Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Sara González Millán
Mónica Morral Yepes 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Competències específiques
 • E1 Realitzar els processos d'ensenyament - aprenentatge relatiu a l'activitat física de l'esport, amb atenció a les caractarístiques individuals, col·lectives i contextuals de les persones

 • E5 Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • E11 Seleccionar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
 • G1 Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G8 Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

Competències transversals
 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T1 Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic.

Descripció


Aquesta assignatura estudia els fonaments neurofisiològics i neuropsicològics aplicats al moviment humà i el seu desenvolupament. A partir de les teories del control i aprenentatge motor i l'estudi dels seus factors i influències, el professional de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport coneixerà i aplicarà els instruments i metodologies de mesura i desenvolupament del comportament motor humà. D'altra banda, l'alumnat tindrà l'oportunitat de conèixer els processos bàsics que intervenen en la coordinació dels moviments i com aquests es modifiquen a partir de l'aprenentatge i el creixement.

Els continguts de l'assignatura estan relacionats amb altres assignatures del grau com Pedagogia i Psicologia de l'esport.

Continguts


TEMA 1. Habilitats motrius: estudi i classificació.

1.1. Classificació i descripció HHMM

1.2. Avaluació del rendiment motor

TEMA 2. Introducció al Control Motor

2.1. Bases neurofisiològics del moviment

2.2. Teories del control motor

2.3. Components del control motor: cognitius, sensitius i motors.

2.4. Control motor i esport: aplicacions pràcticas

TEMA 3: Estudi del procés de l'Aprenentatge  i desenvolupament Motor

3.1. Plasticitat Neuronal.

3.2. Conceptes i fonamentació teòrica de l'aprenentatge motor

3.3. Principis del Desenvolupament Motor.

3.4. Procediments d'ensenyament: Factors que influeixen en l'aprenentatge motor: atenció, memoria, feedback…

3.5. Principals teories sobre el desenvolupament motor

3.6. Seqüenciació del desenvolupament motor

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'alumne és el resultat d’una avaluació continuada i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació:

 

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Continuada

 Activitats individuals

15%

Continuada Seminaris 15%

Continuada

 Treball en grup

20%

Final

 Examen

50%

Criteris NECESSARIS per fer mitjanes entre les activitats avaluadores:

Avaluació

Activitat avaluadora

Criteri per fer Mitjana 

Ponderació

Continuada

Activitats individuals

-

Qualsevol nota

Continuada Seminaris

Qualsevol nota

Continuada

Treball en grup

65% Assistencia a les pràctiques

Qualsevol nota

Final

Examen

5/10

5/10

Requisits per avaluar el treball en grup i fer mitjana:

- Realització mínima obligatòria a les pràctiques del 65%. L’assistència a les pràctiques obligatòria del 65% per poder ser avaluat en aquest ítem. Les faltes d'assistència no es podran justificar.

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

Avaluació en període de recuperació:

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura.

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

Activitat avaluadora

Ponderació

 Treballs individuals

No recuperable

Seminaris No recuperable

 Treball en grup

No recuperable

 Examen final

50%

 

Cronograma i Guia d’activitats.

Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Bibliografia


Bàsic

Schmidt, R. A. y Lee, T.D. (2011). Motor control and learning. Champaign IL. Human Kinetics.

Magill, R.A. (2011). Motor learning and control. McGraw Hill. New York

Rigal, R. (2006) Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria. Barcelona: INDE.

Cano, de la Cuerda. R. Martínez, Piédrola. RM. Miangolarra, Page. JC. (2017) Control y aprendizaje motor: Fundamentos, desarrollo y reeducación del movimiento humano. Madrid: Editorial médica panamericana.

Shumway-Cook, A. Woollacott, M.. (2019). Control Motor. De la Investigación a la Práctica Clínica. España: Editorial: Lippincott.

Complementary

Solà, J. (2009). Taxonomía funcional del comportamiento motor humano. Kronos. 8 (16). 25-32

VVAA. (2011). El diseño de contextos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la motricidad. Tándem, Didáctica de la Educación Física. 36. 27-35

Granda, J. y Alemany, I (2001). Manual de aprendizaje y desarrollo motor. Barcelona. Paidós

Ruiz, L.M. (1994). Deporte y Aprendizaje: Procesos de adquisición y desarrollo de habilidades. Madrid: Visor

Malina, R.M., Bouchard, C. y Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation and physical activity. Champaign IL. Human Kinetics.

Riera, J. (2005). Habilidades en el deporte. Barcelona. INDE.

Díaz Lucea, J. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motices básicas. Barcelona: INDE.

Famose,J.P. (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea.Barcelona. Ed. Paidotribo

Riera, J. (1989) Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica deportivas. Barcelona: INDE.

Batalla, A.; Ruiz, L.M. y Torralba, M.A. (2006). Models teòrics explicatius de l’aprenentatge motor. Temps d’Educació. 30, 253-272

Oña, A., Martínez, M., Moreno, F. y Ruiz, L.M. (1999). Control y Aprendizaje Motor. Madrid: Síntesis.

Ruiz, L.M. (1995). Competencia motriz. Madrid. Gymnos

Ruiz, L.M. (coord) (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Barcelona: Inde

Ruiz, LM. (1987) Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Gymnos.

Rizzolatti, G. Singaglia, C. (2006) Las neuronas espejo; los mecanismos de la empatia emocional. Barcelona: Paidos Iberica.

García-Baró J.A. Vaticón, Herreros. M. D. (2006) Organización funcional del sistema motor. En Fisiología del Ejercicio (35-81). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Kandel E. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: McGraw-Hill  Interamericana de España.¿

Gallego Izquierdo T. (2007) Bases teóricas y fundamentos de la Fisioterapia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.¿