Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

MARIA DEL CARMEN DE LA TORRE TERRÓN
Jordi Juanola Pla 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

Competències específiques
 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

 • E5 Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • E9 Realitzar programes d'activitats físiques i esportives

Competències transversals
 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


 • L’assignatura de Patologia cardiorespiratòria està ubicada dins la matèria de Fisioteràpia en especialitats clíniques. És una assignatura de formació obligatòria del Grau de Fisioteràpia i del grau doble de Fisioterapa i CAFE.
 • L’assignatura comprèn l’estudi de diferents patologies cardíaques i respiratòries, així com aquells aspectes clínics, diagnòstics i terapèutics que interessen tant a fisioterapeutes com a professionals de l’activitat física i de l'esport.
 • S’expliquen els processos patològics, que han de donar fonament lògic per al desenvolupament de la seva activitat profesional.
 • L’assignatura requereix que l’alumne tingui coneixements bàsics de fisiologia i anatomia cardiovascular i respiratòria.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

 

Resultats d'aprenentatge


 • Interactuar amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per fundamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cada una de les professions.
 • Identificar les principals patologies respiratories i cardíaques. Aprendre les intervencions mèdico-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i milloria de les intervencions mediques i/o quirúrgiques.
 • Interactuar amb els professionals mèdics per la ganància d'eficàcia terapeútica. Establir objectius conjunts d'intervenció.

Metodologia de treball


La metodologia a seguir durant l'assignatura és la de classes teòriques d'una durada de 1h i 45minuts; durant aquestes clases pot haver una part més pràctica de preguntes o exercicis que l'alumnat farà per assegurar la comprensió teórica i seran avaluables.

Continguts


 • Generalitats, Nomenclatura i conceptes bàsics de patologia mèdica cardíaca i respiratòria.
 • Interpretació de les principals exploracions complementàries en patologia cardiorespiratòria. Pulsioximetria, GSA, Espirometria. Radiologia simple.
 • Oxigenoterapia i Ventilació.
 • Malaltia pulmonar obstructiva crónica (MPOC). Concepte. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Prevenció.
 • Asma. Concepte de ASMA. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Prevenció.
 • SAHS. Concepte de SAHS (Síndrome d’Apnea i Hipoapnea de la Son). Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Evolució. Prevenció.
 • Patologia Infecciosa aguda. Coneixement i nocions bàsiques en patologia infecciosa respiratòria per tal de distingir-la d’altres processos respiratoris crònics.
 • Patologia pleural. Tuberculosis.
 • Patologia pulmonar restrictiva. Fibrosis pulmonar. Cirurgia toràcica-pulmonar.
 • Patologia respiratòria extratoràcica.
 • Bronquiectasies. Fibrosi quística. Conceptes. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Evolució. Maneig de complicacions
 • Patologia respiratòria pediàtrica.
 • Fisiologia cardiovascular. Anatomia cardíaca i funcions dels diferents components del sistema cardiocirculatori.
 • Lectura d’ECG.
 • HTA i altres factors de risc cardiovascular.
 • Cardiopatia isquèmica. Concepte de Cardiopatia Isquèmica. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament. Evolució. Prevenció.
 • Insuficiència cardíaca. Edema agut de pulmó. Concepte de Insuficiència Cardíaca. Epidemiologia. Etiologia i factors de risc per a la malaltia. Patogènia. Clínica. Diagnòstic. Tractament farmacològic i No farmacològic. Evolució.
 • Prevenció. Tromboembolisme pulmonar i Hipertensió pulmonar.
 • Pacient crític. Nocions bàsiques en el pacient crític i importància de la fisioteràpia en aquests pacients.
 • COVID 19.

Activitats d'aprenentatge


 • Activitat: Classe magistral. 35 hores. Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor. Competències: B2, B4, E16
 • Activitat : Treball en grup. 10 hores. Realització de treballs de grup o individuals durant la classe. Activitats d'aprenentatge cooperatiu, anàlisis de lectures, estimulació de la discussió i estudi de casos. Competències:T3, E16
 • Activitat : Tutoría grupal: 2 hores. Competencies: CB2, CB4.
 • Activitat: Treball individual: 5 hores. Realització de treballs individuals. Competències: CB2, CB4, E5
 • Activitat: Tutoria individual: 3 hores. Competències: CB2, CB4
 • Activitat: Estudi personal: 45 hores. Solució de problemes, recerca bibliográfica, i estudi personal. Competències: CB2, CB4, T3, E5, E16

Sistema d'avaluació


NOTA FINAL:

Activitat evaluadora

Ponderació

Competències evaluades

Presentació Treball individual

60%

CB2, CB4, E5

Presentació Treball  grupal

20%

T3, E16

Examen final

40%

CB2, CB4, T3, E5, E16

 

 

 

 

 

 

 

L'assignatura s'avaluarà tenint en compte els exercicis realitzats a classe (ja siguin en grup o bé en individuals) que computaran un 60% de la nota i l'exament final que computarà un 40%.

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

Període de recuperació:

 • Respecte a la recuperació, només serà possible recuperar l'examen final, no la part d'avaluació continuada.
 • La nota final de l'assignatura continuarà sent una suma de l'avaluació continuada (60%) i de l'examen final de recuperació. Els estudiants tindran l’opció de realitzar la recuperació de l’assignatura en cas que s'hagin presentat a l’examen final i hagin suspès.
   

Bibliografia


Bàsic

Farreras Rozman.2016.Tractat de Medicina Interna. Volum I i II. 18º edició. Ed. Elsevier
Harrison. 2016 Principis de Medicina Interna. 19º edició. Ed. MacGraw Hill
Guyton i Hall. 2016. Tractat de Fiologia Mèdica. 13º edició. Ed.Elsevier.
West. Fisiopatología pulmonar. Ed wolters Kluwer. 2017

Complementary

www.separ.es/biblioteca