Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Luciana Moizé Arcone
Jordi Calvo Sanz 
Raquel Muñoz Castro 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

Descripció


L’assignatura de Fisioteràpia Múscul esquelètica és de formació obligatòria en el Grau de Fisioteràpia. L’objectiu de la mateixa és proporcionar als alumnes
els coneixements teòrics i procedimentals necessaris per comprendre la fisiopatologia i el plantejament terapèutic des de la Fisioteràpia de les principals
entitats clíniques, relacionades amb la traumatologia i reumatologia, de l’aparell locomotor.
Aquesta assignatura està conformada per un bloc teòric en el qual es revisen les intervencions des de la fisioteràpia en les patologies de l’aparell locomotor,
incorporant el raonament clínic i l’evidència científica actual. D’una manera paral·lela, es realitzen dos seminaris pràctics on els alumnes acaben d’integrar els
coneixements teòrics i desenvolupar les habilitats procedimentals necessàries, relacionades amb la programació d’exercici terapèutic i l’aplicació de les
tècniques específiques de mobilització articular en el tractament del dolor i de la mobilitat articular en l’aparell locomotor perifèric.

Per tant, l’assignatura consta de tres blocs interrelacionats, que a continuació s’indiquen:
Bloc teòric
Bloc pràctic:
Seminari d’exercici terapèutic
Seminari de teràpia manual

Aquesta assignatura vetlla per introduir la perspectiva de gènere en el seu contingut i desenvolupament. A més els objectius estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Continguts


A continuació es detallen els continguts dels tres blocs que conformen l’assignatura:

Bloc Teòric:

Tema 1. Introducció a la fisioteràpia traumatològica
- Generalitats
-Diagnòstic de Fisioteràpia (Deficiències, Discapacitats)
-Tipus de lesions: òssies, capsulo- lligamentàries, musculars,tendinoses
-Estímul idoni per als diferents teixits: bases bio fisiològiques de la reparació tisular
-Objectius del tractament i tècniques de fisioteràpia per cada teixit

Tema 2. Tractament de fisioteràpia en la patologia traumàtica d'espatlla
-Abordatge i consideracions generals en el tractament de fisioteràpia en les lesions òssies i de parts toves d’afectació més freqüent: Des de les fractures
de l'extremitat proximal de l'húmer fins a les lesions tendinoses i conflicte subacromial.

Tema 3. Tractament de fisioteràpia en la patologia traumàtica del colze
-Abordatge de fisioteràpia en les lesions òssies i de parts toves d’afectació més freqüent:Des de les fractures del cap del radi i de la diàfisi del cúbit i
del radi fins a les epicondilopaties laterals.

Tema 4. Tractament de fisioteràpia en la patologia traumàtica de la mà
-Abordatge i tractament de fisioteràpia de les lesions òssies i de parts toves d’afectació més freqüent: Des de les fractures de l'extremitat distal del radi i
cúbit fins a les lesions tendinoses de flexors.

Tema 5. Tractament de fisioteràpia en la patologia traumàtica del raquis
-Abordatge i tractament de fisioteràpia en les lesions òssies i de parts toves d’afectació més freqüent: De les fractures raquídies al sde de la fuetada
cervical o " wiplash injury ".

Tema 6. Tractament de fisioteràpia en la patologia traumàtica de la pelvis i el maluc
-Abordatge i tractament de fisioteràpia en les lesions òssies i de parts toves d'afectació més freqüent : De les fractures de fèmur ( diafisaries i de
l'extremitat superior 1/3 superior ) fins al sde doloròs del trocánter major.

Tema 7. Tractament de fisioteràpia a la patologia traumàtica del genoll
-Abordatge i tractament de fisioteràpia en les lesions òssies i de parts toves més freqüents: Des de les fractures de platet tibial a les lesions lligamentoses
del lligament encreuat anterior.


Tema 8. Tractament de fisioteràpia en la patologia traumàtica del peu
-Abordatge i tractament de fisioteràpia en les lesions òssies i de parts toves més freqüents:des de les fractures maleolars a l'esquinç de lligament lateral
extern.

Tema 9. Consideracions generals en l’abordatge de fisioteràpia en les patologies reumàtiques
-Consideracions generals en l’abordatge de fisioteràpia del maluc i genoll degeneratiu de EEII: Pròtesi de maluc i genoll.
-Principis generals i consideracions d’abordatge fisioterapèutic en les artropaties inflamatòries, artrosi ,osteoporosi i reumatismes de parts toves.

 

Bloc Pràctic:

Seminari d’Exercici Terapèutic:

1. Bases teòriques de l’exercici terapèutic
2. Exercici Terapèutic extremitats superiors
3. Exercici Terapèutic extremitats inferiors.

Seminari de Teràpia Manual:

En aquest bloc teòric-pràctic s’abordaran els següents continguts d’una manera integrada.

Revisió de l’anatomia descriptiva bàsica de les extremitats: superfícies articulars i elements d’estabilització passiva capsulars i lligamentaris.
Artrocinemàtica articular: explicació dels conceptes de rodament i lliscament en les articulacions de les extremitats.
Descripció i aplicació de les mobilitzacions articulars en tracció sobre els membres superiors i inferiors.
Descripció i aplicació de les mobilitzacions passives específiques en lliscament articular.

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura podrà considerar en la proposta d'avaluació els següents indicadors detallats en la taula:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemes d'avaluació

 

Sistema d'avaluació

 

Ponderació mínima

 

Ponderació màxima

 

SE1. Portafolis electrònic

 

10%

 

40%

 

SE2. Exposició oral

 

20%

 

50%

 

SE3. Examen

 

30%

 

60%

 

SE4. Autoavaluació

 

5%

 

30%

 

SE5. Avaluació entre iguals (2P2) o coavaluació

 

5%

 

30%

 

S'utilitza un sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor) segons RD 1125/2003.  

Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que és l’única susceptible de modificació en el procés de recuperació.  

El sistema d’avaluació i el període de recuperació es detalla en el Pla d’Aprenentatge que està  disponible a l’aula virtual a l’inici de l’assignatura. 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Assistència i Normes de conducta

L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i d'uniformitat en el vestit podrà ser sancionada. Durant les pràctiques en classe i especialment, durant les proves d'avaluació, els alumnes no podran dur objectes que puguin interferir en l'execució de les tècniques, com a anells, rellotges, braçalets, pendents llargs, etc. Així mateix, la higiene de les mans serà fonamental, amb unes ungles tallades curtes i netes sense pintar. Donat el caràcter pràctic de les classes i per a facilitar i realitzar d’una manera correcta els procediments palpatoris manuals i l’execució de les proves d’avaluació, serà necessari portar roba adequada com a pantaló curt i top, considerant que en moltes situacions la regió anatòmica avaluada haurà de quedar desproveïda de roba per a poder observar i palpar els relleus anatòmics.

És requisit indispensable assistir al 80% de cadascun dels blocs pràctics. L'incompliment d'aquest requisit tindrà com a conseqüència que l'assignatura quedarà suspesa i s'haurà de tornar a cursar el curs vinent.

 

 

Bibliografia


Bàsic

Proubasta, I. Lecciones Básicas en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Publicaciones Permanyer. 2007.

Neiger H. Leroy A, Dufour M, Péniou G, Pierro G, Génot C. Kinesioterapia. Principios. Miembros inferiores. Evaluaciones. Técnicas pasivas y activasdel aparato locomotor. Editorial Médica Panamericana; 2010.

Graham Apley, A; Solomon, L. Manual de Ortopedia y fracturas. 2ª Edición. Editorial Masson,SA. 1997.

 

Basas, A. Fernández, C. Martín Urrialde, J.A.Tratamiento fisioterápico de la rodilla.McGRAW-HILL Interamericana. 2003.

Brotzman, S. Brent; Manske, Robert C. Clinical orthopaedic rehabilitation: an evidence-based approach. Elsevier Health Sciences, 2011.

Igual, C.; Muñoz, E.; Aramburu, C; Fisioterapia general: cinesiterapia. Madrid. Ed. Síntesis.

Brent S., Wilk E Kevin. Rehabilitación ortopédica clínica. Madrid: Mosby; 2005.

Sharmann SA, Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del movimiento. Ed. Paidotribo; 2006.

Kisner C. Allen L. Ejercicio Terapéutico: Fundamentos y técnicas. Ed. Panamericana; 2010.

 

Magee, David J., et al. Pathology and intervention in musculoskeletal rehabilitation. Elsevier Health Sciences, 2015.

Atkinson et al. Fisioterapia en ortopedia. 2º edición. Madrid: Ed.Elsevier; 2007.

Liebenson, Craig. Manual de rehabilitación de la columna vertebral. Editorial Paidotribo, 2008.

Maxey, Lisa; Magnusson, Jim. Rehabilitation for the postsurgical orthopedic patient. Elsevier Health Sciences, 2013.

Mesplié, Grégory. Hand and wrist rehabilitation: Theoretical aspects and practical consequences. Springer, 2015

Pérez Ares, Sainz De Murieta et al. Fisioterapia del complejo articular del hombro. Barcelona: Masson; 2004.

Prentice W. Técnicas de rehabilitación en medicina deportiva. Barcelona: Paidotribo; 2001.

Reichel H, Ploke C.E. Fisioterapia del aparato locomotor. Estructuras, funciones y medidas de actuación sobre las afecciones. Exploración y tratamiento de enfermedades ortopédicas. Barcelona: Paidotribo, 2007

Xhardez, Y.: Vademécum de Kinesioterapia. Ed. El Ateneo. Barcelona. 2001.

Di Giacomo, Giovanni; Bellachioma, Silvia (ed.). Shoulder surgery rehabilitation: a teamwork approach. Springer, 2016.

Enciclopedia Médico Quirúrgica: Kinesiterapia. Medicina física (4 Tomos). Paris: Elsevier; 1999.

Fernández de las Peñas, C; Meilán Ortiz, A. Cinesiterapia. Bases fisiológicas y aplicación pràctica. Elsevier; 2019.

Floyd RT. Manual de cinesiología estructural. Ed. Paidotribo; 2008.

Genot, Neiger. Pierron, Péniou. Kinesioterapia. Tomos I, II, III, IV. Madrid. Ed. Panamericana. 1988.

Gree, Andrew; Hayda, Roman. Postoperative Orthopaedic Rehabilitation. Lippincott Williams & Wilkins, 2017.

Saunders, Rebecca, et al. Hand and upper extremity rehabilitation: a practical guide. Elsevier Health Sciences, 2015.

Suredas,S; Vilar,E. Fisioterapia del aparato locomotor. Editorial Mcgraw-Hill Interamericana.2005.

Hoppenfeld, S. & Murthy, V.: Fracturas. Tratamiento y rehabilitación. Ed. Marban. Madrid. 2001.

Complementary

Jull G. Moore A. Falla D. Lewis j. McCarthy C. Sterling M. Grieve´s Modern Musculoskeletal Physiotherapy. 4ª ed. Elsevier; 2015.

Hainaut, K. Introducción a la biomecánica. Editorial Jims, Barcelona, 1976.

 

Medina I. Jurado A. Manual de pruebas diagnósticas. Traumatología y ortopedia. Ed. Paidotribo; 2015.

Butler D. Mosley G. Explicando el Dolor. Ed Noigroup; 2010.

 

Kapandji, I. A. Cuadernos de fisiología articular I. Barcelona: Ed. Masson, 6º edición. 2006.