CT2, CE1, CE20.

Avaluació Final (SE3)

 Examen (teòric)

40%

CB1, CT2, CE1, CE20.

Sistema de qualificació (Real decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i vàlides en tot el territori estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

Criteris para fer mitja entre las activitats avaluadores: ÉS NECESSARI APROVAR l'EXAMEN FINAL amb UN 5 o SUPERIOR per PROMEDIAR LA NOTA amb les altres AVALUACIONS.

Criteris per fer mitja entre les activitats avaluadores:

Avaluació

Activitat avaluadora

Criteri para promediar

Continua i final pràctic

Activitats individuals, exàmens
pràctics i examen parcial i final
pràctic.

Qualsevol nota

Final i Recup

Examen

 5/10

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

1a Convocatòria.

Si l 'alumna/e supera l'examen parcial eliminatori amb una nota igual o superior a 6, l'examen de 1a convocatòria comprendrà únicament la part del temari posterior a la celebració del parcial i es realitzarà al finalitzar l’assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el que s’imparteix. Si l'alumna/e treu a l'examen parcial eliminatori una nota menor que 6 l'examen de 1a convocatòria comprendrà la totalitat dels continguts i es realitzarà al finalitzar l’assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el que s’imparteix.

 

Recuperació.

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant la assignatura. D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació és de No presentat/ada, no es podrà optar a la recuperació. Les qualificacions obtingudes en l’avaluació continua seran conservades como part de la nota final de l’assignatura, tant les superades como les no superades, per preservar els criteris de l’avaluació continua, mantenint la mateixa ponderació que en la primera convocatòria. La nota final de l'assignatura és resultat de la suma de percentatges de totes les qualificacions obtingudes durant el trimestre (segons taula de ponderació). Si la mitja de les mateixes no surt aprovada, l'assignatura serà suspesa encara que s'hagi aprovat l'examen de 1a convocatòria o de recuperació.

Cronograma i Guia d’activitats.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i entrega, que es comunicaran a l’alumne a l’inici de l’assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia d'activitats.

Activitats individuals, grupals i participació en activitats en classe.

Els treballs individuals formen part de l’avaluació continuada. Es publicarà en el “moodle” de l’assignatura i aniran relacionats amb el temari. Es valoraran les participacions dels alumnes en les activitats proposades en les classes presencials i en els fòrums de l'aula.

Possibilitat d’obtenció de Matrícula de Honor.

Quan la qualificació final de l’assignatura sigui d’Excel·lent (de 9 a 10 punts), el professor podrà atorgar a criteri personal la qualificació de Matricula d'Honor. Segons la normativa acadèmica de la UPF, el nombre màxim de MH possibles en una assignatura és del 5% en relació al total d’alumnes matriculats en la mateixa.

Bibliografia


Bàsic

Purves D, Augustine G, Fitzpatrick D. Neuroscience. 5a edición. Madrid: Panamericana; 2016 p. 209-226.   

Hall, J. E., Hall, M. E., & Guyton, A. C. (2021). Guyton and Hall textbook of Medical Physiology  Aceptar

 

Jänig, W. (2008). Integrative Action of the Autonomic Nervous System: Neurobiology of Homeostasis (1st ed.). Cambridge University Press.   

 

Schünke, M., Schulte, E., & Schumacher, U. (2021). PROMETHEUS:Texto y Atlas de  Anatomía.5Ed.3T (Spanish Edition) (5th ed.). Editorial Médica Panamericana S.A.

Complementary

Haines, D. E. (2021). Neuroanatomy An Atlas of Structures, Sections, and Systems 6th Edition (Sixth Edition). Lippincott Williams & Wilkins.

Thompson JC (2010). Netter's Concise Orthopaedic Anatomy (2nd ed). Philadelphia, PA: Saunders Elsevier  

 

Mai, J. K., & Paxinos, G. (2011). The Human Nervous System (3rd ed.). Academic Press.