Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alba Pardo Fernandez
Alberto Ortegón Piñero 
Robert Usach Minguillón 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Anglès: en el cas d'alumnat Erasmus

Competències


Competències bàsiques
 • B2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

 • E8 Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per a aquests practicants

 • E9 Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

Competències generals
 • G8 Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

 • G9 Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i l'esport

Competències transversals
 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T5 Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo

 • T7 Incorporar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional

Descripció


Com a professional de l’exercici físic, l’alumne del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport és el responsable de la prescripció i elaboració de programes d’exercici físic pels usuaris de les sales de fitness.

L’assignatura d’activitats físiques a les sales de fitness aporta els coneixements per poder dissenyar, planificar i dinamitzar sessions d'activitat física a la sala de fitness, tant activitats dirigides amb i sense suport musical com entrenaments personals per cada persona en funció de l’objectiu i el tipus d’activitat.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


 • Introducció al Fitness
  • Centres de Fitness: Sales, material i activitats
  • Fitness i entrenament
  • Professions relacionades en el Fitness
 • Activitats dirigides
  • Activitats coreografiades amb suport musical 
  • Activitats no coreografiades amb suport musical
  • Tècniques posturals 
  • Noves tendències del fitness
 • Actvitats a la sala de fitness
  • Tècniques d’aïllament muscular
 • Mètodes i tendències de l’entrenament
 • Tècniques i eines de l’entrenament
 • Entrenament personal i Small Group Training

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació.

Avaluació 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competencies

Contínua

Treballs individuals

 40%

B2,G8,G9,T4,T5,T7,E8,E9,E7

Contínua

 Treballs grupals

 20%

B2,G8,G9,T4,T5,T7,E8,E9,E7

Final

 Examen

 40%

B2,G8,G9,T4,T5,T7,E8,E9,E7

 

Criteris per poder fer mitjana entre les qualificacions de les activitats avaluadores: 

Avaluació Activitat avaluadora Criteri
Contínua Treball individual  5/10
Contínua  Treballs en grup  5/10
Final Examen 5/10

 

L'examen final comprendrà els continguts teoricopràctics que s'han impartit durant el curs, tant en les classes teòriques com pràctiques i es realitzarà en finalitzar l'assignatura, durant el període avaluador del trimestre en què s'imparteix i / o durant el període de recuperació.

 

REQUISITS PER A SUPERAR L'AVALUACIÓ CONTÍNUA:

 • Assistència mínima obligatòria al 70% de les sessions. En aquesta forquilla de faltes permeses ja estaran incloses les faltes per malaltia o lesió.
 • Lliurament en Moodle dels treballs individuals/grupals dins de la data indicada per a això.
 • La qualificació deu ser igual o superior a 5 sobre 10 punts possibles.

IMPORTANT: Si no se supera l'avaluació continua per incompliment dels requisits necessaris per a això anteriorment descrits, l'alumne suspendrà l'assignatura i haurà de recuperar aquelles parts que no hagi superat els criteris abans indicats.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Recuperació

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar les competències no aconseguides durant l'assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat / a, no es podrà optar a la recuperació. Així doncs, l'examen es recuperarà mitjançant un altre examen en una data concreta indicada pel professor. També es podrà recuperar el treball grupal, mitjançant un altre treball indicat pel professor, segons el format i en la data que aquest indiqui.

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades

Treballs grupals (20%)

Examen (40%)

60% B2,G8,G9,T4,T5,T7,E8,E9,E7

Bibliografia


Bàsic

American College of Sports Medicine (2009). Position stand: progression models in resistance training for health adults. Medicine and Science in Sports Medicine; DOI: 10.1249/MSS.0b013e3181915670.

Heyward V. (2008). Evaluación de la aptitud física y prescripción del ejercicio. Buenos Aires: Editorial Panamericana.

American College of Sports Medicine (2009). ACSM´s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Eight Edition. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins.

Costa, RM., Pinsach, P., Heredia, JR., Isidro, F. (2007). Manual del entrenador personal. Del fitness al wellness. Barcelona: Paidotribo.

Complementary

Diéguez Papí, Julio. (2007). Entrenamiento funcional en programas de fitness : Método integrado de entrenamiento para actividades de fitness / salud. Vol.I, Bases teórico-prácticas / Julio Diéguez Papí . 1ª ed. Barcelona : Inde.

Earle, RW., Baechle, TR. (2012). Manual NSCA. Fundamentos del entrenamiento personal. Barcelona: Paidotribo.

Fernández González, Iraima. (2005). Manual de aeróbic y step / autores, Iraima Fernández González, Blanca López 26337 - Nuevas tendencias del fitness y wellness  Erquicia, Susana Moral González . 2ª ed. Barcelona : Paidotribo : FEDA.

Ligouri, G. (2014). ACSM. Recursos para el especialista en fitness y salud. Madrid: Lippincott.

Thibadeau, C. (2007). El libro negro de los secretos de entrenamiento. Editorial F.Lepine.

https://www.acefitness.org/default.aspx

http://www.exrx.net/Exercise.html

http://www.acsm.org  (American College of Sports Medicine)

http://journals.lww.com/acsm-healthfitness

http://www.exerciseismedicine.org

Delavier, F. (2010). Guía de los movimientos de musculación: descripción anatómica. Barcelona: Paidotribo.

Isidro F., Heredia J. R., Pinsach P. y Ramón M. (2007) Manual del entrenador personal del fitness al wellness. Paidotribo. (Tema 1)

López Miñarro, P.A. (2000). Ejercicios desaconsejados en la actividad física: detección y alternativas. Madrid: Inde.

Thompson, W. R. (2016). WORLDWIDE SURVEY OF FITNESS TRENDS FOR 2017. ACSM’s Health & Fitness Journal, 20(6). Retrieved from http://journals.lww.com/acsm-healthfitness