Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre: All quarters

Crèdits: 10

Professorat: 

Jorge Castizo Olier

Competències


Competències bàsiques
 • B7 Aplicar coneixements al seu treball o vocació professionalment i tenen les competències demostrables per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

Competències específiques
 • E3 Posar en marxa programes d'activitat física i esport dirigits a poblacions especials

 • E5 Programar el procés d'entrenament d'habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • E6 Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i l'esport

 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

 • E13 Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per a l'emprenedoria en activitats marítimes, wellness i salut

Competències generals
 • G1 Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • G2 Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i l'esport en les seves diferents manifestacions

 • G4 Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G8 Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

 • G9 Entendre els fonaments del condicionament físic per a la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G10 Entendre els fonaments del joc i de l'esport

 • G11 Elaborar textos escritos y audiovisuales relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Competències transversals
 • T2 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T3 Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T7 Incorporar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional

 • T8 Actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional según el marco normativo

 • T9 Comunicarse en inglés fluidamente, tanto oralmente como por escrito, en contextos profesionales y académicos

 • T1 Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengües de presència significativa en l'àmbit científic.

Descripció


El Treball Fi de Grau (TFG) és una matèria obligatòria de 10 ECTS que consisteix en l'elaboració, presentació i defensa d'un treball de recerca en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. El TFG te la finalitat de valorar les competències adquirides durant el Grau i de consolidar la metodologia científica com a eina per la producció del coneixement aplicat al desenvolupament i millora de la qualitat en l'exercici professional. L’alumne/a comptarà amb la direcció i supervisió d’un/a director/a durant el periode que comprèn l'assignatura. L'alumne haurà de presentar el TFG i fer la defensa públicament.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb el COVID-19. D'aquesta manera s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. TecnoCampus posarà a l'abast de professorat i l'alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l'assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l'adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


1. Aplicar el mètode científic als diversos àmbits de les ciències de l'activitat física i de l'esport: disseny metodològic, registres, bases de dades i anàlisi estadística.

2. Comprendre problemes substancials de les ciències de l'activitat física i l'esport i proposar hipòtesi per dissenyar l'estratègia empírica per a la seva demostració teòrica, que portaria a la millor resolució dels problemes identificats.

3. Incorporar les noves tecnologies d'obtenció de registres i de processament de la informació i de la imatge a l'activitat física i a l'esport: formular projectes que integrin les diverses operacions.

4. Utilitzar la terminologia específica en llengua anglesa relacionada amb la tecnologia, la informació i l'estadística aplicada a l'activitat física i l'esport: taules de dades, gràfiques, diagrames, procediments, protocols, etc.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i una part de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, aplicació de la pràctica a la teoria,  presentacions per part dels estudiants

 2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..)

 8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


Els continguts de l’assignatura estan sotmesos, tant al tema escollit per l'alumne, com a la modalitat de treball escollida. En qualsevol dels casos, hi hauran continguts transversals i comuns a tots els TFG que seran presentats en seminaris. Aquestes sessions, presencials i/o semipresencials comprendran diversos temes relacionats amb les diferents fases de l'assignatura del TFG com poden ser els següents: 

 • Funcionament i normativa del TFG.
 • Fonts d’informació; Recerca bibliogràfica; Gestors de referències bibliogràfiques.
 • Bases metodològiques per a la realització dels TFG.
 • Comunicació escrita i oral dels TFG.

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen son individuals. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg dels trimestres.

Sistema d'avaluació


L'avaluació del TFG es basa en la valoració de les competències assolides pels alumnes, materialitzat en la qualificació numèrica, d'acord amb l'establert en la legislació vigent.

El sistema de qualificació segueix el RD 1125/2003, de 5 de setembre que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

 • 0 - 4,9: Suspès
 • 5,0 - 6,9: Aprovat
 • 7,0 - 8,9: Notable
 • 9,0 - 10: Excel·lent

Aquesta avaluació es tracta d’un procediment de qualificació continuada i formativa. S'avaluaran tant les competències bàsiques i generals, com les específiques i transversals. El següent quadre relaciona cada activitat avaluadora amb la seva ponderació:

Activitat avaluadora

Ponderació

Tutories  (Director/a de TFG)

5%

TFG Inicial (Director/a de TFG)

5%

TFG Final (Director/a de TFG)

30%

TFG Final (Tribunal de TFG)

35%

Defensa de TFG (Tribunal de TFG)

25%

(L'avaluador consta entre parèntesi)

Criteris mínims NECESSARIS per poder fer la mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora

Avaluació

Criteri

Sol·licitud TFG

(Comissió TFG)

Contínua

Presentació obligatòria

Tutories

(Director/a)

Contínua

Qualsevol nota

TFG Inicial

(Director/a)

Parcial

Qualsevol nota

TFG Final

(Director/a)

Final

5/10

TFG Final

(Tribunal TFG)

Final

5/10

Defensa TFG

(Tribunal TFG)

Final

5/10

(L'avaluador consta entre parèntesi)

Conjuntament al lliurament de la Memòria Final, l'alumne haurà de contestar l'enquesta anònima de satisfacció de l'assignatura TFG.

És condició necessària per poder passar a la fase d’avaluació per part del tribunal (memòria escrita i defensa TFG) que l’alumne/a tingui una nota mínima de 5/10 en l’avaluació de la memòria final per part del director.  Aquesta nota es comunicarà a l’alumne juntament amb la notes per part del tribunal. A l’alumne se li comunicarà, un cop avaluada la memòria final per part del director i supervisat per la comissió, si és APTE o NO APTE.

L’assignatura TFG s’aprova amb un 5/10, havent d’obtenir un mínim de 5/10 en l’avaluació de la memòria del TFG final (tant per part del director com del tribunal) i de la defensa.

Recuperació

Si l'alumne/a no supera els criteris mínims necessaris per fer la mitjana de les activitats avaluadores, tal com queden exposats en el paràgraf anterior, quedarà suspens en l'assignatura. Si la nota de la Memòria Final assignada pel director no arriba al 5 sobre 10, l'alumne no podrà passar a la fase del Tribunal. L’assignatura TFG s’aprova amb un 5/10, havent d’obtenir un mínim de 5/10 en l’avaluació de la memòria del TFG final (tant per part del director com del tribunal) i de la defensa.

Per altra banda, només serà possible realitzar la recuperació si s’ha suspès la Memòria Final i/o la Defensa del TFG, i en aquest cas únicament caldrà recuperar la/es part/s no superada/es. Si la qualificació és de 'No presentat/da', no s'hi podrà optar a la recuperació, d'acord amb la Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau de la Universitat Pompeu Fabra. La resta de notes (memòria inicial i tutories) mantenen la seva ponderació i no són susceptibles de ser recuperades.

Activitat avaluadora

Ponderació

TFG Final (Director/a de TFG)

30%

TFG Final (Tribunal de TFG)

35%

Defensa de TFG (Tribunal de TFG)

25%

(L'avaluador consta entre parèntesi)

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Cronograma

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma.

 

Bibliografia


Bàsic

Thomas, J. R., Nelson, J. K., & Mata, M. J. (2007). Métodos de investigación en actividad física. Paidotribo.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association. Washington, DC: American Psychological Association.

Day, R. A. (2005). Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, DC. Recuperat de http://lib.myilibrary.com/Open.aspx?id=163763

González García, J. M., León Mejía, A., i Peñalba, M. (2014). Cómo escribir un trabajo de fin de grado: algunas experiencias y consejos prácticos. Madrid: Síntesis.

Martínez-González, M. Á., Sánchez-Villegas, A., Toledo Atucha, E., i Faulín, F. J. (2014). Bioestadística amigable. Barcelona: Elsevier.

Margolles, P. (11 de Juliol de 2015). 14 + 1 técnicas para descargar GRATIS cualquier artículo científico. Neoscientia: Descubre como ser un científico 2.0. Recuperat de http://www.neoscientia.com/descargar-articulos-cientificos-gratis

Martín, J. L. R., Tobías, A., & Seoane, T. (2006). Revisiones sistemáticas en las ciencias de la vida. Toledo: FISCAM.

Complementary

Google acadèmic. (n.d.). Recuperat de https://scholar.google.es/

Mendeley. (n.d.). Recuperat de https://www.mendeley.com/

Universitat Pompeu Fabra. (n.d.). Com elaborar un treball acadèmic. Recuperat de http://stpr.upf.edu/tutorial/

Universitat Pompeu fabra. (n.d.). Mendeley: Gestor de bibliografies. Recuperat de http://guiesbibtic.upf.edu/mendeley

American Psychological Association. (2015). The Basics of APA Style. Recuperat de http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

Navarro, I. Revuelta, G. (2011). Como hacer un vídeo científico. Retrieved from http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/video cientifico.pdf

Centro Cochrane Iberoamericano. (n.d.). La Biblioteca Cochrane Plus. Recuperat de http://www.bibliotecacochrane.com/

DOAJ. (2014). Directory of Open Access Journals. Recuperat de https://doaj.org/

EBSCO. (n.d.). Sports Discus.

Revuelta, G. (2010). Taller sobre elaboración de pósters científicos. Badalona: Grünenthal. Recuperat de http://www.occ.upf.edu/img/imatges_cms/manualposters.pdf

Cambridge University Press. (2015). Diccionari bilingüe Angles-Espanyol i Anglès-Català. Recuperat de http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

Corrector ortogràfic i gramatical català. (2012). Softcatalà. Recuperat de http://www.softcatala.org/corrector

Enciclopèdia Catalana. Gran Diccionari de la Llengua Catalana. (n.d.). Recuperat de http://www.enciclopedia.cat/diccionaris#.UV1M71KsG5I

Real Academia de la Lengua. (n.d.). Diccionario de la lengua española. Recuperat de http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae

Termcat - Centre de Terminologia. (2015). Diccionari de Terminologia (Ciències de la Salut i Esports). Recuperat de http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/198/

 Universitat Pompeu Fabra. (n.d.). Mendeley: Gestor de bibliografies. Recuperat de http://guiesbibtic.upf.edu/mendeley

Programa de lectura crítica CASPe (varias herramientas). Disponible en http://www.redcaspe.org

Gisbert, J. P., & Bonfill, X. (2004). ¿Cómo realizar, evaluar y utilizar revisiones sistemáticas y metaanálisis?. Gastroenterología y hepatología, 27(3), 129-149.

De Larrucea, J. R. (2017). Introducción a la investigación. In Cómo investigar: trabajo de final de grado, tesis de máster, tesis doctoral y otros trabajos de investigación. (pp. 11-26). Profit.

González, I. F., Urrútia, G., & Alonso-Coello, P. (2011). Revisiones sistemáticas y metaanálisis: bases conceptuales e interpretación. Revista española de cardiología, 64(8), 688-696.

Universitat Pompeu Fabra. (n.d.). Com elaborar un treball acadèmic: Treball fi de grau. https://guiesbibtic.upf.edu/treball-academic/formats/tfg