Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Adrián García Fresneda

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

En anglès no s'imparteix l'assignatura, només moments puntuals en lectures (diapositives, articles, diaris, etc.).

Competències


Competències bàsiques
 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica

 • B1 Demostrar posseir coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda de el seu camp d'estudi.

 • B4 Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

Competències específiques
 • E3 Posar en marxa programes d'activitat física i esport dirigits a poblacions especials

 • E7 Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives

 • E11 Seleccionar el material i equipament esportiu, adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Competències generals
 • G5 Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G6 Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • G8 Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

Descripció


Activitat física Adaptada és una assignatura que tracta el moviment humà, l’activitat física i l’esport posant èmfasi en els interessos i capacitats dels individus amb condicions limitats de salut, discapacitat o trastorn crònic. Pretén contribuir en les habilitats comunicatives i de coneixement fonamentals que tot graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport hauria de posseir i conèixer, amb solvència per concedir un servei de qualitat per a persones amb discapacitat amb entorns inclusius o específics de la practica, ja siguin recreatius, educatius, clínics, o esportius des d’una perspectiva saludable.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


- Demostrar coneixement a planificar i programar activitats físiques i esportives en el mitjà natural (terrestre, aquàtic i aeri), garantint la seguretat, promovent la igualtat de drets i oportunitats, i la sostenibilitat del medi ambient i el codi deontològic

- Diferenciar els diferents tipus de necessitats especials i les seves principals repercussions psicomotrius, coneixent i sent capaç d'utilitzar recursos metodològics suficients per afavorir els processos d'integració de les persones amb necessitats especials a través de l'activitat física i l'esport adaptat per als discapacitats.

- Realitzar els programes d'activitat física i esport adaptat en educació formal i altres contextos (terapèutic, recreatiu, competitiu).

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

  Activitats ECTS
Sessions presencials a l'aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants 2,4
Treball autònom Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció de models, càpsules de vídeo, solució de problemes 3,6

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball. Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs. 

Continguts


Tema 1. Introducció a l’Activitat Física Adaptada i l’Esport Adaptat.

1.1.- Conceptes i àmbits d’aplicació de les activitats físiques adaptades.

1.2.- El joc com a medi d’atenció a la diversitat.

1.3.- L’accessibilitat universal, recursos materials i supressió de barreres.

 

Tema 2. Esport adaptat

2.1.- Regulació, institucions nacionals e internacionals.

2.2.- Classificació medica i funcional de l’esportista.

2.3.- Esport paralímpic, recreació i oci.

 

Tema 3. L’educació física per alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

3.1.- La perspectiva curricular.

3.2.- Necessitats Educatives Especials (NEE) i les Adaptacions Curriculars (ACI) en l’educació física.

3.3.- Les activitats físiques inclusives.

 

Tema 4. La discapacitat física i funcional.

4.1.- Definició, classificació, causes i conseqüències en l’àmbit perceptiu motor de la discapacitat física i funcional.

4.1.1.- La lesió medul·lar.

4.1.2.- Espina bífida.

4.1.3.- Paràlisis cerebral.

4.1.4.- Traumatisme cranioencefàlic.

4.1.5.- Accident cerebro-vascular.

4.1.6.- Amputacions.

4.1.7.- Altres.

4.2.- Modalitats esportives i recreatives per la discapacitat física i funcional.

 

Tema 5. La discapacitat intel·lectual i altres alteracions de la conducta.

5.1.- Definició, classificació, causes i conseqüències en l’àmbit perceptiu motor de la discapacitat intel·lectual i altres alteracions de la conducta.

5.1.1.- Síndrome de Down.

5.1.2.- Autisme.

5.1.3.- Síndrome de dèficit d’atenció i hiperactivitat.

5.2.- Modalitats esportives i recreatives per la discapacitat intel·lectual i altres alteracions de la conducta.

 

Tema 6. La discapacitat sensorial.

6.1.- Definició, classificació, causes i conseqüències en l’àmbit perceptiu motor de la discapacitat sensorial.

6.1.1.- Discapacitat sensorial visual.

6.1.2.- Discapacitat sensorial auditiva.

6.2.- Modalitats esportives i recreatives per la discapacitat sensorial.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats. Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre. Activitats individuals: correspondran a tot un seguit d’activitats (qüestionaris de cada tema, discussió de fonts bibliogràfiques relacionades, etc...) a entregar a través de la plataforma Moodle. Activitats grupals: els treballs en grup es basen en dues activitats desenvolupades en grups de màxim de sis components. Un treball teòric d'exposició a classe, i l'altre treball d'exposició pràctica.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de setembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès
5,0 - 6,9: Aprovat
7,0 - 8,9: Notable
9,0 - 10: Excel·lent

La valoració al final de l’assignatura s’obtindrà mitjançant una avaluació continuada durant tot el trimestre valorada al 100% i constarà de:

- Assistència i participació en les classes pràctiques (10% de la nota, i es reparteix en 50% assistència + 50% participació).

- El treball en grup es basa en dues activitats desenvolupades en grups de màxim de quatre o cinc components (depenent el grup de classe). El treball en grup (40%) de la nota correspondrà a la suma de dues entregues (presentació i entrega d’un projecte d’Activitat Física Adaptada i l’Esport Adaptat, i dirigir sessions pràctiques més l’entrega del treball.

- Els treballs individuals de caràcter obligatori (50%) correspondran a tot un seguit d’activitats (qüestionaris de cada tema, discussió de fonts bibliogràfiques relacionades, tasques de les pràctiques, etc...) a entregar a través de la plataforma Moodle

Per aprovar l’assignatura s’obtindrà la mitjana d'ambdues parts, aquesta s’haurà de superar amb un mínim de 5 punts (sobre 10 punts). A més de l'assistència i/o entrega mínima a les pràctiques del 75%.

Avaluació Activitat avaluadora Ponderació Competències avaluades
Final Treball en grup 40% B3, E3, E11, T5
Contínua Treball individual/grup 50% G5, G6, G8, E7
Contínua Assistència 10% B3, G5, G6, G8, E3, E7, E11, T5

En el cas de no arribar al mínim de 5 punts per poder fer mitja en l’avaluació continua, o bé al mínim del 75% d'assistència obligatòria haurà d’anar a l’examen de recuperació. L’examen teòric-pràctic de l’activitat avaluadora de recuperació serà presencial i constarà d’una sèrie de preguntes tipus test (respostes múltiples) i altres de desenvolupament. Aquest examen s’haurà de superar amb un mínim de 5 punts (sobre 10 punts), per poder avaluar la totalitat de l’assignatura.

En el cas de no arribar al mínim de 5 punts als treballs grupals, existirà una recuperació a través d'un o dos treballs finals d'assignatura en el que contemplarà la totalitat de les tasques realitzades a l'assignatura. 

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

Activitat avaluadora durant el període de recuperació Ponderació Competències avaluades
Examen i assistència 60% B3, G5, G6, G8, E3, E7, E11, T5
Treball final d'assignatura 40% G5, G6, G8, E7

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

American College of Sport Medicine (ACSM, 2003) “Exercise management for Persons with Chronic Diseases and Disabilities” (2ª edición), Editores Durstine J.L. y Moore G.E., Human Kinetics Publishers 

Ríos, M. (2003) "Manual de educación física adaptada al alumnado con discapacidad", Barcelona Paidotribo

Winnick, J.P. (2011), "Adapted Physical Education and Sport (5th)", Human Kinetics.

Block, M. (2016) A Teacher's Guide to Adapted Physical Education. Including Students with Disabilities in Sports and Recreation (4th). Baltimore

Simard, C., Caron, F. y Skrotzky, K. (2003), "Actividad física adaptada", Barcelona: Inde

Winnick, J.P. (2011), "Adapted Physical Education and Sport (5th)", Human Kinetics.

Complementary

Block, M. E. and Obrusnikova, I. (2007). Inclusion in Physical Education: A review of the Literature from 1995-2005. Adapted Physical Activity Quarterly. 24. 103-24. 

Hernández Vázquez, F.J. (2012) Inclusión Educación Física. Las claves del éxito para la inclusión del alumnado con capacidades diferentes. INDE. Barcelona.

Hutzler, Y., y Sherrill, C. (2007). Defening adapted phisical activity: International perspectives. Adaptated Physical Activity Quartely, 24 (1), 1 – 20.

Doll-Tepper, G., y DePauw, K.P (1996). Theory and practice of adapted physical activity. Research perspectives. Sports Science Review, 5 (1), 1-11.

Koka, A. and Hein, V. (2006). Perceptions of teachers' General and informational feedback and intrinsic motivation in physical education: two years effects. Perceptual and Motors Skills. 103 (2). 321-332.

Bryant, L. G. and Curtner-Smith, M. D. (2008). Impact of a Physical Education Teacher's Disability on Elementary Pupils'. Perceptions of Effectiveness and Learning. Adapted Physical Activity Quarterly. 25. 118.

Lleixá, T. (1995) “Juegos sensoriales y de conocimiento corporal”. Ed. Paidotribo. Barcelona

Gomendio, M. (2001) “Educación Física para la Integración de niños con necesidades educativas especiales”. Gymnos, Madrid.

Guttman L., (1976) “Textbook of Sport for the Disabled”, HM + M Publishers, Milton Road, Aylesbury, Inglaterra

Kasser, S. y Lytle, R. (2005) "Inclusive Physical Activity. A Lifetime of Opportunities", Human Kinetics.

Lieberman, L. y Houston-Wilson, C., (2007) "Strategies for Inclusion ", Human Kinetics.

Mendoza, N. (2009), "Propuestas prácticas de educación física inclusiva para la etapa secundaria". Barcelona, Inde.

Ríos M., Blanco A., Bonany T., Carol N., (2001). El juego y los alumnos con discapacidad. 3ª edición, Barcelona. Paidotribo

Vickerman, Philip. (2007). Training physical education teachers to include children with special educational needs: Perspectives from physical education initial teacher training providers. European Physical Education Review. 13. 385-402.