Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Adso Fernández Baena

Trimestre:3

Crèdits: 4

Professorat: Ester Bernadó Mansilla

Descripció


El curs introdueix a l’estudiant a la teoria i pràctica de la comunicació oral i escrita i en una diversitat de contextos, que poden variar des de l’escriptura d’un informe formal fins a una xerrada informal amb un inversor. L’estudiant adquirirà la comprensió de les regles de comunicació que regeixen cada context i aprendrà a comunicar-se amb la màxima eficàcia. El curs pretén que l’estudiant identifiqui el seu propi estil comunicatiu i que l’estudiant el desenvolupi i adapti a cada context. Al mateix temps, el curs té com a objectiu millorar les capacitats comunicatives de l’estudiant al màxim nivell exposant als estudiants a entorns reals i simulats.

L'assignatura es contextualitza en l'àrea de Producció i Negoci del Grau en Disseny i Producció de Videjocs. El contingut de l'assignatura comença amb una introducció a les teories de comunicació, seguida de la revisió dels fonaments de la comunicació escrita, visual i oral. Es tracta també l'expressió corporal en la comunicació i les tècniques de persuasió i d'storytelling. L'assignatura té un caire teorico-pràctic: l'estudiant ha de posar en pràctica la comunicació escrita, oral i corporal en diferents contextos, aplicant els coneixements adquirits en les sessions magistrals. Les diferents activitats estan dissenyades per a que l'estudiant desenvolupi i millori la seva capacitat comunicativa. El feedback a l'alumne per part del professor i de la resta de companys és una eina clau per a millorar les competències comunicatives de l'estudiant.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


A nivell general, el curs contribueix als resultats d'aprenentatge en l'àrea de Producció i Negoci:

 • E14.2. Exercir dots de lideratge i gestió d'equips.
 • E14.3. Contribuir a genera una cultura d'aprenentatge, gestió dels errors, feedback i gestió de les crítiques.

Concretament, al finalitzar el curs, l’estudiant serà capaç de:

 • Ser conscient de la importància de la comunicació en tots els aspectes de la vida i especialment en l’entorn professional (estem sempre comunicant).
 • Ser conscient de les regles de comunicació implícites en cada context.
 • Identificar el seu propi estil comunicatiu.
 • Millorar la seva capacitat comunicativa al màxim.
 • Explicar la teoria que explica les regles de la comunicació efectiva.
 • Escriure i comunicar visualment en diferents tipus d’informes.
 • Comunicar oralment en diferents contextos, formals i informals.
 • Usar tècniques d’storytelling per captar la audiència.
 • Usar claus emocionals per comunicar millor.
 • Entendre les regles de la persuasió.
 • Diferenciar entre persuasió i manipulació.
 • Millorar la capacitat comunicativa en anglès.

Metodologia de trabajo


Aquest curs està organitzat en 10 setmanes de 4 hores per setmana. Cada setmana estarà dedicada a un tema especial. Cada tema es cobrirà amb una classe magistral de dues hores, seguida d’una sessió pràctica de dues hores.

La classe magistral està basada en:

 • La teoria que suporta el tema que es tracta.
 • Exemples d’informes escrits o orals.
 • Eines de suport (com per exemple, eines per a realitzar presentacions visuals).
 • Exercicis realitzats a classe.

La sessió pràctica consisteix en:

 • Un objectiu definit que els estudiants han d’assolir.
 • Els estudiants han de preparar-se amb antel·lació per assolir aquell objectiu.
 • La pràctica en si.
 • Sessió de reflexió i feedback.

Les classes magistrals es faran amb el grup d’estudiants al complet, mentre que la sessió pràctica es farà en grups petits per tal que cada estudiant tingui el temps suficient per practicar l’activitat dissenyada.

La metodologia usada, tant en les classes magistrals com en les sessions pràctiques es basa en:

 • Classes magistrals
 • Exercicis pràctics
 • Estudi de casos
 • Càpsules de vídeo
 • Jocs de rol
 • Cerca i anàlisi crítica d'articles.

Continguts


 1. Fonaments de la comunicació
  • La importància de la comunicació
  • Teoria de la comunicació
  • Escolta
  • Actes del llenguatge
  • Proporcionar feedback
 2. La comunicació escrita
  • Tipus de documents
  • Estructura d'un document escrit
  • Referències bibliogràfiques
  • Escriptura del Treball Fi de Grau
  • Exemples de documents escrits (CVs, cartes de presentació...)
 3. La comunicació visual
  • Mort per PowerPoint
  • Les claus per a un bon suport visual
  • Les eines visuals
  • La presentació de dades amb impacte visual
 4. Presentació oral: continguts
  • Tipus de presentacions orals
  • La identificació i segmentació de l'audiència
  • El missatge
  • Estructura del discurs
 5. Presentació oral: forma i llenguatge corporal
  • La por de presentar en públic
  • Veu
  • Llenguatge corporal
  • Respiració
  • Ritme
  • Aparença
 6. Retòrica i Persuasió
  • Introducció a la retòrica
  • La teoria de la persuasió
  • Persuasió guanyar-guanyar
  • Exemples
 7. Storytelling
  • Pistes emocionals
  • Històries
  • Metàfores
  • "I have a dream" i altres discursos impactants

Activitats d'aprenentatge


Al llarg de l'assignatura, hi haurà diferents activitats pràctiques orientades a millorar la capacitat oral i escrita de l'alumne:

A1. Activitats de presentació oral

 • Presentació d'un mateix
 • Conferència

Aquestes activitats tenen com a objectiu desenvolupar les competències:

 • T1. Comunicar en un tercer idioma, doncs les presentacions orals s'han de realitzar en anglès.
 • G3. Reunir i interpretar dades rellevants (per a l'elaboració de l'assaig, cal que l'estudiant consulti vàries fonts i elabori una presentació).
 • G4. Comunicar a audiències especialitzades i no especialitzades, en especial en l'activitat de la conferència.
 • E14. Liderar equips per a la consecució d'objectius especificats (doncs part del lideratge és persuadir i comunicar correctament a aquestes audiències).

Així mateix, es desenvolupen els resultats d'aprenentatge:

 • E14.2. Exercir dots de lideratge i gestió d'equips.
 • E14.3. Contribuir a genera una cultura d'aprenentatge, gestió dels errors, feedback i gestió de les crítiques.

A2. Activitats de comunicació escrita

 • Carta de presentació i CV
 • Assaig

Aquestes activitats tenen com a objectiu desenvolupar les competències:

 • T1. Comunicar en un tercer idioma, doncs els informes escrits s'han de realitzar en anglès (almenys una d'elles).
 • G3. Reunir i interpretar dades rellevants (per a l'elaboració de l'assaig, cal que l'estudiant consulti vàries fonts i elabori un document propi).
 • G4. Comunicar a audiències especialitzades i no especialitzades.
 • E14. Liderar equips per a la consecució d'objectius especificats (escriure documents és crucial en el desenvolupament de projectes i per a liderar equips per assolir els objectius fixats).

i el resultat d'aprenentatge E14.3.

A3. Altres activitats

Es realitzaran altres activitats a classe o a casa per a treballar les competències esmentades. Entre elles es destaquen:

 • Proporcionar feedback
 • Exercici d'escolta
 • Role playing: realitzar una entrevista de treball.

S'especificarà la puntuació de cada una de les activitats lliurades, en funció de la complexitat i de la dedicació que requereixi cada activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de l'assignatura es divideix en dues parts: les activitats, les quals compten el 60% de la nota final i un examen final, que compta el 40% de la nota final.

La major part de les activitats es presentaran a classe, amb una preparació prèvia per part de l'estudiant. A l'inici del curs, els estudiants coneixeran el calendari d'aquestes activitats juntament amb els seus terminis.

En la majoria dels casos, si un estudiant no presenta a classe una activitat determinada, no hi haurà una segona oportunitat per presentar. En alguns casos especials, es permetrà als estudiants poder lliurar un vídeo gravat o informe escrit on podran practicar l'activitat perduda. No obstant això, la nota serà penalitzada si es lliura fora del termini establert. Si un estudiant no assisteix a una de les activitats i no la pot lliurar, la nota de l'activitat serà 0. Els estudiants necessiten tenir almenys 4/10 en les seves activitats per passar el curs.

Per aprovar el curs, els estudiants han de tenir com a mínim 4/10 en l'examen. Altrament, l'estudiant haurà d'assistir a un segon examen. Les activitats no poden ser lliurades en una segona oportunitat.

L'assistència a classe és obligatòria. Si l'estudiant assisteix menys del 80% de les classes sense causa justificada, no aprovarà el curs, independentment del seu rendiment en les activitats o a l'examen.

Per altra banda, és important remarcar que un alumne tingui un NP a l’examen final o prova equivalent, no té dret a realitzar la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Pease, A., & Pease, B. (2017). The Definitive Book of Body Language: How to Read Others' Attitudes By Their Gestures. Pease International.

Watzlawick, P. (2011). Pragmatics of Human Communication. WW Norton & Co.

Cicerón. El Orador (2001). Clásicos de Grecia y Roma. Alianza Editorial.

Berckan, B., Krause, C., Röder, U. (2005). El arte de hablar en público. Cómo ganar respeto con serenidad. Barcelona: Integral.

Núñez, A. (2007). !Será mejor que lo cuentes! Los relatos como herramientas de comunicación. Storytelling. Barcelona: Empresa Activa.

Kerr, C (2002). Death by Powerpoint: How to Avoid Killing You Presentation and Sucking the Life Out of Your Audience, Your Effective Tip-Kit for the Effective Use of Powerpoint. Execuprov Pr

Studer, J. (1996). Oratoria, el arte de hablar, disertar, convencer. Madrid: Editorial El Drac S.L.

Heinrichs, J. (2007). Thank You for Arguing. What Aristotle, Lincoln, and Homer Simpson can teach us about the art of persuasion. New York: Three Rivers Press.

Duarte, N. (2010). Resonate: Present Visual Stories that Transform Audiences. John Wiley and Sons.

Complementary

Carnegie, D. (2016). Cómo ganar amigos e influir en las personas. CreateSpace Independent Publishing Platform.

Morris, D. (2016). El mono desnudo. Debolsillo.

Heath, C., & Heath, D. (2010). Made to Stick: Why Some Ideas Take Hold and Others Come Unstuck,  Random House Lcc Us.

Ramon-Cortés, F. (2012). L’illa dels 5 fars. Un recorregut per les claus de la comunicació. Pòrtic. Atrium.