Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Núria Masferrer Llabines
Andrei Ioan Boar 
Marc Oliveras Villanueva 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E3_Analitzar i valorar la informació dels estats comptables, aplicant criteris legals o definits per l'empresa, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers que serveixin per a la presa de decisions

   

Competències generals
 • G2_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

Competències transversals
 • T3_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Desenvolupar tasques aplicant, amb flexibilitat i creativitat, els coneixements adquirits i adaptant-los a contextes i situacions noves

   

Descripció


Direcció Financera és una assignatura on es consoliden els fonaments apresos a les assignatures d'inversió i finançament a curt termini i tècniques quantitatives per a la gestió financera i s'inicia l'estudi de la gestió de les finances a llarg termini on es treballarà la capacitat per tractar i resoldre problemes de finançament de l'empresa.

Resultats d'aprenentatge


Raonament financer emfatitzant en aspectes de llarg termini relatiu a la gestió del apalancament financer, gestió del cost de capital, avaluació de l'estructura òtpima del capital i la política de dividends de l'empresa.

Valorar i analitzar projectes d’inversió empresarials.

Entendre com afecten les decisions estratègiques sobre finançament a llarg termini dins i fora de l’empresa

Valorar empreses.

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l’explicació del professor en la que assisteixen tots els estudiants matriculats a l’assignatura.
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de recolzament  a les classes presencials.

Aprenentatge dirigit
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l’estudi d’un caso, que serveix per contextualitzar a l’estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell  individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d’exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d’exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.
 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


TEMA 1: SISTEMA FINANCER

El sistema financer. Mercats, Actius i Institucions financeres. La funció financera de l’empresa: El objectiu financer. Principis de la funció financera. El binomi inversió-finançament. La funció del director financer.

 

TEMA 2: MÈTODES ESTATICS I DINÀMICS DE SELECCIÓ D'INVERSIONS

Interès simple, interès compost. Actualització, capitalització. Anualització de rendibilitats; Pay-back, rendibilitat dels fluxos de caixa, rendibilitat anual promig dels fluxos de caixa per euro invertit;. Pay-back descomptat, Valor Actual Net (VAN), TIR (Tasa Interna de Rendibilitat), Índex de rendibilitat, Índex de Rendibilitat Ponderat.

 

TEMA 3: ANÀLISI I VALORACIÓ DE PROJECTES D’INVERSIÓ

Què entenem per inversió; Quin cash-flow a utilitzar: el Free Cash-Flow (FCF), el Free Cash-Flow després d’impostos o el Cash-Flow de l’accionista; Etapes per l’anàlisi d’un projecte d’inversió: exemple d’un projecte; Compte de resultats i balanç previsional. Anàlisi; “Cash-flows” originats per la inversió en actiu net (NOF i Actiu Fix); Fluxos produïts pel benefici del projecte. La perpetuitat; Riscos o incerteses en els projectes d’inversió; Rendibilitat que li demanem a la inversió. Weighted Average Cost of Capital (WACC); Altres criteris per decidir la inversió; Finançament del projecte; Tractament de la inflació

 

TEMA 4: DECISIONS ESTRATÈGIQUES SOBRE EL FINANÇAMENT A LLARG TERMINI DE L’EMPRESA

Decisions sobre deute i capital: gestió del cost de capital; Cost del deute; Efectes del deute: palanquejament; Quant deute hauríem de tenir; Quan demanar deute; Tipus de deute a demanar; Què és el que mira el banc; Cost dels fons propis; Criteris per decidir entre deute o fons propis: avaluació de l’estructura òptima del capital; Productes bancaris per aconseguir finançament; La política de dividends de l’empresa. L’autofinançament, ampliacions de capital i fonts de finançament a llarg termini (préstecs, Leasing)

 

TEMA 5: VALORACIÓ D’EMPRESES

Valoració d’empreses: generalitats i utilitats; Mètode de valoració per comparables;  Mètode de descompte de fluxos. Capital Asset Pricing Model (CAPM); Model Gordon- Shapiro.

Activitats d'aprenentatge


Dins de l'aula:

 • S’emprarà la metodologia del cas per desenvolupar els continguts teòrics de l’assignatura. La resolució dels  casos es farà amb fulles de càlcul (excel), per tant, cal que els  alumnes portin ordinador portàtil a l’aula.
 • Resolució de casos i problemes pràctics a classe i en grup, per fomentar una dinàmica de treball molt exigida a les empreses.
 • Resolució de test teòrics a classe

 

Fora de l'aula:

 • Caldrà resoldre en grups d'entre 3 i 5 alumnes un cas pràctic el qual caldrà presentar i defensar, a part de realitzar la corresponent memòria escrita.
 • Realització d'exercicis a nivell individual

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

Examen final

60%

Realització d'activitats individuals a l'aula (Prova parcial)

20%

Treball en grup i exposicions

20%

 

 • Es realitzarà un examen final que suposarà el 60% de la nota final, amb una nota mínima de 4,5 sobre 10.
 • Realització d'activitats individuals a l'aula (prova parcial). Test: 20% de la nota final.
 • Treball en grup i exposicions. Cas pràctic avaluable: 20% de la nota final (es valorarà la memòria, el power point, la presentació, la defensa i la qualitat de les preguntes).
 • La participació activa a classe, l’actitud mostrada, els treballs voluntaris poden bonificar la nota final en fins a 0,5 punts.

EXAMEN RECUPERACIÓ: En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, realitzant novament l’examen sencer. La nota corresponent a l’avaluació continuada (el 40% del test parcial i el cas pràctic avaluable) no es recuperable i es mantindrà a l’hora d’efectuar el càlcul de la nota final.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

MARTÍNEZ ABASCAL, Eduardo (2012): Finanzas  para directivos, Mc Graw Hill, IESE Business School, 2a edició, Madrid.

ALEMANY, Fina; ALVAREZ, Carolina; ARASA, Maria Josep; CASANOVAS, Montserrat; GARRIGA, Marc; LOPEZ, Josep Maria; MAÑOSA, Agustí; MONLLAU, Teresa; RIPOLL, Enric; SANTANDREU, Pol; TORRES, Josep (2011): Guia pràctica de valoració d'empreses, Profit (ACCID), Barcelona.

Complementary

FAUS, Josep (2001): Políticas y decisiones financieras para la gestión del valor en las empresas, IESE – Universidad de Navarra, Navarra.

FAUS, J; TÀPIES, J (1999): Finanzas operativas: la gestión financiera de las operaciones del día a día, IESE – Universidad de Navarra, Navarra

TORRES, Josep; GARRIGA, Marc;  (2012): La teoría de opciones aplicada a la valoración de empresas: un caso práctico del sector textil español aplicando el modelo de BlackScholes, Revista de Contabilidad y Dirección, núm. 15, pp. 208-226.

SUÁREZ SUAREZ, Andrés (1998): Decisiones óptimas de inversión y financiación de la empresa, 18ª edición, Pirámide, Madrid.

BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart, C. ALLEN, Marcus (1998): Fundamentos de financiación empresarial, 5ª ediciónn, McGraw-Hill, Madrid.