Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Luciana Moizé Arcone

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

SILVIA TREVIÑO

Competències


Competències bàsiques
 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E3_Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E5_Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E10_Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E13_Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

Competències transversals
 • T1_Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


La Patologia reumàtica ens ajudarà a establir les bases de la patologia no traumàtica del nostre sistema músculoesquelètic i que és susceptible de tractament fisioteràpic. 

La Patologia traumàtica ens ajudarà a conéixer les afeccions que es poden donar al sistema músculoesquelètic fent-nos partíceps d'un treball interdisciplinar amb altres professionals sanitaris que col.laboraran junt amb el fisioterapeuta, en l'evolució del procés.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Resultats d'aprenentatge


- Analitza les expectatives del pacient respecte a la la seva evolució, demanda i necessitats

- Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient

- Interactua amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per a fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions

- Identifica les principals patologies musculoesquelètiques. Ensenya les intervencions mèdic-quirúrgiques efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el treball de millora de les intervencions mèdic-quirúrgiques.

- Interactua amb els professionals mèdics per al guany de l'eficàcia terapèutica. Estableix objectius conjunts d'intervenció.

Metodologia de treball


- Classe magistral 33h

- Treball en grup 10h

- Tutoria grupal 2h

- Treball individual 8h

- Estudi personal 47h

Continguts


1. Patologia reumàtica:

1.1 Conceptes generals: fisiologia, anatomia

1.2 Patologia degenerativa: extremitats, raquis

1.3 Patologia parts toves

1.4 Patologia òssia

1.5 Patologia inflamatòria

1.6 Altres patologies: artritis infecciosa, malalties per dipòsit, ...

2. Patologia traumatològica:

2.1 Conceptes generals: fisiologia, anatomia

2.2 Cremades i ferides

2.4 Traumatismes cranials

2.5 Fractures: descripció, tipus, complicacions

2.6 Lesions de lligaments i tendons: 

2.7 Lesions musculars

2.8 Lesions cartíleg i alteracions del creixement

2.9 Tècniques quirúrgiques

2.10 Complicacions postquirúrgiques

2.11 Amputacions

Activitats d'aprenentatge


- Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor

- Anàlisi de casos clínics en grup

- Ressolució de casos clínics individuals

- Activitat de grup fora de l'aula

- Tutories presencials

- Presentació de temes per grups

- Activitat grupal no presencial per l'el.laboració d'un pòster científic amb base de la patologia musculo-esquelètica

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura estará formada per la realització de diferentes tasques:

L'examen final tindrà una ponderació del 60% sobre la nota final i serà obligatori aprovar amb un 5 per poder superar l'assignatura i fer mitja amb la resta de notes.

La realització i presentació de treball en grup (20%)

La realizació i presentació de treball individual (20%), la participació a l'aula moodle ponderarà un 5% d'aquesta nota.

Serà obligatori presentar els treballs en grup i individuals per poder aprobar l'assignatura.

 

Període de Recuperació

Només es podrá recuperar la nota de l'examen final, amb una ponderació del 60% de la nota.

Un NP en l'examen final no permetrà a l'alumne  presentar-se a l'examen de recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Bibliografia


Bàsic

Rafael Ballesteros Masso, Enrique Gómez Barrena, José Luis Jumilla, Marta Chacon Castillo et al .Traumatología y medicina deportiva

CAMPBELL. PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA + EXPERTCONSULT 

Jesús Burgos Flores, Enrique Izquierdo Núñez, Horacio Luis Sarramea. Patología de la Columna Vertebral: SILACO Sociedad Iberolatinoamericana de Columna

KENNETH A. EGOL; KENNETH J. KOVAL; JOSEPH D. ZUCKERMAN. MANUAL DE FRACTURAS (5a ED.) (EN PAPEL) 2015 

Complementary

Rouvière: Anatomía Humana Descriptiva, topográfica y Funcional. Tomo 1,2,3. 

Farreras – Rozman. Medicina Interna 17a Edicion,

Manual SER de enfermedades reumáticas: ISBN 978-84-9022-903-3