Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:6

Crèdits: 20

Professorat: Alfons Palacios González

Descripció


El Treball de Fi de Grau (TFG) ha de ser entès com la culminació dels estudis conduents a l'obtenció del títol de graduat. Comporta, per part de l'estudiant la realització  d'un projecte, estudi i/o treball en que s'apliquin, integrin i desenvolupin una bona part dels coneixements, les competències i les habilitats adquirides durant els estudis. 

El TFG pot ser un treball d'investigació i/o un projecte de creació d'una aplicació informàtica, un sistema d'informació (o part d'ell), una xarxa de computadors o qualsevol producte propi de les atribucions d'un Enginyer Informàtic.   

Hi ha tres tipologies de TFGs:

 • Els TFGs proposats pel Claustre de Professors del Grau
 • Els TFGS proposats conjuntament per empreses col·laboradores i professors d'alguns dels àmbits de treball del Claustre
 • Els TFGs proposats pels estudiants, que han de passar una fase de valoració per determinar-ne la seva adequació o no com a TFG del Grau

L'estudiant haurà d'elaborar una memòria i defensar el seu treball davant d'un Tribunal Avaluador.  

Resultats d'aprenentatge


El propi TFG realitzat per l'estudiant, és en ell mateix la materialització dels resultats d'aprenentatge esperats per a aquesta particular assignatura. Concretament, el treball que l'estudiant haurà de defensar haurà de demostrar la seva capacitat per a

 • Integrar, relacionar i sintetitzar tots els coneixements adquirits en les assignatures del grau
 • Descriure i ajustar-se a un pla de treball i a la seva temporalització
 • Escriure una memòria del Treball Final de Grau, que descrigui amb detall el procés i el resultat del projecte realitzat.

Atès que un dels actes avaluatius del TFG és la defensa davant d'un tribunal, cal també considerar com a resultat d'aprenentatge

 • Presentar de manera convincent el treball realitzat i respondre amb precisió les qüestions que aquest pugui suscitar al Tribunal Avaluador

Metodologia de trabajo


Aquesta assignatura no té classes presencials de cap mena. Serà el mateix estudiant qui decidirà la metodologia de treball que millor s'adapti a les seves necessitats i a les del TFG que desenvolupa

Continguts


Per la seva singularitat, no existeixen uns continguts pautats o establerts per a aquesta assignatura atesa la seva naturalesa de síntesi de tot el Grau. En aquest sentit es pot dir que tots els continguts del Grau són potencials continguts del Treball de Fi de Grau (TFG). A més, també s'espera que en alguns casos l'estudiant vagi més enllà dels continguts reglats del Grau i avanci cap a altres que per la seva naturalesa (avançats més enllà del nivell de Grau, propis d'àrees de coneixement que no són específicament les cobertes pel Grau, etc.) no han estat considerats en la resta d'assignatures que conformen el Pla d'Estudis del Grau. 

Bo i l'esmentat en l'anterior paràgraf, es consideraran continguts propis de l'assignatura tots aquells que incideixin en l'elaboració de la Memòria del TFG i en la seva presentació davant del Tribunal Avaluador.

Activitats d'aprenentatge


La major part de les activitats d'aprenentatge les haurà de dur a terme l'estudiant de manera no presencial atès que el TFG és un treball realitzat de manera autònoma. En funció de la tipologia del treball a desenvolupar el Tutor Acadèmic podrà proposar a l'estudiant que assisteixi a seminaris i/o cursos, que cerqui i llegeixi de manera crítica determinats articles de naturalesa científica, etc. 

Periòdicament, l'estudiant es podrà reunir amb el seu Tutor Acadèmic per tal d'analitzar la feina feta fins el moment, planificar les properes accions, discutir possibles alternatives, etc.

L'elaboració de la memòria del treball serà una activitat cabdal del TFG. L'estudiant haurà d'elaborar

 • Un avantprojecte 
 • Una primera versió de la memòria del treball 
 • Una versió definitiva de la memòria del treball.

Aquests tres documents donaran evidència de l'assoliment d'aquells resultats d'aprenentatge més relacionats amb les competències comunicacionals del Grau.

Per altra banda, la presentació i defensa del treball realitzat davant d'un Tribunal Avaluador també ha de ser considerada una activitat cabdal del TFG, d'alguna manera equivalent a un examen. Aquesta presentació buscarà de recollir evidència de tots els resultats d'aprenentatge esmentats en l'apartat corresponent

Totes aquestes activitats d'aprenentatge, inclosa l'elaboració del propi TFG, estan relacionades, amb major o menor mesura, amb totes les competències del grau, llevat de dues: aquella que incideix en la capacitat de treballar en el si d'un grup (T2), atès que el TFG és individual; i aquella que incideix en els coneixements que parteixen de l'educació secundària general (B1), atès que el TFG es projecta vers els coneixements avançats. 

Des d'una perspectiva MECES, el TFG abarca tots els punts del segon nivell: a) Adquisició de coneixements avançats; b) Adquisició d'una metodologia de treball; c) Aplicació dels coneixements adquirits; d) Comprensió dels coneixements; e) recopilació i interpretació de dades i informació; f) desenvolupament en situacions complexes o que requereixin del desenvolupament de noves solucions; g) saber comunicar i h) identificar les pròpies necessitats formatives. 

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació del TFG consta de dos grans blocs, la part corresponent al Tutor Acadèmic del TFG (30%) i la part corresponent al Tribunal Avaluador del TFG (70%). 

Més concretament i pel que fa a la part corresponent al Tutor Acadèmic:

 • El 10% dependrà de l'avaluació d'un avantprojecte que l'estudiant haurà de lliurar
 • El 10% dependrà de l'avaluació de la primera versió de la memòria del treball (la memòria intermèdia)
 • El 10% dependrà de l'avaluació de la documentació final (la memòria definitiva) 

Aquesta part de l'avaluació estarà basada en rúbriques públiques i tindrà en consideració aspectes relatius a:

 • Format de la documentació
 • Estil de redacció
 • Correcció ortogràfica i gramatical
 • Definició de l'objecte del treball
 • Definició dels objectius i l'abast del treball
 • Estudi previ (estat de l'art, mercats, etc.)
 • Definició de la metodologia 
 • Definició de requeriments funcionals i tecnològics quan s'escaigui
 • Planificació i pressupost
 • Anàlisi de viabilitat quan s'escaigui
 • Bibliografia i citacions

Pel que fa a la part de l'avaluació que depèn del Tribunal Avaluador:

 • El 7% correspondrà a la valoració formal de la memòria
 • El 7% correspondrà a la valoració formal de la presentació pública
 • El 56% correspondrà a la valoració del treball realitzat, tenint en compte la defensa feta per l'estudiant