Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alba Pardo Fernandez
Teresa Sentinella Amengual 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Poden haver materials en anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Competències específiques
 • E2 Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • E3 Posar en marxa programes d'activitat física i esport dirigits a poblacions especials

 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

Competències generals
 • G5 Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G6 Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

Competències transversals
 • T2 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T5 Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo

Descripció


L'educació per a la salut ha de ser entesa com un procés orientat a l'ús d'estratègies efectives per ajudar els individus a adoptar o modificar conductes que millorin la seva salut o els previnguin dels problemes de salut. En aquest sentit, malgrat l’educació per a la salut s’ha d’abordar necessàriament des d’una perspectiva multidimensional complexa, actualment la societat reconeix en la pràctica d’activitat física i esport un medi per fomentar la salut, tant des d’una vessant física com psicològica. Són moltes les institucions implicades en la tasca de planificar i gestionar les accions en educació per a la salut. Són un exemple els programes mundials a càrrec de l'OMS, els que desenvolupa la Unió Europea o els propis d’àmbit nacional o estatal.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


 1. Educació per a la salut.
  1. Conceptes bàsics
  2. Els determinants de la salut
  3. La promoció de la salut i l'activitat física
 2. Epidemiologia del Sedentarisme
  1. Riscs del sedentarisme
  2. Eines d'avaluació del comportament sedentari
  3. Estratègies de reducció del sedentarisme
 3. Teories Psicològiques pel canvi d'hàbits
  1.  Estratègies d' Adherència a l'activitat física
  2.  Entrevista Motivacional
 4. La prevenció de conductes de risc
  1. La prevenció dels consums de riscs: tabac, alcohol, drogues
  2. La Salut i sexualitat. La prevenció de malalties de transmissió sexual. Relacions socioafectives i salut
  3. Noves addiccions comportamentals
   Disseny campanyes d'Educació per a la Salut
  1. Metodologia peer-to-peer
  2. Àmbit escolar
  3. Àmbit comunitari
  4. Àmbit laboral. Empresa saludable
 5. Disseny, implementació i avaluació d'una campanya d'educació per a la salut
 6. Aplicació d'un programa individual basat en la promoció de la salut

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de setembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat 

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació continuada a través de diverses activitats avaluatives. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació:

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treball Grupal

40%

G7,G6,B3,G5,T2,T4,T5,E2,E3,E7

Treball Individual

30%

G7,G6,B3,G5,T2,T4,T5,E2,E3,E7

Tasques avaluació continuada

30% G7,G6,B3,G5,T2,T4,T5,E2,E3,E7

 

La qualificació final s’obtindrà mitjançant una avaluació continuada valorada amb el 100% de la nota de l’assignatura. Per poder optar a l’avaluació continuada, fer mitjana i poder superar l’assignatura cal:

 • Superar cada treball individual, grupal o tasca d'avaluació continuada amb una nota igual o superior al 4/10 per poder fer mitja amb la resta de notes     
 • Ser presentades totes les activitats i treballs dintre del termini establert
 • Entregar les activitat i treballs a través de l’aula virtual

 

En període de recuperació:

 • En cas que es suspengui el treball individual o el treball grupal cal fer un examen teòric de recuperació. 
 • En cap cas es podran recuperar les tasques d'avaluació continuada.

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Examen teòric

70%

G7,G6,B3,G5,T2,T4,T5,E2,E3,E7

  D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad). Gobierno de España. https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/estrategia_naos.htm

WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. (2020) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337004/9789240014817-spa.pdf

https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128

Serrano M. (2002). La educación para la salud del siglo XXI. Madrid, España: Díaz de Santos.

Pla Nacional de Promoció de l'Activitat Física (PNPAF). Generalitat de Catalunya. https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/activitat-fisica-i-salut/pla-nacional-de-promocio-de-lactivitat-fisica-pnpaf/index.html

Complementary

Delgado M, Tercedor P. (2002). Estrategias de intervención en educación para la salud desde la educación física. Barcelona, España: Inde publicaciones.

Frías A. (2000). Salud pública i educación para la salud. Barcelona, España: Ed. Masson.

Guia PEFS. Guia de prescripció per a la salut d’exercici físGeneralitat de Catalunya.  (2022). https://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/activitat_fisica/publicacions/PEFS2022.pdf

ONU. (2014). Oficina de l’Organització de Nacions Unides sobre l’Esport pel Desenvolupament i la Pau.