Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Gerard Carmona Dalmases
Adrián García Fresneda 
Jordi Sanchez Grau 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Els materials complementaris poden estar també en anglès

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 • B2. Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

 • E8 Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per a aquests practicants

 • E9 Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

 • E11 Seleccionar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
 • G1 Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • G6 Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • G9 Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i l'esport

Competències transversals
 • T2 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T7 Incorporar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional

Descripció


Com a professional de l’exercici físic, l’alumne del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport és el responsable de la prescripció, valoració, programació i quantificació de les càrregues d’un procés d’entrenament.

L’assignatura de teoria i pràctica de l’entrenament (II) aborda els fonaments metodològics per a la programació de l’entrenament de la força i la velocitat integrant la perspectiva de gènere. 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Continguts


Esquema:

 • Entrenament de la FORÇA i la VELOCITAT

FORÇA

 • Contextualització
  • Manifestacions de la força
  • Indicadors de càrrega
 • Fonaments de l’entrenament de la força
  • Procés d’entrenament de la força
   • Anàlisi funcional de la disciplina esportiva
  • Exercicis: criteris de selecció
  • Manifestacions, objectius i bases mecàniques i fisiològiques
   • Interacció de variables
  • Mètodes d'entrenament:
   • Repeated Effort Method
    • Velocity-based training 
   • Optimum Power Load Method
   • Eccentric Method
   • Plyometric Method
   • Coordinative Overload Method
   • Mixed Methods
 • Entrenament de la Força als Esports d'Equip
  • Nivells d'Especificitat i Aproximació
 • Avaluació de l'Entrenament de la força

VELOCITAT

 • Contextualització
 • Fonaments de l’entrenament de la velocitat
  • Procés d’entrenament de la velocitat
   • Anàlisi funcional de la disciplina esportiva
  • Manifestacions de la velocitat
  • Mètodes d'Entrenament de la Velocitat
  • Perfil F-V sprint

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua a través de diferents activitats avaluadores. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) d'acord amb la següent taula de ponderació:

Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades
Resolució de casos pràctics 15% G9, T7, E8, E11, G6, T2, E9
Treballs individuals i/o grupals 35% G9, T7, E8, E11, B2, G6, B3, G1, T2, T4, E9, E7
Examen 50% G9, E8, B2, G6, B3, T4, E9

 

Criteris per fer mitjana entre les qualificacions de les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora Criteri

Resolució de casos pràctics

5/10
Treballs individuals i/o grupals 5/10
Examen 5/10

 

Recuperació

Durant el mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, a l'activitat avaluadora de l'examen, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura si s'ha suspès. En cas de No Presentat/ada, no es podrà optar a la recuperació.

L’activitat avaluadora en període de recuperació és un examen (prova escrita) presencial. Aquest examen pondera el 50% de l’avaluació i s’haurà de superar amb un 5/10 per poder avaluar la totalitat de l’assignatura. La nota obtinguda durant l’avaluació continuada es mantindrà.

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades
Resolució de casos pràctics 15% (No recuperable) G9, T7, E8, E11, G6, T2, E9
Treballs individuals i/o grupals 35% (No recuperable) G9, T7, E8, E11, B2, G6, B3, G1, T2, T4, E9, E7
Examen 50% G9, E8, B2, G6, B3, T4, E9

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

Cardinale, M., Newton, R. y Nosaka, K. (2011). Strength and Conditioning. Biological Principles and Practical Applications. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell  

Bosco, C. (2000). Fuerza muscular. Aspectos metodológicos. Barcelona: Inde.

González Badillo, J. y Gorostiaga, E. (1997). Fundamentos del entrenamiento de la fuerza. Barcelona: Inde. 

Solé, J. (2008). Teoría del entrenamiento deportivo. Barcelona: Sicropat Sport. 

https://www.libreriadeportiva.com/libro/la-velocidad-de-ejecucion-como-referencia-para-la-programacion-control-y-evaluacion-del-entrenamiento-de-fuerza_71043

Complementary

NSCA -National Strength & Conditioning Association. McGuigan, M.R. (2017). Developing Power. Champaign: Human Kinetics.

González Badillo, J. y Ribas, J. (2002). Programación del entrenamiento de la fuerza. Barcelona: Inde.

Boyle, M. (2016). New Functional Training for Sports. Champaign: Human Kinetics. 

Siff, M. y Verkhoshansky, Y. (2000). Superentrenamiento. Barcelona: Paidotribo.

NSCA -National Strength & Conditioning Association. Jeffreys, I. (2013). Developing Speed. Champaign: Human Kinetics.

https://complementarytraining.net/wp-content/uploads/2019/10/strength-training-manual-volume-1-preview.pdf

http://www.carlos-balsalobre.com/Entrenamiento_de_Fuerza_Balsalobre&Jimenez.pdf

https://www.libreriadeportiva.com/libro/el-entrenamiento-en-los-deportes-de-equipo_71714