Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Alfredo Gonzalez-Barros Camba

Descripció


Disseny de nivells prepara els alumnes per a una de les professions més comuns i importants en la indústria de desenvolupament de videojocs.

Aprendran a generar contingut jugable de qualitat complint uns requeriments prèviament dissenyats en documents de disseny.

Algunes facultats concretes a destacar que desenvoluparan durant l’assignatura són:

 • Dissenyar correctament cada element jugable o estètic que donarà forma a un nivell o àrea d’un videojoc a produir, portant-lo del paper fins a l’editor de treball.
 • Analitzar i generar diferents pacings o ritmes de joc segons el gènere o requeriment específic de cada nivell o àrea del projecte a desenvolupar.
 • Comprensió, anàlisi, disseny i implementació de tècniques de Scripting que permeten donar més vida i feedback al jugador al llarg d’un nivell de joc.
 • Capacitat i criteri per a guiar al jugador utilitzant recursos visuals bàsics com il·luminació, elements estètics diferencials, etc., ubicant-los dins de l’estil artístic que requereix el projecte.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


 • Disseny d’experiències jugables segons l’estructura general del joc, oferint tot el necessari per a oferir al jugador una progressió adequada i divertida segons els punts clau que defineixen un projecte.
 • Dominar diferents conceptes i tècniques, des de Scripting a il·luminació, de forma que els alumnes puguin enfrontar-se a la complexa tasca de generar contingut i la documentació associada en qualsevol tipus de desenvolupament professional.

Metodologia de trabajo


 • Sessions de joc: A l’aula, professor i alumnes farem sessions de productes digitals (jocs per a descàrrega, emuladors, etc.) sobre els que comentar, debatre i analitzar conceptes de cada tema.
 • Càpsules de video: Ús de YouTube per a exemplificar els conceptes presents en el temari.
 • Presentacions: Projecció de presentacions de GDC, Gamelab i similars on es tracti algun tema o concepte interessant i relacionat amb el tema que s’estigui impartint a classe.
 • Debats i fòrums: Els alumnes hauran de dialogar constantment de forma ordenada i debatre diferents aspectes de l’anàlisi i disseny de videojocs, buscant sempre la crítica constructiva, la comunicació professional i l’evasió de l’ego.
 • Estudi de casos: Amb papers i postmortems de diferents portals, alumnes i professor recorrerem diferents conceptes del temari en base a videojocs concrets i les vivències documentades dels seus creadors.
 • Resolució de problemes: Els alumnes tindran a la seva disposició rondes de preguntes, dubtes i problemes després de cada tema o concepte que sigui propens a la confusió o ambigüitat.
 • Investigació i lectura crítica d’articles divulgatius i de recerca: serà constant agafar com a referències puntuals per una classe casos concrets d’anàlisi dels mitjans i de la comunitat de diferents aspectes de videojocs, actuals o més antics.

Continguts


TEMA 1: Bases del Level Design

 • El dissenyador de nivells
 • El nivell i les seves necessitats
 • Fonaments teòrics
 • Fonaments tècnics

 

TEMA 2: Pre-disseny i prototipat

 • El valor del paper
 • El punt únic
 • Elements de disseny
 • Whiteboxing

 

TEMA 3: Creant un nivell

 • El Level Design Document
 • El “batec” d’un nivell: Pacing
 • Scripting

 

TEMA 4: Elements visuals

 • Il·luminació
 • Paisatge
 • Efectes de càmera

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:

 

A1. Pràctica 1: Predissenys

L’alumne haurà de preparar un predisseny i el seu walkthrough associat per a 2 nivells de 2 jocs diferents.  

A2. Pràctica 2: Prototips

L’alumne haurà d’entregar 2 nivells jugables segons els criteris definits a l’activitat 1, procurant afinar velocitats, espais i la col·locació d’elements clau pel gameplay.

A3. Pràctica 3: Level Design Documents

Cada alumne haurà d’entregar un LDD per cada nivell, amb especial atenció a apartats clau com Pacing o Scripting de seccions jugables del nivell.

Hauràn d’aportar, a més a més, un prototip jugable basat en l’activitat 2, però aplicant recursos visuals, jugables i Scripting definits en els seus respectius LDDs.

A4. Exercicis a realitzar a classe

A5. Examen final

 

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.

 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà segons els següents percentatges:

 • A1: 10%
 • A2: 10%
 • A3: 20% (LDDs: 10%, Prototips: 10%)
 • A4: 10%
 • A4: 50%

 

Una activitat no entregada o entregada amb endarreriment i sense justificació compta com un 0.
Les notes de les activitats tindran en compte el correcte seguiment dels requeriments, la ortografia i la pulcritud a l’hora de transmetre la informació.
L’entrega d’activitats en anglès sumarà puntuació. No obstant, si és un nivell d’anglès ple d’errors no ho farà.
Un examen amb una nota inferior a 4 sobre 10, independentment de la resta de notes de les activitats, implica que l’alumne haurà de recuperar l’assignatura.
En la recuperació es calcularà la nota tenint en compte la resta d’activitats segons els percentatges establerts anteriorment.

Bibliografia


Bàsic

Scott Rogers, Level Up!: The Guide to Great Video Game Design,  Wiley; 2 edition (April 28, 2014)

Tracy Fullerton, Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, Third Edition, A K Peters/CRC Press; 3 edition (March 5, 2014).

Level Design for Games:Creating Compelling Game Experiences; ADDISON WESLEY LONGMAN INC DIV PEARSON SUITE 300; 1st edition (February 16th, 2006)

Complementary

Brenda Brathwaite and Ian Schreiber, Challenges for Game Designers, Cengage Learning; 1 edition (August 21, 2008)

Gamasutra: The Art & Business of Making Games (web).  http://www.gamasutra.com/

VidaExtra (web). http://www.vidaextra.com/

AnaitGames (web). http://www.anaitgames.com/