Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Joan Carles Fajardo Laredo
Mònica Juliana Oviedo León 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Els materials docents podent estar en català ,castellà i anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE6. Sintetitzar i avaluar les estratègies de màrqueting per a la internacionalització de l'activitat empresarial.

 • CE8. Sintetitzar idees per convertir-les en negocis factibles i rendibles entenent el mercat actual.

 • CE11. Aplicar els coneixements per emprendre projectes de negocis que permetin la creació de noves empreses o la millora de les ja existents, aplicant idees innovadores i creatives.

 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

Descripció


Assignatura que pretén dotar de coneixements en l'àrea financera de l'empresa a través de l’anàlisi econòmica i comptable, el finançament, el rendiment econòmic i la inversió.

Continguts


Introducció: Màrqueting i finances


Tema 1. Anàlisi economicofinancera de l'empresa
Anàlisi econòmica

 • Anàlisi del compte del resultats i principals ràtios
 • La rendibilitat econòmica
 • Llindars de rendibilitat : el punt mort i el palanquejament operatiu

Anàlisi financera

 • El balanç de situació: estructura econòmica i financera de l'empresa
 • Principals ràtios: endeutament, solvència i liquiditat
 • Ràtios operatius

Tema 2. Planificació economico-financera
Diferents nivells de planificació

El pla financer

 • Estats financers previsionals
 • Pressupost de tresoreria


Tema 3. Gestió de l'actiu circulant i finançament a curt termini
L'objectiu de la liquiditat
Gestió de la Tresoreria (Cash Management)
Gestió del compte de clients
Gestió de l'inventari
Finançament a curt termini


Tema 4. Valoració d'inversions
El flux de caixa d'un projecte
VAN, TIR i Índex de Rendibilitat
Termini de recuperació


Tema 5. El finançament a llarg termini
Capital vs. Deute: criteris de selecció
Fonts de finançament
Efectes de l'endeutament

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

SE4. Examen final 50%

SE1. Anàlisi de casos - seminaris (no recuperable)

20%

SE2. Treball en grup (20%) (no recuperable)

SE3. Presentació i defensa (10%) (no recuperable) 

30%

 

Es realitzarà un examen final que suposarà el 50% de la nota final, amb una nota mínima de 4.
Anàlisi de casos - seminaris: 20% de la nota final.
Treball en grup i Presentació i defensa. Cas pràctic avaluable: 30% de la nota final (es valorarà la memòria, la presentació (MS Power Point), l'exposició, la defensa i la
qualitat de les preguntes).


EXAMEN RECUPERACIÓ: En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, realitzant novament l’examen sencer. La nota corresponent a l’avaluació continuada (la resta d'activitats avaluables que no són l'examen final) no és recuperable i es mantindrà a l’hora d’efectuar el càlcul de la nota final. 

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Massons, Joan (2010). Finanzas para profesionales de marketing y ventas. Deusto.

Santandreu, Eliseu. (2005). Finanzas para directivos de marketing. Grupo Planeta (GBS).

Eslava, José de Jaime (2013). Finanzas para el marketing y las ventas. Cómo planificar y controlar la gestión comercial. ESIC Editorial, Madrid.

Martínez Abascal, Eduardo (2011). Finanzas para directivos. McGraw-Hill España.

Complementary

Kotler, Philip y Keller, Kevin (2016) Dirección de Marketing. Ed. 15ª. Pearson Educación, México.

Amat, Oriol (2008): “Anàlisi integral d’empreses”, Profit Editorial, Barcelona.

Brealey, Richard; Myers, Stwart; y Allen, Franklin (2010). Principios de finanzas corporativas. 9ª edición. Madrid, McGraw-Hill (O versión más reciente).