Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: All quarters

Crèdits: 8

Professorat: 

Carles Fernández Jané
Esther Mur Gimeno 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E4_F Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel.lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com actuacions en l'atenció primària i comunitària

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E14_F Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions

   

 • E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E18_F Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planifiació, gestió i control de les unitats assistencials on es doni atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

 • E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


El Treball Fi de Grau es concep com la culminació, per part de l’estudiant, d’un procés de desenvolupament de competències de la metodologia del treball intel·lectual, de lectura especialitzada, d’aplicació integral de diferents àrees del coneixement i del domini expressiu del discurs acadèmic oral i escrit.
Aquesta assignatura comporta la realització que l’alumne/a realitzi d’un projecte d’investigació, una revisió sistemàtica o la realització d’un estudi sobre un tema de rellevància en qualsevol de les especialitats de la fisioteràpia. En l’elaboració del TFG l’alumne/a aplicarà, integrarà i desenvoluparà els coneixements, capacitats, competències i habilitats adquirides a la resta de matèries del Grau de Fisioteràpia. El TFG conclou amb presentació d’una memòria escrita i l’aprovació i defensa pública davant d’un tribunal tal com s’estableix en el Real Decret RD 1393/2007 de 29 d’octubre d’ordenació de les ensenyances universitàries oficials.
Aquesta assignatura segueix les directrius de la Normativa reguladora de Treball Fi de Grau aprovada pel Consell de Govern de la UPF el 2 de març de 2011 i modificacions posteriors, l'última de maig de 2020.
La organització del TFG és responsabilitat de la comissió de TFG formada per el coordinador de la mateixa i 3 membres vocals, professors del TecnoCampus. Aquesta s’encarrega d’assignar la relació de professors directors i temes de TFG, així com impartir seminaris, organitzar els tribunals, cronogrames i comunicar les qualificacions als alumnes.

 

Continguts


Els continguts específics del Treball Fi de Grau (TFG) s’estableixen d’acord amb el tema i modalitat (projecte, revisió sistemàtica o estudi) que l’alumnat esculli. De forma que aquets permeten a cada alumne/a elaborar un treball d’investigació que doni resposta de nou coneixement en qualsevol de les especialitats de la fisioteràpia. A l’aula virtual de l’assignatura es troba la guia general i el guions (annexes) amb les indicacions per l’elaboració del TFG segons modalitat.

Els directors de TFG, a través de les tutories, orientaran a l’alumne/a en l’aprenentatge del mètode científic sobre el que es desenvolupa el coneixement de la fisioteràpia basada en l’evidència científica.

A tots els alumnes se’ls donarà, a través de seminaris presencials i/o online, temes relacionats amb les diferents fases de l’elaboració d’un treball d’investigació en fisioteràpia.

 • Funcionament i normativa TFG
 • Fonts d’informació i cerca bibliogràfica( BDD) Estils de citació bibliogràfica i gestors de referències bibliogràfiques
 • Mètode científic. Fases del procés d’investigació. Dissenys d’estudis en ciències de la salut
 • Revisions sistemàtiques
 • Eines estadístiques per a la recerca
 • Comunicació oral i escrita d’un treball fi de grau
 • Aspectes ètics de la recerca en Fisioteràpia

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació té una component formativa que consisteix per una part en l’avaluació que realitza el director de TFG de la memòria escrita. Es recolliran diferents evidències del procés d’aprenentatge i millora de l’alumne/a mitjançant les tutories, seguiment de seminaris i lliurement de documents (TFG inicial i TFG final) al director, tant en el seguiment presencial com virtual. Per altre banda, la memòria escrita serà avaluada de forma externa per els membres del tribunal, que també avaluaran la defensa oral del TFG, tal com indica el RD 1393/2007 de 29 d’ octubre.
Els membres del tribunal i director seran designats per la comissió de TFG tal i com s’estableix a la Normativa reguladora de TFG de la UPF i de l’ESCT.
A la següent taula es resumeixen les activitats d’avaluació i la ponderació de cada una de elles en el càlcul de la nota final de TFG.
És condició necessària, per poder passar a la fase de defensa del TFG, que l’alumne/a tingui una nota mínima de 5/10 a l’avaluació del TFG final (Director/a + Tribunal). Una vegada avaluat el TFG final, es comunicarà a l’alumna/e si és APTE o NO APTE per fer la defensa del TFG

Sistemes d’avaluació

Ponderació

SE6. Elaboració del TFG

80%

SE7. Defensa del TFG

20%

L’assignatura Treball Fi de Grau s’aprova amb un 5/10, essent requisit indispensable el d’obtenir un mínim de 5/10 en l’avaluació de la memòria del TFG final i de la defensa.

El Sistema de qualificació segueix el RD 1125/2003, de 5 de setembre que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

 • 0 - 4,9: Suspès
 • 5,0 - 6,9: Aprovat
 • 7,0 - 8,9: Notable
 • 9,0 - 10: Excel·lent

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Recuperació
Si el/l'alumne/a no supera els criteris mínims necessaris per fer la mitjana de les activitats avaluadores, tal com queden exposats en el paràgraf anterior, quedarà suspens en l'assignatura. Si la nota de la Memòria Final assignada pel director no arriba al 5/10, l'alumne/a no podrà passar a la fase de defensa del TFG. L’assignatura Treball Fi de Grau s’aprova amb un 5/10, essent requisit indispensable el d’obtenir un mínim de 5/10 en l’avaluació de la memòria del TFG final (tant per part del director com del tribunal) i de la defensa.
Per altra banda, només serà possible realitzar la recuperació si s’ha suspès la Memòria Final i/o la Defensa del TFG, i en aquest cas únicament caldrà recuperar la/es part/s no superada/es. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació, d'acord amb la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra. La resta de notes (tutories i TFG inicial) mantenen la seva ponderació i no són susceptibles de ser recuperades
 

Bibliografia


Bàsic

Argimón Pallás, J. M. & Jiménez Villa, J. (2019). Métodos de investigación clínica y epidemiológica. Elsevier

Martín, J. L. R., Tobías, A., & Seoane, T. (2006). Revisiones sistemáticas en las ciencias de la vida. Toledo: FISCAM

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Mata, M. J. (2007). Métodos de investigación en actividad física. Paidotribo

De Larrucea, J. R. (2017). Introducción a la investigación. In Cómo investigar: trabajo de final de grado, tesis de máster, tesis doctoral y otros trabajos de investigación. (pp. 11-26). Profit.

Complementary

Universitat Pompeu Fabra. (n.d.). Com elaborar un treball acadèmic: Treball fi de grau.http://https://guiesbibtic.upf.edu/treball-academic/formats/tfg