Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Luciana Moizé Arcone

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Vanesa Rodríguez Salés
Mireia Pardas Peraferrer 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E13_Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E16_Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T2_Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


La fisioteràpia cardiorespiratòria és una de las branques dins de la fisioteràpia que, mitjançant l'aplicació de diferents agents terapèutics, s'encarrega de la prevenció, estabilització i tractament de les afeccions que afecten al sistema respiratori i cardíac. Actualment ens trobem a un moment de creixement i expansió de la fisioteràpia cardiorespiratòria a causa de l'augment en la incidència de moltes malalties respiratòries i cardiovasculars i també gràcies al reconeixement i acceptació d'aquesta teràpia per part d'altres especialitats sanitàries. Cal recordar que amb l'actual pandèmia Covid19 els fisioterapeutes de respiratori han estat a primera línia hospitalària realitzant les seves tasques.

En aquesta assignatura, l'alumne haurà d'aprofundir en el seu coneixement de la fisiologia respiratòria com a base per a comprendre el funcionament de les tècniques de tractament utilitzades en fisioteràpia cardiorespiratòria així com per a poder conèixer els mecanismes implicats en la fisiopatologia de les diferents malalties respiratòries i cardiovasculars. Es tracta d'una assignatura amb un alt contingut pràctic (4 ECTS) on l'alumne tindrà l'oportunitat d'aprendre les habilitats bàsiques para valorar, diagnosticar i tractar a un pacient amb patologia respiratòria d'acord a les tendències actuals basats en la evidencia científica.

Adaptació COVID19

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

Resultats d'aprenentatge


 • Avalua l'estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvalideses i limitacions tant a escala individual com social.
 • Aplica tecnologies per a l'avaluació del pacient. Incorpora nous instruments de mesura que faciliten l'objectivació de les intervencions. Participa en la validació d'eines d'avaluació per a la seva incorporació en la pràctica clínica.
 • Realitza el diagnòstic de fisioteràpia específic per cadascuna de les especialitats clíniques amb el fi de determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran una intervenció de fisioteràpia.
 • Estableix el protocol de intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • Analitza les expectatives del pacient per cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.
 • Identifica els principals patologies respiratòries, cardíacs i neurològiques. Aprendre les intervencions mèdic-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques. 
 • Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per cadascuna de les especialitzats clíniques. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir l'ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua els beneficis i riscos i establir un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i els efectes perseguits.

 

 

Metodologia de treball


Activitat formativa

Hores

Classe magistral

20

Treball grupal

10

Tutoria grupal

2

Treball individual

10

Tutoria individual 3

Pràctiques reglades

35

Estudi personal

70

Total

150

Continguts


L'assignatura de fisioteràpia cardio respiratòria està dividida en un bloc teòric i un bloc pràctic.

En el bloc teòric abordarem els següents continguts:

Tema 1.Fisiologia del sistema cardiorespiratori

Tema 2. Valoració funcional i clínica

Tema 3. Tècniques de fisioteràpia respiratòria

Tema 4. Rehabilitació cardiopulmonar

Tema 5. Fisioteràpia cardiorrespiratòria aplicat a diferents poblacions

Tema 6. Actualització del COVID19 i fisioteràpia respiratòria

En el bloc pràctic, abordarem amb profunditat els continguts impartits en el bloc teòric segons el cronograma de l'assignatura.

Activitats d'aprenentatge


Sessions plenàries. Classes magistrals amb suport multimèdia i plataformes interactives, dirigides a la presentació dels continguts, aclariment de dubtes i aprenentatge basat en la resolució de problemes.

Pràctiques reglades al laboratori. Sessions teòric-pràctiques en els laboratoris on s'explicarà i practicarà les diferents tècniques de valoració i tractament en fisioteràpia respiratòria.

Simulació. Sessions al laboratori de simulació on es treballarà diferents competències relacionades amb la resolució de casos clínics.

Treball autònom. Lectura de textos recomanats, revisió d'articles, elaboració de treballs individuals, qüestionaris, activitats d'autoaprenentatge a moodle. Estudi personal.

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura s’avaluarà de la següent forma:

Activitat avaluadora

Ponderació

Examen teòric final

25%

Examen pràctic

25%

Avaluació continuada

35%

Treball grupal

15%

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Examen teòric

25%

Examen pràctic

25%

Per aprovar l'assignatura, s'ha d'aprovar els dos blocs específics per separat (bloc teòric 40% i bloc pràctic 60%).

És recomanable assistir al 100% del bloc pràctic.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Període de recuperació.

Els estudiants tindran l’opció de realitzar la recuperació de l’assignatura quan s’hagin presentat a l’examen final en cadascun dels blocs i no hagin aprovat l’assignatura.

L’avaluació continuada no es podrà recuperar.

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l’assignatura, tant les superades com les no superades, per tal de preservar els criteris de l’avaluació continuada, mantenint la mateixa ponderació que a la primera convocatòria.

Assistència

Considerant la situació sanitària actual, l'assistència a les classes teòric-pràctiques serà molt recomanable i l'absentisme per raons de salut no impedirà la possibilitat superar l'assignatura. En aquest sentit, el sistema d'avaluació continuada preveu un seguit d'activitats avaluadores variades i en nombre suficient per a facilitar el procés d'aprenentatge dels alumnes, amb la possibilitat, per raons de salut, de poder-les realitzar d'una manera no presencial.

Normes de conducta

L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i d'uniformitat en el vestit podrà ser sancionada. Donada la situació produïda per la pandèmia, s'hauran de contemplar i respectar les indicacions relacionades amb la seguretat i protecció en els espais pràctics, recollides en un document de l'Escola i que estarà a disposició dels alumnes en l'aula virtual. Tot el professorat serà coneixedor d'aquesta informació i vetllarà pel seu compliment.

Durant les classes teòriques s’ha de tenir encès el vídeo i tenir un comportament igual que en classe presencial.

Durant les pràctiques en classe i especialment, durant les proves d'avaluació, els alumnes no podran dur objectes que puguin interferir en l'execució de les tècniques, com a anells, rellotges, braçalets, pendents llargs, etc. Així mateix, la higiene de les mans serà fonamental, amb unes ungles tallades curtes i netes sense pintar.

Bibliografia


Bàsic

John B. West, Andrew M Luks (2016). Fisiologia respiratoria: fundamentos (10ª edición). Editorial Lippincot Williams and Wilkins. Wolters Kluwer Health

Seco Calvo, J (2018). Sistema Respiratorio: Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para fisioterapeutas. Editorial Panamericana.

Martí Romeu JD, Vendrell Relat M (2013). Manual SEPAR de procedimientos. Técnicas manuales e instrumentales para el drenaje de secreciones bronquiales en el paciente adulto. Barcelona, España. Editorial: Respira. Disponible en: http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/Manual_SEPAR.pdf

Abraham Bohadana, M.D., Gabriel Izbicki, M.D., and Steve S. Kraman, M.D. Fundamentals of Lung Auscultation. N Engl J Med 2014;370:744-51

Main E, Denehy L. (2016) Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics.(5th Edition). Ed: Elsevier

Antonello M, Delplanque D (2002). Fisioterapia respiratoria: del diagnóstico al proyecto terapéutico (1ª edición). Barcelona, España. Editorial: Masson

 

Complementary

Lopez Chicharro J, Lopez Morales LM (2008). Fisiologia clínica del ejercicio. Editorial Panamericana

Postiaux G (2000). Fisioterapia respiratoria en el niño: las técnicas de tratamiento guiadas por la auscultación pulmonar. Madrid, España. Editorial McGraw-Hill Panamericana

Hodgking Celli, Connors (2009), Pulmonary rehabilitation guideliness to succes (4ª edición). Pensilvania. Editorial: Lippicont Williams