Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Luciana Moizé Arcone

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Mary Louise Walsh

Competències


Competències bàsiques
 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E19_Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

Competències transversals
 • T1_Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

Descripció


Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es considera un element important de la formació d’un estudiant de fisioteràpia i de ciències de l’activitat física i de l’esport.

Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un professional de la salut pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Resultats d'aprenentatge


L’objectiu principal d’aquest curs és:

 • Millorar la capacitat de l’estudiant de comunicar-se en anglès i entendre textos acadèmics en un context  de la salut. L’assignatura se centra en la realització d’activitats professionals en anglès en l’ambit De la Fisioteràpia i l’activitat física, amb una atenció paral·lela al vocabulari pertinent i a la gramàtica.

D’aquesta manera, els resultats de l’aprenentatge són els següents:

 • Adquereix i domina l’idioma anglès aplicat a les ciències de la salut i de l’activitat física.
 • Incorpora l’anglès com a idioma d’aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació interprofessional.

Metodologia de treball


La metodologia del curs serà de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. El principal objectiu d’aquesta assignatura serà l’ús actiu de l’anglès en un ambient dinàmic.

Metodologia

Hores

AF1  Classe Teòrica

50

AF6 Estudi i Treball en grup

16

AF5 Tutoria 

3

AF7 Estudi i Treball Individual

81

Total

150

Continguts


Sinopsi:

Els continguts són altament funcionals i es vinculen a situacions reals mitjançant task-based learning. Entendre i expressar-se de forma oral en anglès.

 

 

CONTINGUTS GENERALS

 • Adquirir llenguatge funcional relacionat amb els àmbits de la fisioteràpia i de les ciències de l’activitat física i de l’esport
 • Treballar de manera eficaç en situacions vinculades a la feina diària d’un professional de la salut
 • Millorar les tècniques de comprensió
 • Adquirir vocabulari especialitzat
 • Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Situation

Contents, Skills and Functions

Content-Based Listening (talks, conferences..)

Orientation listening

Listening for gist

Listening for specific meaning

Content-Based Reading (academic  articles, reports, case studies..)

Meaning from context

Understanding main ideas

Understanding details

The Human Body

Skeleton

Muscles

Organs

Functions of the body

Posture and movement

Pain and Symptoms

Describing pain

Describing symptoms

Making a diagnosis

Injuries

Muscular injuries

Bone injuries

Discussing treatment

Monitoring

Health, Exercise & Nutrition

Diet

Training

 

Activitats d'aprenentatge


Activitats

Comunicar-se amb pacients, clients i altres professionals mèdics i sanitaris en anglès. Interaccions simulades amb pacients i clients, activitats amb dinàmica de grups, casos, material multimèdia i altre material autèntic i especialitzat.

 

 Preparació de material per a sessions plenàries i seminaris. Activitats de seguiment de temes treballats en els seminaris

Sistema d'avaluació


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Codi

Activitat avaluadora

Ponderació

Competencies avaluades
SE1.Portafoli electrònic

Avaluació continua

Activitats a l'aula i virtual

10%  CB1, CB5, CT1, CT3, 
SE2. Exposició oral

 

Avaluació contínua

 

2 Presentaciós oral en grup:

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor. Cada presentación té

 

20% cada una  amb ponderació de 10%

CB1, CB5, CT1, CT2. CT3. RA7
SE1.Portafoli electrònic

 

Avaluació contínua

 

2 treballs escrit individual:

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor:

 

 30% cada una amb ponderació de 15%

CB1, CB5, CT1, CT3, CE19, 
SE3. Examen

 Avaluació final

 

Examen final de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 40%

CB1, CB5, T1, T3 CE15, CE17, E19

 

Codi

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competencies avaluades
SE3. Examen

 Avaluació final

 

Examen de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 

 40%

CB1, CB5, T1, T3 CE15, CE17, E19

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l’assignatura, tant les superades com les no superades, per tal de preservar els criteris de l’avaluació continuada.

Bibliografia


Bàsic

 

Bibliografia obligatòria

Dossier de material docent elaborat pel professorat