Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Judit Armas Gay
Esther Mur Gimeno 
Marc Terradellas Fernández 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


La fisioteràpia cardiorespiratòria és una de les branques dins de la fisioteràpia que, mitjançant l'aplicació de diferents agents terapèutics, s'encarrega de la prevenció, estabilització i tractament de les afeccions que afecten el sistema respiratori i cardíac. Actualment ens trobem en un moment de creixement i expansió de la fisioteràpia cardiorespiratòria a causa de l'augment en la incidència de moltes malalties respiratòries i cardiovasculars i també gràcies al reconeixement i acceptació d'aquesta teràpia per part d'altres especialitats sanitàries. Cal recordar que amb l'actual pandèmia Covid19 els i les fisioterapeutes de respiratori han estat en primera línia hospitalària fent les seves tasques.

En aquesta assignatura, l'alumnat haurà d'aprofundir en el seu coneixement de la fisiologia respiratòria com a base per a comprendre el funcionament de les tècniques de tractament utilitzades en fisioteràpia cardiorespiratòria així com per a poder conèixer els mecanismes implicats en la fisiopatologia de les diferents malalties respiratòries i cardiovasculars. Al tenir un alt contingut pràctic l'alumnat tindrà l'oportunitat d'aprendre les habilitats bàsiques per a valorar, diagnosticar i tractar a un/a pacient amb patologia respiratòria d'acord amb les tendències actuals basats ​​en l'evidència científica.

 

Aquesta assignatura vetlla per introduir la perspectiva de gènere en el seu contingut i desenvolupament. A més els objectius estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 

Continguts


BLOC 1: AVALUACIÓ PACIENT CARDIORESPIRATORI

 • ANAMNESI 
 • VALORACIÓ

BLOC 2: TÈCNIQUES FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA

 • TÈCNIQUES VENTILATÒRIES
 • TÈCNIQUES DRENATGE SECRECIONS
 • TÈCNIQUES ENTRENAMENT MUSCULATURA RESPIRATÒRIA
 • REHABILITACIÓ CARDIOPULMONAR

BLOC 3: RAONAMENT CLÍNIC EN FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA

 • ALGORITME FISIOTERÀPIA
 • PATOLOGIES RESPIRATÒRIES OBSTRUCTIVES
 • PATOLOGIES RESPIRATÒRIES RESTRICTIVES
 • PATOLOGIES CARDÍAQUES

BLOC 4: FISIOTERÀPIA EN EL PACIENT CRÍTIC

 • VALORACIÓ PACIENT CRÍTIC
 • TRACTAMENT PACIENT CRÍTIC

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura podrà considerar en la seva proposta d'avaluació els següents indicadors detallats a la taula: 

Sistema d'avaluació Ponderació mínima Ponderació màxima
SE2. Exposició oral 20% 50%
SE3. Examen teòric 30% 60%
SE3. Examen pràctic 30% 60%
SE5. Avaluació entre iguals o coavaluació 5% 30%

Les diferents parts d'avaluació continuada faran mitja ponderada per al percentatge final de la nota corresponent. En el cas de les activitats d'avaluació continuada on no es presenti l'alumne/a, constarà un "0" en aquell apartat, i la resta d'activitats d'avaluació continuada podran fer mitjana.

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir una nota igual o superior al 5 en els dos exàmens.  

En el cas de suspendre durant la Convocatòria Ordinària, les qualificacions obtingudes en l’avaluació continuada seran conservades amb la mateixa ponderació per la Convocatòria de Recuperació com part de la nota final de l’assignatura (tant les superades como les no superades) per preservar els criteris de l’avaluació continua.  

Per tal d'aprovar l’assignatura caldrà la realització mínima obligatòria del 80% de les classes pràctiques. En el cas de no complir amb el percentatge d'obligatorietat de les pràctiques, es considerarà com un "no presentat/da". D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de "no presentat/da", no es podrà optar a la recuperació i per tant l'assignatura s'haurà de tornar a cursar íntegrament al curs acadèmic següent.  

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "no presentat/da" a l'assignatura, per tant un suspès de l'assignatura sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense prejudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Abraham Bohadana, MD, Gabriel Izbicki, MD, and Steve S. Kraman, MD Fundamentals of Lung Auscultation. N Engl J Med 2014; 370: 744-51

John B. West, Andrew M Luks (2016). Fisiología respiratoria: fundamentos (10ª edición). Editorial Lippincot Williams and Wilkins. Wolters Kluwer Health

Main E, Denehy L. (2016) Cardiorespiratory Physiotherapy: Adultos and Paediatric. (5th Edition). Ed: Elsevier

Martí Romeu JD, Vendrell Relato M (2013). Manual SEPAR de Procedimientos. Técnicas manuales y instrumentales para el drenaje de secreciones bronquiales en el paciente adulto. Barcelona, ​​España. Editorial: Respira. Disponible en: http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/Manual_SEPAR.pdf

Antonello M, Delplanque D (2002). Fisioterapia respiratoria: del diagnóstico al proyecto terapéutico (1ª edición). Barcelona, ​​España. Editorial: Masson

 

Cristancho Gómez W (2012), Fisioterapia en la UCI: Teoría, experiencia y evidencia. Ed: El Manual moderno

Cristancho Gómez W (2012), Fisioterapia en la UCI: Teoría, experiencia y evidencia. Ed: El Manual moderno

Complementary

Seco Calvo, J (2018). Sistema Respiratorio: Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para fisioterapeutas. Editorial Panamericana.

Hodgking Celli, Connors (2009), Pulmonary Rehabilitation guideliness to suceso (4ª edición). Pensilvania. Editorial: Lippicont Williams 

Lopez Chicharro J, Lopez Morales LM (2008). Fisiología clínica del Ejercicio. editorial Panamericana

Postiaux G (2000). Fisioterapia respiratoria en el niño: las técnicas de Tratamiento guiadas por la auscultación pulmonar. Madrid, España. Editorial McGraw-Hill Panamericana