Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Gonzalo Berger Mulattieri

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
 • CE6. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seva explotació a través de models de gestió innovadors.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

 • CG3. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

Descripció


Introducció a l’espai turístic:taxonomies, models i sistemes de catalogació de recursos territorials

Definició de l’espai turístic estatal

Definició de les principals tipologies turístiques en l’àmbit territorial de les Comunitats Autònomes, així com dels seus principals recursos turístics. 

Nota: Esta asignatura dispone de recursos metodológicos y digitales para hacer posible su continuidad en modalidad no presencial en el caso de ser necesario por motivos relacionados con la Covid-19. De esta forma se asegurará el logro de los mismos conocimientos y competencias que se especifican en este plan docente. El TecnoCampus posará al alcance del profesorado y el alumnado las herramientas digitales necesarias para poder llevar a cabo la asignatura, así como guías y recomendaciones que faciliten la adaptación a la modalidad no presencial.

Resultats d'aprenentatge


Analitzar el patrimoni cultural i els recursos territorials per desenvolupar productes turístics

Metodologia de treball


MD1 Classe magistral

MD2 Conferencies

MD3 Presentacions

MD6 Debats i fòrums

MD7 Estudi de cas

Continguts


Tema 1 Introducció a l’espai turístic 

         1.1 Taxonomies turístiques:

           1.1.1 El sistema turístic i  factors de localització turística.

           1.1.2 Taxonomies. Criteris turístics, fluxos i recursos.

         1.2 Tipus d’espais turístics: Destinacions turístiques, marques turístiques, destinació i multi destinació, idea de paisatge i anàlisis dels diferents models de desenvolupament turístics.

         1.3 Models de catalogació i reconeixement de recursos turístics: El pla de desenvolupament turístic. Anàlisi, DAFO i posicionaments estratègics.

Tema 2 La península ibèrica com a destinació turística

         2.1 Les destinacions peninsulars. Recurs, producte i marca

         2.2 Grans recursos turístics peninsulars

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treballs en grup

AF4. Treball individual

AF5.Estudi personal

AF6. Pràctiques externes

Sistema d'avaluació


SE1 Participació a l’aula 

SE2 Treballs individuals i/o en grup

SE3 Exposicions orals

SE4 Exàmen final

Sistema d'avaluació

Activitats, exercicis i anàlisi de cas: 20% de la nota final. No recuperables

Treball assignatura: 20% de la nota final. No recuperable

Prova final:  50% de la nota final

Actitud i participació a l’aula i foros de debat:  10% de la nota final

En el cas de no entregar els treballs en la data límit assenyalada es puntuarà com 0

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mitja igual o superior a 5. En cas de suspens l’estudiant només recuperarà la prova final

Per tenir accés a la recuperació és necessari que l’estudiant s’hagi presentat a la prova final

Bibliografia


Bàsic

LATIESA RODRÍGUEZ, M (2009). El turismo en el Mediterráneo. Posibilidades de desarrollo y cohesión. Barcelona. Ramón Areces

LOPEZ, D (ed) (2011). Renovación de destinos turísticos consolidados. Barcelona. Tirant lo Blanch

Complementary

LÓPEZ OLIVARES,D. (1998) La ordenación y planificación integrada de los recursos territoriales turísticos. Castellón. Publicaciones de la Universidad Jaume I

VERA,J.F. (1997) Análisis territorial del turismo. Barcelona. Ariel Geografía