Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

ISMAEL HERNÁNDEZ ADELL

Descripció


L'assignatura té un foc avançat en matèria d'innovació, i s'ha dissenyat com a culminació de les anteriors assignatures en matèria d'innovació en què s'introdueixen els conceptes teòrics bàsics sobre el concepte d'innovació i la seva perspectiva estratègica. Així, l'assignatura planteja els elements que cal tenir en compte en la implementació d'un model de gestió de la innovació adapatat a les necessitats de cada organització com ara: l'establiment de mecanismes que generen innovacions rendibles per les organitzacions d'una manera sistematitzada; l'anàlisis detallat dels condicionants (socials, culturals, econòmics i tecnològics) que determinen els processos d'innovació a les organitzacions; la planificació dels processos per la innovació; la gestió de la cartera de projectes innovadors; l'aprofitament de les innovacions dins i fora de l'organització; la cerca en l'àmbit públic de suport per implementar sistemes innovadors; o el marc legal sobre la protecció i explotació de les innovacions.

Resultats d'aprenentatge


Dissenyar l’estratègia competitiva de l’empresa o d’un projecte d’innovació i dissenyar, planificar i dirigir models de negoci innovadors.

Desenvolupar estratègies per gerenciar els costos i generar ingressos que facin sostenible el model de negoci.

En acabar el curs, els i les alumnes han de poder:

 • definir i identificar les modalitats d'innovació.
 • relacionar la innovació amb l'estratègia de les organitzacions.
 • identificar les persones necessàries i les competències requerides en el procés d'innovació.
 • entendre els diferents aspectes socials, culturals, econòmics i tecnològics que condicionen els processos d'innovació en la societat i en les empreses.
 • adaptar a organitzacions diverses models de gestió d'innovació. 
 • crear sistemes de generació d'idees adaptats a les realitats diverses de cada organització.
 • generar un model de priorització de projectes innovadors en funció del cost, el temps i la rendibilitat.

Metodologia de treball


 • MD1. Classe magistral
 • MD3. Presentacions
 • MD5. Seminaris
 • MD7. Estudis de cas
 • MD10 Investigació i lectura d'artícles

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1: Esquema general de la innovació

 1. Qüestionament i preparació de l'organització
 2. Innovació permanent i les forces del canvi a les organitzacions 
 3. La sistematització de la gestió de la innovació
 4. Esquema general de la innovació

Tema 2 : Planificació i execució rendible de les innovacions

 1. Sistematització de la gestió de la innovació: incorporar la innovació a l'organització
 2.  Desenvolupament de les fases del sistema de gestió de la innovació
 3. Generació d'idees: Vigilància Tecnològica, Benchmarking i Intel·ligència Competitiva
 4.  Planificació i finançament: recursos propis, privats i públics
 5.  Execució de projectes i de millores internes.

Tema 3 : Explotació de les innovacions i ajudes a la innovació

 1. Intraempendre, la cessió o llicència i Spin-Offs
 2. Indicadors d'innovació
 3.  Programes de suport de les administracions públiques: ajudes directes i indirectes 
 4. Certificació de projectes de R+D+i

Tema 4 : Administrar les innovacions i els seus drets

 1. La decisió de protecció: drets intel·lectuals, patents i models d'utilitat i industrials
 2. Acreditació de la propietat de les innovacions: marc normatiu internacional
 3. La protecció legal de les innovacions: sol·licitud i tràmit en el cas espanyol

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF5. Estudi personal
 • AF7. Tutories presencials

Durant les sessions teòriques es facilitaran materials per discutir casos d'estudi. La convinació dels materials teòrics i dels materials pràctics contribueixen a la formació dels continguts de l'assignatura. 

Els seminaris consistiran en sessions dirigides per avançar en el desenvolupament del treball en grup.

Sistema d'avaluació


Control de lectures: 15% (promig de les notes de les 8 lectures). La nota de les lectures està condicionada a la participació en l'elaboració d'un resum d'una de les lectures.

Treball de grup: 35%

- Treball escrit: 50%

- Presentació: 30%

- Seminaris: 20%

Examen Final: representa el 50% de la nota final. Per poder optar a l’avaluació continuada s’ha d’assolir d’un mínim de 5 punts sobre 10 en l’examen final.

Recuperació: En cas de suspendre l'assignatura (nota final menor a 5) o que no s'arribi a la nota mínima de l'examen final, es podrà tornar a realitzar l'examen final. La part de l'avaluació continuada no es pot recuperar.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.