Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Ana Urroz Osés

Descripció


L’assignatura de Disseny Gràfic forma part de la matèria de Creació Artística, I proposa a  l'alumnat una aproximació a la teoria i la pràctica del disseny gràfic tradicional, així com les lleis d'usabilitat i UX actuals. D’aquesta manera, l’estudiant serà capaç de proposar solucions a problemes relacionats amb la creació de productes interactius i videojocs. A partir de classes magistrals, presentacions i pràctiques de laboratori, l’estudiant adquirirà coneixements de fonaments del disseny, història del disseny gràfic, disseny d’interfície d’usuari i software específic per dissenyadors.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

 

Resultats d'aprenentatge


Els resultats d’aprenentatge que l’estudiant ha d’assolir són:

 E8.1. Idear l'aspecte gràfic d'un videojoc, segons els tipus d'usuari, el tipus de joc i el contexte cultural i històric del mateix.

 E8.2 Representar gráficament els elements d'un videojoc: escenes, personatges, nivells, etc.

 E8.3. Representar de forma visual informació i dades mitjançant infografies i altres tècniques d'avanguarda.

Metodologia de trabajo


L'assignatura combina les classes magistrals, presentacions, càpsules de vídeo, estudi de casos, resolució de problemes i pràctiques de laboratori.

Continguts


  1. Fonaments del disseny gràfic

             1.1.Semiòtica

1.2.Teoria de la percepció.

1.3.Teoria del color

1.4.Tipografia

1.5.Iconografia

1.6.Conceptes de composició: pes, equilibri, simetria, escala.

1.7.Teoria i pràctica de la maquetació i el tractament del text.

2. Creació de marca. Branding.

2.1. Briefing

2.2. Naming

2.3. Formats d'imatge i estàndards de la indústria. Logos

3. Història del disseny gràfic

4. User Experience i Interfície d'Usuari

4.1. Què és UX?

4.2. Arquitectura de la Informació

4.3 Interfície d'Usuari en videojocs. Tipologies.

5. Creació d’entorns i personatges.

6. Eines informàtiques de creació i edició de imatges.

6.1. Adobe Photoshop

6.2. Adobe Illustrator

 

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats:

A1. Treball en grup: Infografia explicativa de la narrativa d’un joc. (Evidència de resultat d’aprenentatge E8.2, E8.3)

L’estudiant haurà de sintetitzar una informació complexa, transformar-la en icones, realitzar un exercici de narrativa visual i practicar la divisió de l’espai mitjançant retícules i maquetació. A més, haurà de fer servir software específic de creació gràfica: Adobe Illustrator.

A2. Examen Parcial: UX/ UI (Evidència de resultat d’aprenentatge E8.1)

L’estudiant haurà de plantejar la UI d’un joc de creació col·lectiva, i definir la marca i l’estil gràfic del menú principal. Tanmateix, haurà d’aplicar els principis d’usabilitat. A més, haurà de fer servir software específic de creació gràfica: Adobe Illustrator i Adobe Photoshop

A3. Pràctiques de Laboratori. (Evidència dels resultats d’aprenentatge E8.1, E8.2, E8.3 )

Els estudiants realitzaran una pràctica compendi amb la que s’avaluen els coneixements adquirits durant el curs (la creativitat, la capacitat expressiva i comunicativa, i la capacitat per resoldre un procés creatiu en un temps determinat). La pràctica es basa en la  creació i realització de personatge i entorns per un videojoc.

Criteris generals de les activitats:

- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.

- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Treball en grup: Infografia explicativa de la narrativa d’un joc : 30%

A2. Examen parcial: UX/ UI : 35%

A3. Pràctiques de laboratori : 35%

 

Nota final: A1 0,30 + A2 0,35 + A3 0,35

Consideracions:

- Cal obtenir una nota final igual o superior a 5  per a aprovar l’assignatura.

- Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.

- És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

 

Recuperació:

- Si NF és menor de 5, l’assignatura estarà suspesa i per recuperar-la, l’estudiant haurà de presentar les activitats  suspeses amb les modificacions pertinents.

Es calcula la nota final amb la següent fórmula:

Nota final reavaluació (NFR) [reavaluació] = 0.30 ·[A1]+ 0.35· [A2]+ 0.35 ·[A3]

Bibliografia


Bàsic

Dondis, D. A. (1976). La sintaxis de la imagen: Introduccion al alfabeto visual (J. G. Beramendi, Trans.). Barcelona: Gustavo Gili.

Satué, E. (2012). Graphic design: From the Origins to the Present Day. Madrid: Alianza Editorial

Complementary

Maeda, J. (2006). Las leyes de la simplicidad. Barcelona: Gedisa Editorial.