Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Benet Maimi

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
 • CE1. Interpretar els principis del turisme pel que fa a la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar les tipologies d'espais i destinacions turístiques i els principals agents turístics que operen en ells, tant públics com privats.

 • CE2. Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores.

 • CE17. Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

 • CG3. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

Descripció


Es tracta d'una introducció al turisme, és un aterratge del alumne al món del turisme , on es tracten qüestions tan diverses com les seves vessants econòmiques, socials, culturals i mediambientals. Quines són les necessitats dels turistes i com s'articula l'oferta i la demanda turística  i les polítiques turístiques per aconseguir la satisfacció del turista. i analitzar cap a on va el sector del turisme.

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Comprendre els principis del turisme en la seva dimensió espacial, social, cultural, política
 • Avaluar els impactes del turisme
 • Reconèixer les característiques principals de la demanda turística dins de cada segment de mercat, i les principals empreses que conformen l'oferta

Metodologia de treball


Sessions teòriques: classes magistrals per part del professor amb la incorporació de vídeos

Aprenentatge dirigit: estudi de casos

Aprenentatge autònom: cerca d'informació i lectura crítica  d'articles

Continguts


1.- Introducció al mercat turístic: Organismes mundials: OMT, OMC, FMI, Banc Mundial. Vacances, viatges i turisme: dades estadístiques bàsiques, frontur, familtur, interpretació de dades. Motivacions dels viatges turístics: oci, negocis, altres motivacions, síndromes relacionats amb el viatge turístic. Necessitat de viatjar: jerarquia de necessitats (Maslow). Evolució del turisme:de la revolució industrial a la societat del lleure, turisme de masses. Recursos turístics.

2,. Estructura del mercat turístic i política turística . Oferta i demanda turística, tendències turístiques i producte turístic així com la política turística al estat espanyol i les CCAA, en  especial Catalunya.

3.- Economia del turisme:  La OMT les dades turístiques i els seus. Impactes econòmics: compte satèl·lit de turisme, balança de pagaments, efecte multiplicador, PIB, PNB. Impactes socials i culturals: psicologia del turisme, canvis culturals, impactes positius, impactes negatius, postures de la població local, estereotips, prejudicis, característiques de la societat d'acollida. 

4.- Serveis turístics : Els principals serveis turístics , allotjaments, serveis de restauració, transports turístics , Agencies de viatges i TTOO.

5.- Geografia del turisme : Principals àrees d´atracció turística mundial, principals nuclis turístics , tipus de turisme i estratègies geogràfiques, altres tipus de turisme i la distribució de la oferta turística.  

Activitats d'aprenentatge


Sessions teòriques

Treballs en grup

Treballs individuals

Tutories presencials

Participació en les activitats de classe setmanalment debats i discussions .

Sistema d'avaluació


Treballs grupals: 20% de la nota . No són recuperables

Treballs individuals :20% de la nota . No son recuperables .

Participació a l'aula: 10%. No són recuperables

Prova final: 50% de la nota

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mitja igual o superior a 4. En cas de suspens solament es podrà recuperar la prova final

             Per accedir a la recuperació es necessari haver-se presentat a la prova final

Bibliografia


Bàsic

Montaner J, (2000)  " Estructura del mercado turístico " Ed. Sintesis Madrid.

Valls J F, (2004)  "Gestió de destins turístics sostenibles" Ediciones Gestión 2000

Olmos, L, Garcia R, (2016). " Estructura del mercado turístico"  Ediciones Paraninfo.

Bigné E,  (2000)  " Marketing de destinos turísticos " ESIC  Madrid 

Complementary

Maimí B, Vergés A, (2010), " Aplicación innovadora de las TICS en el desarrollo de territorios turisticos emergentes " Consell comarcal del Maresme.

Vall J F , (2003) , " Gestión de empresas de turismo y ocio "  Ediciones Gestión 2000