Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Alba Pardo Fernández

Descripció


L'evolució de l'ésser humà va lligada a la seva capacitat d'experimentar i comunicar-se amb el context en què es troba. Així, el joc i l'expressió esdevenen eines fonamentals en el desenvolupament integral de la persona.

L’assignatura “Teoria i pràctica del joc i Expressió corporal” es centra en el coneixement de les bases i estructura dels jocs i els elements que conformen l'expressió corporal per a poder utilitzar-los com a eina de transmissió de continguts i aprenentatges. La metodologia està basada en el descobriment guiat i la pràctica, així com la comprensió de la lògica interna de les manifestacions de joc i expressives.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


 • Elaborar projectes i activitats lúdiques i recreatives, animant i dinamitzant a grups de totes les edats i contextos d'actuació professional, considerant la diversitat per gènere, per discapacitat, o cultural.
 • Realitzar activitats de joc i recreatives en projectes per a totes les edats i tipus d'usuaris, garantint la seva seguretat i satisfacció, a més d'afavorir l'accés en igualtat d'oportunitats.
 • Realitzar activitats d'expressió corporal, considerant el seu component expressiu, tècnic i artístic i els seus aspectes didàctics per obtenir els efectes desitjats en l'educació formal i altres contextos d'actuació professional, considerant la diversitat per gènere, per discapacitat i cultural

Metodologia de trabajo


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, aula inversa, ludificació

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

3.6

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


TEORIA I PRÀCTICA DEL JOC MOTOR

 1. Contextualització i conceptes bàsics
  1. Definició de joc
  2. La fitxa d'activitat
  3. Antecedents i evolucions del joc tradicional
 2. Consideracions metodològiques
  1. Àmbits i fases d'aplicació del joc
  2. Estructura interna del joc
  3. Creació de variants i adaptacions
  4. Classificació del joc
 3. Recursos: jocs, activitats, dinàmiques, cantarelles... 

EXPRESSIÓ CORPORAL

 1. Contextualització i conceptes bàsics
  1. Definició d'expressió corporal
  2. Antecedents i principals tendències de l'expressió corporal
  3. El joc i l'expressió corporal
 2. Consideracions metodològiques
  1. Àmbits d'aplicació de l'expressió corporal
  2. Llenguatge corporal i comunicació no verbal
  3. Anàlisi de l'expressió corporal
  4. Expressió i emocions
 3. Creativitat
  1. Tècniques i activitats artístiques corporals
  2. Creació de propostes expressives
 4. Recursos: jocs i activitats d'expressió 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumnat és el resultat d'una avaluació continua a través de diferents activitats avaluatives. Aprovar l'assignatura és el resultat de la qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) de acuerdo con la siguiente tabla de ponderación

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

50%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

 Treballs grupals

20%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

Treballs Individuals

30%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

 

Consideracions respecte a aquest sistema d'avaluació d'adquisició de les competències:

Examen: 50%: L’alumne realitzarà l'examen en tres parts diferenciades: dos d’elles pràctiques durant el desenvolupament de l’assignatura i una teòrica al finalitzar-la. El 50% de la ponderació es reparteix:

 • Part teòrica de jocs: 15%: examen individual. Es considerarà aprovada quan l'alumne/a obtingui una qualificació igual o superior a 5/10. Si no s'aprova la part teòrica, es suspèn l'assignatura. És avaluable en període de recuperació.
 • Part pràctica de jocs: 20%: examen grupal. Es considerarà aprovada quan l'alumne/a obtingui una qualificació igual o superior a 3,5/10. Si no s'aprova la part pràctica, es suspèn l'assignatura. No és avaluable en període de recuperació.
 • Part pràctica d’expressió corporal: 15% : examen individual. Es considerarà aprovada quan l'alumne obtingui una qualificació igual o superior a 3,5/10. Si no s'aprova la part pràctica, es suspèn l'assignatura. No és avaluable en període de recuperació.

Treballs grupals i individuals: 50%: Es fan al llarg de l'assignatura.

 • Treballs de jocs: 15% No cal nota mínima. No és avaluable en període de recuperació.
 • Treballs d'expressió corporal: 35% Es considerarà aprovada quan l'alumne obtingui una qualificació igual o superior a 3,5/10. No és avaluable en període de recuperació.

        

Activitats complementaries: individuals o grupals. Treballs opcionals de temàtica variada que es poden fer per pujar la nota. Només formen part de la nota si es té aprovada la l'assignatura. La ponderació màxima (extra) que es pot obtenir amb aquestes accions és del +10%. Requisits per superar l'avaluació contínua:

Assistència- Realització mínima obligatòria de les pràctiques que es determinin en el 70% . En aquest marge percentual hi ha de "no assistència" estan incloses les faltes per malaltia o lesió. Cal ser APTE en aquest apartat per a poder avaluar-se.

 

IMPORTANT:

Si no es supera l'avaluació continua por incompliment d'algun dels requisits necessaris descritos anteriorment, el o la alumne suspendrà l'assignatura.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Requisits per superar l'avaluació contínua:

- Realització mínima obligatòria de les pràctiques/assignatures/seminaris que es determinin en el 70% depenent dels criteris del professorat i l'assignatura. En aquest marge percentual hi ha de "no assistència" estan incloses les faltes per malaltia o lesió. Cal ser APTE en aquest apartat per a poder avaluar-se.

Consideracions respecte a l'activitat avaluadora en període de recuperació:

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen teòric de jocs

15%

T7,E1,E11,B2,G10,G3,G12,T5,T6,E4,E10,B1

 • Examen teòric de jocs: 15%: individual. Es considerarà aprovat quan l'alumne superi una nota de 5/10. Aprovar aquest examen és requisit indispensable per a que la resta de les activitats avaluatives realitzades durant el curs es tingui en consideració.
 • D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a l'examen de recuperació si s'ha suspès l'assignatura. Per tant, si la qualificació és No presentat o aprovat, no es podrà optar a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Larreta, B., Sierra, M.A., i Ruano, K. (2006). Didáctica de la expresión corporal: Talleres monográficos. Barcelona: INDE.

Lavega, P., i Olaso, S. (2000). Juegos y deportes tradicionales y populares. Barcelona: Editorial Paidotribo 

Rebel, G. (1996). El lenguage corporal. Madrid. Editoria EDAF

Schinca, M. (2011). Expresión corporal. Técnica y expresión en movimiento. Madrid. Wolters Kluwer España-Educación 

Ortí, J. (2004). La animación deportiva, el juego y los deportes alternativos. Barcelona: INDE Ediciones. 

Complementary

Castañer, M. (2000). Expresión corporal y danza. Barcelona: INDE.

Velázquez,C. (2006). 365  juegos de todo el mundo. Barcelona: Editorial Océano Ambar. 

Bantulà,J, i Mora, JM. (2007). Juegos multiculturales. Barcelona: Editorial Paidotribo

Mateu, M., Durán, C., i Troguet, M. (1992). 1000 ejercicios y juegos aplicados a las actividades corporales de expresión, Vol. I i II. Paidotribo: Barcelona.