Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Juan José García Tirado
Jordi Berrocal Arcusa 
Luciana Moizé Arcone 
Miguel ángel Martínez Nogales 
Raquel Muñoz Castro 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

DescripcióLes àlgies de la columna vertebral constitueixen una de les principals causes de baixa laboral i discapacitat a la nostra societat. Per aquesta raó es fa
necessari la formació específica dirigida a l’adquisició de competències que permetin fer una correcta avaluació i aplicació dels procediments terapèutics
dirigits a la prevenció i el tractament de les patologies i disfuncions raquídies.
Aquesta assignatura presenta tres blocs diferenciats que donen un enfocament analític i global sobre l’abordatge terapèutic de la fisioteràpia en les
patologies i lesions raquídies. L’objectiu general de l’assignatura és que els alumnes desenvolupin les habilitats procedimentals necessàries per a poder fer
una aplicació correcta de les tècniques analítiques de mobilització en els diferents segments del raquis. Així mateix, també integraran el treball actiu i
propioceptiu, bàsic per l’estabilització segmentaria vertebral i el tractament de les àlgies vertebrals. D’una manera complementària i integrada també es
considerarà l’avaluació i el tractament mitjançant la mobilització del sistema neuromeningi en relació amb aquelles entitats clíniques en les quals es
produeixen símptomes per afectació del sistema nerviós.


Aquesta assignatura vetlla per introduir la perspectiva de gènere en el seu contingut i desenvolupament. A més els objectius estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Com a requisit per a poder cursar aquesta assignatura serà necessari haver superat les assignatures de Fisioteràpia múscul-esquelètica I i II, així com l’assignatura de Patologia múscul-esquelètica.

Continguts


Teràpia manual del raquis:
1. Cintura pelviana:
1.1. Biomecànica de les articulacions sacroilíaques
1.2. Patomecànica sacroilíaca
1.3. Avaluació funcional de la mobilitat sacroilíaca
1.4. Tècniques manuals de mobilització passiva sacroilíaca
1.5. Tests addicionals clínics ortopèdics
2. Columna lumbar:
2.1. Biomecànica de la columna lumbar
2.2. Patomecànica lumbar
2.3. Avaluació funcional de la mobilitat lumbar
2.4. Tècniques manuals de tractament dels teixits tous
2.5. Tècniques manuals de mobilització passiva lumbar
2.6. Tests addicionals clínics ortopèdics
3. Columna toràcica:
3.1. Biomecànica columna dorsal
3.2. Patomecànica dorsal
3.3. Avaluació funcional de la mobilitat toràcica
3.4. Tècniques manuals de tractament en els teixits tous
3.5. Tècniques manuals de mobilització passiva toràcica
4. Columna cervical
4.1. Biomecànica columna cervical
4.2. Patomecànica cervical
4.3. Avaluació funcional de la mobilitat cervical
4.4. Tècniques manuals de tractament dels teixits tous
4.5. Tècniques manuals de mobilització passiva cervical
4.6. Tests addicionals clínics ortopèdics

Teràpia activa del raquis:
1. Exercici Terapèutic del raquis lumbar
2. Exercici Terapèutic del raquis cervical
3. Exercici Terapèutic de la columna torácica


Neurodinàmica:
1. Introducció a l’anatomia, la fisiologia, la patofisiologia, la mecànica i la patomecànica del teixit nerviós.
2. Concepte de mecanosensibilitat neural i quadres clínics més prevalents relacionats amb el sistema nerviós perifèric.
3. Tècniques de valoració, tractament i autotractament.

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura podrà considerar en la proposta d'avaluació els següents indicadors detallats en la taula:

 

Sistemes d'avaluació    

Sistema d'avalució

Ponderació mínima    

Ponderació máxima    

SE1. Portafolis electrònic

 

10%

 

40%

 

SE2. Exposició oral

 

20%

 

50%

SE3. Examen

 

30%

 

60%

SE4. autoavaluació

 

5%

 

30%

SE5. Evaluació entre iguals

(2P2) o coavaluació

 

5%

 

30%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.  

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que és l’única susceptible de modificació en el procés de recuperació. 

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge que està  disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura.  

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Assistència i Normes de conducta

L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i d'uniformitat en el vestit podrà ser sancionada. Durant les pràctiques en classe i especialment, durant les proves d'avaluació, els alumnes no podran dur objectes que puguin interferir en l'execució de les tècniques, com a anells, rellotges, braçalets, pendents llargs, etc. Així mateix, la higiene de les mans serà fonamental, amb unes ungles tallades curtes i netes sense pintar. Donat el caràcter pràctic de les classes i per a facilitar i realitzar d’una manera correcta els procediments palpatoris manuals i l’execució de les proves d’avaluació, serà necessari portar roba adequada com a pantaló curt i top, considerant que en moltes situacions la regió anatòmica avaluada haurà de quedar desproveïda de roba per a poder observar i palpar els relleus anatòmics.

És requisit indispensable assistir al 80% de cadascun dels blocs pràctics. L'incompliment d'aquest requisit tindrà com a conseqüència que l'assignatura quedarà suspesa i s'haurà de tornar a cursar el curs vinent.

 

 

Bibliografia


Bàsic

M. Shacklock. Neurodinámica clinica: un nuevo sistemas en el tratamiento musculoesqueletico. 1ª edición. Madrid: LTC; 2007.

Maitland GD, Hengeveld E, Banks K, Englisg K. Maitland´s vertebral manipulation. 7th.: Ed Elsevier; 2005.

Myers,TW. Vías anatómicas. 2ª edición. Barcelona: Elsevier Masson; 2010.

Pilat, A. Terapias miofasciales: Inducción Miofascial. 1ª edición. Madrid: McGraw-Hill- interamericana de España; 2003.

Carlos López Cubas. Neurodinámica en la pràctica clínica. 2ª edición. Madrid: Wolters Kluwer Health; 2022.

David S. Butler. Movilización del sistema nervioso. 2ª edición. Madrid: Paidotribo; 2009.

Tixa, S. Atlas de anatomía palpatoria de cuello, tronco y extremidad Superior. Investigación manual de superficie. Barcelona: Ed. Masson;2000.

Calais-Germain B. La respiración. Anatomía del movimiento. Tomo IV. 1ª edición. Barcelona: Los Libros de la Liebre de Marzo.

Souchard P. Reeducaión Postural Global. El método RPG. Barcelona: Elsevier-Masson; 2012.

Complementary

 

Denys-Struyf, G. El Manual del Mezierista. 3ª edición. Barcelona: Paidotribo; 2004.

R. Torres Cueco. La columna cervical: síndromes clínicos y su tratamiento manipulativo. 1ª edición. Madrid: Médica Panamericana; 2008.

Cook, C. Hegedus, E. Orthopedic physical examination tests: an evidence-based approach. England: Ed.Pearson; 2014.

 

Bienfait, M. La Reeducación Postural por medio de las terapias manuales. 3ª edición. Barcelona: Paidotribo; 2005.

Busquet, L. Las cadenas musculares.Tomo I. 6ª edición. Barcelona: Paidotribo; 2002.

 

Genot, Neiger, Pierron, Péninou. Kinesioterapia.Tomos I, II, III, IV. Madrid: Ed. Panamericana;1988.