Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Eulàlia Bassas Bullich
Almudena Medina Rincón 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3 Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

 • B4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_F Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_F Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


Fisioteràpia Neurològica és una assignatura que pretén posar a dispoció de l’alumne els coneixements necessaris per entendre els principis bàsics de la Neurorehabilitació així com les principals afectacions neurològiques en pacients adults. Tant mateix es proporcionarà a l’alumne les nocions, eines i estratègies necessàries per poder avaluar al pacient així con planificar i executar el tractament d’aquest.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

Resultats d'aprenentatge


 • Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per cada una de les especialitats clíniques. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir un ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • Analitza les efectes produïts   per les intervencions. Avalua beneficis i riscos, i estableix un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.
 • Analitza les expectatives del pacient  per  cada una de les especialitats clíniques respecte   a la seva evolució, demandes i necessitats. Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • Avalua l'estat   físic  i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvalues i    limitacions tant   a nivell individual como social.
 • Aplica tecnologies per   l'avaluació   del pacient. Incorpora nous instruments de mesura que faciliten l'objetivació   de les intervencions. Participa en la validació  d'eines d'avaluació   per  la seva incorporació   en la pràctica clínica.
 • Realitza el diagnòstic   fisioterapèutic   específic   para cada una de les especialitats   clíniques   amb el fi de determinar les   disfuncions i   minusvalíes que requeriran d'una intervenció   específica de fisioteràpia.
 • Interactua amb els altres professionals de la salut   i  de l'activitat   física para fonamentar un pla   d'intervenció   basat  en els  diagnòstics clínics específics de cada una de las professions.
 • Apren   els fonaments de la fisioteràpia en les diferents especialitats  clíniques. Avaluació   específica de les disfuncions músculo-esquelétiques. Principals tècniques d'intervenció. Classificació   en funció   dels  principis físics i   efectes sobre l'organisme.
 • Identifica les principals patologies respiratories, cardíaques i   neurològiques. Aprendre les intervencions mèdico-quirúrgiques, efectes i  resultats. Aportació   de la fisioteràpia en el tractament i milloria de les   intervencions mèdiques y/o quirúrgiques.
 • Interactua amb els professionals mèdics per   afavorir l'eficàcia terapèutica. Establir objectius conjunts d'intervenció.

Metodologia de treball


Magistral 17.5hs

Treball en grup 10hs

Tutoria grupal 2hs

Treball individual 10hs

Tutoria individual 3hs

Pràctiques reglades 35hs

Estudi personal 72.5hs

Total 150hs

Continguts


 1. Introducció i història de la Neurorehabilitació
 2. Neuroplasticitat
 3. Història clínica:
  • Observació, valoració exploració
  • Formulació objectius
  • Planificació del tractament
 4. Patologies del Sistema Nerviós: Bases i conceptes generals per l’abordatge del pacient adult amb patologia del sistema nerviós
 • Grans síndromes motors: piramidal, extrapiramidal, Cerebel·lós
 • Dany Cerebral Adquirit
 • Lesió Medul·lar
 • Patologies Neurodegeneratives i desmielinitzants
 • Síndromes Hipocinètics i Síndromes hipercinètics
 1. Abordatges en fisioteràpia neurològica:
  • Teoria del neurodesenvolupament (concete Bobath)
  • Exercici Terapèutic cognoscitiu (mètode Perfetti)
  • Entrenament orientat a la tasca
  • Teràpia restrictiva

Activitats d'aprenentatge


 • Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor
 • Pràctiques realitzades en laboratoris per aprofundir en els conceptes explicats en les classes
 • Tutories presencials en grup o individuals
 • Realització de treballs individuals
 • Activitats no presencials dedicades a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor
 • Presentacions de temes per part dels alumnes

Sistema d'avaluació


 

Activitat avaluadora

Ponderació

Examen

40

Presentació de treballs individuals

25

Presentació de treballs en grup

15

Pràctiques reglades

20

 

Es recomana una assistència mínima a les classes pràctiques del 80%.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Recuperació:

Les qualificacions obtingudes durant el trimestre resultat de l’avaluació continuada (presentació de treballs individuals i presentació de treballs en grup) no es poden recuperar i per tant es conservaran les notes com part de la nota final de l’assignatura (tant les superades com les no superades).

Els alumnes que hagin suspès l’examen pràctic i final tindran dret a un examen de recuperació.  

( D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.)

Bibliografia


Bàsic

Cano de la Cuerda, Roberto; Collado Vázquez, Susana; et al. Neurorrehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. 1a ed. Barcelona, Ed Panamericana, 2012

Bisbe Gutiérrez, Marta; Santoyo Medina, Carmen; Segarra Vidal, Vicenç; Fisioterapia en Neurología. Procedimientos para restablecer la capacidad funcional. 1a ed. Barcelona, Ed. Panamericana, 2009

Cano de la Cuerda, Roberto; Martínez Piédrola, Rosa María; Miangolarra Page, Juan Carlos. Control y aprendizaje motor. 1a ed. Barcelona, Ed. Panamericana, 2017

Seco J. (2020). Sistema Nervioso. Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para fisioterapeutas. Madrid: Editorial Médica Panamericana

Rizzolatti, G. Singaglia, C. (2006) Las neuronas espejo; los mecanismos de la empatia emocional. Barcelona: Paidos Iberica.

Complementary

Shumway-Cook, A. Woollacott, M. (2019). Control Motor. De la Investigación a la Práctica Clínica. España: Editorial: Lippincott.

Davies, P.M. Pasos a seguir. Tratamiento integrado de pacientes con hemiplejía. 2a ed. Madrid, Panamericana, 2003

Carr, Janet; Shepherd, Roberta. Rehabilitación de pacientes en el Ictus. 1a ed. Madrid: Elsevier, 2003

Sociedad espanyola de RHB y MF. Evaluación clínica y tratamiento de la espasticidad. 1a ed. Barcelona, Ed. Panamericana, 2009

Bobath, Berta. Hemiplejía del adulto: Evaluación y tratamiento. 3a edició. Buenos Aires: Panamericana, 1993

Paeth, Bettina. Experiencias con el concepto Bobath. 1a ed. Barcelona: Panamericana, 2000

Strokes, Maria. Rehabilitación neurológica. Colección Fisioterapia Vol 2. 1a ed. Barcelona: Harcourt, 2000

Kandel E. (2001). Principios de neurociencia. Madrid: McGraw-Hill  Interamericana de España.

Cano de la Cuerda R, Collado Vazquez S. (2018). Nuevas tecnologías en neurorrehabilitación: aplicaciones diasgósticas y terapéuticas. Madrid: Editorial Médica Panamericana.