Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Fèlix Obradò Carriedo
Josep Marinel·lo Roure 
Pere Bacardit Pintó 
Xavier Viñals Alvarez 

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Competències


Competències bàsiques
  • B1 Demostrar posseir coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda de el seu camp d'estudi.

Competències específiques
  • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

     

  • E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

Competències transversals
  • T2 Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Descripció


L'assignatura ANATOMIA HUMANA III es basa i amplia les assignatures previes ANATOMIA HUMANA I i ANATOMIA HUMANA II amb els següents continguts: l'ensenyament del sistema músculesquelètic de crani, coll, musculatura de la masticació, distribució periférica arterial y venosa, y distribució del periférica del SNP (sistema nerviós perifèric). I de la morfologia i funcionament dels sistema cardiovascular, respiratori i neural. L'estudi detallat del SISTEMA NERVIÓS es imprescindible per a la pràctica clínica de la fisioteràpia, no únicament en l’especialitat de neurofisioteràpia sino també en un abordatge múscul-esquelètic. Cal tenir present que existeix una influencia recíproca entre els sistemes múscul-esquelètic, nerviós i visceral.

Resultats d'aprenentatge


  • RA1. Identifica els principals fets històrics de l'anatomía, fisiología, bioquímica i biomecánica, així com saber reconèixer els mètodes d'estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines, e interpretar les seves dades i gràfics.
  • RA2 Identifica els aspectes morfològics relacionats amb l'aparell locomotor, així como en els que se basa el moviment humà. Tractar i explicar amb precisió la terminología anatòmica.
  • RA3. Analitza els moviments e interpreta la participació de les articulacions i músculs implicats, així como d'altres factors que ho determinen.
  • RA6. Aplica, basant-se en el conèixement de la anatomía, i fisiología implicada en els sistemes corporals determinants pel moviment humà.

Metodologia de treball


Tipología activitat Hores (h)  Presencialitat (%)
AF1. Classes teòriques 32.42 100%
AF2. Seminaris / tallers 17.5 100%
AF5. Tutoríes 2.5 0-10%
AF6. Estudi i treball en grup 23.33 0-10%
AF7. Estudi i treball autónom, individual 74.25 0%
Total

 

Continguts


Tema 0. PRESENTACIÓ DE L’ASSIGNATURA.

  • Bibliografia.
  • Funcionament de l'assignatura. Sistema d’avaluació.

Tema 1: SISTEMA CARDIOVASCULAR.

  • La sang.
  • Vasos: arteries y venes.
  • Configuració externa del cor.
  • Configuració interna del cor.
  • Irrigació i vascularització cardíaques.

Tema 2: SISTEMA RESPIRATOIRI.

  • Vies aeries superiors.
  • Vies aeries inferiors.

Tema 3: SISTEMA NERVIÓS.

  • Organització morfo-funcional del sistema nerviós.
  • Cèl·lules neurals.
  • Embriologia del sistema nerviós.
  • Nervis perifèrics i plexes.
  • Medul·la espinal i Vies de conducció nerviosa.
  • Tronc encefàlic.
  • Diencèfal.
  • Cervellet.
  • Telencèfal.
  • Sistema vascular i licuoral.
  • Parells cranials.
  • Sistema vegetatiu.
  • Dermatomes, esclerotomes, miotomes i viscerotomes.


Tema 4: SISTEMA MÚSCUL-ESQUELÈTIC

  • Crani: Neurocrani, viscero-crani i articulació temporo-mandibular.
  • Músculs facials: masticadors.
  • Músculs del coll.
  • Sistematització del sistema arterial i venós perifèric.
  • Sistematització del SNP (sistema nerviós perifèric).

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

D'aquesta forma es facilitarà l'assoliment dels coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent. No obstant i això, en relació amb aquells continguts pràctics de l'assignatura en què resulti imprescindible l'adquisició de competències procedimentals i actitudinals per part dels alumnes, es pot considerar, si la situació sanitària ho requereix, la suspensió parcial i temporal d'aquesta amb el consegüent ajornament en la seva continuïtat fins que la situació de salut ho permeti.

Sistema d'avaluació


La qualificació final del alumne es el resultat d’una avaluació continua i una avaluació final. L’aprovat de l’assignatura s’obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació:

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Continua (SE4)

Activitats individuals (qüestionaris).

10%

CB1,CB2,CB3, CB5

CT2

CE2, CE14, CE17, CE19

Continua (SE3)

 Examen Parcial (teòric)

20%

CB1,CB2,CB3, CB5

CT2

CE2, CE14, CE17, CE19

Continua (SE3)

 

 Examen Pràctic (palpació)

20%

CB1,CB2,CB3, CB4, CB5

CT2, CT3

CE2, CE4, CE13, CE14, CE17, CE19

Final (SE3)

 Examen (teòric)

50%

CB1,CB2,CB3, CB5

CT2

CE2, CE14, CE17, CE19

Sistema de qualificació (Real decret 1125/2003, de 5 de setembre, por el que se estableix el sistema europeu de crèdits y el sistema de qualificacions en las titulacions universitàries de caràcter oficial y valides en tot el territori estatal):

0 - 4,9: Suspens (SS)

5,0 - 6,9: Aprovat (AP)

7,0 - 8,9: Notable (NT)

9,0 - 10: Excel·lent (SB)

Criteris para fer mitja entre las activitats avaluadores: ES NECESARI APROVAR l'EXAMEN FINAL amb UN 5 o SUPERIOR per PROMEDIAR LA NOTA amb les altres AVALUACIONS.

Criteris per fer mitja entre les activitats avaluadores:

Avaluació

Activitat avaluadora

Criteri para promediar

Continua

Activitats individuals, exàmens pràctics i examen parcial.

Qualsevol nota

Final

Examen

 5/10

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

1a Convocatòria.

si l 'alumna/e supera l'examen parcial eliminatori amb una nota igual o superior a 6, l'examen de 1a convocatòria comprendrà únicament la part del temari posterior a la celebració del parcial i és realitzarà al finalitzar l’assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el que s’imparteix. Si l'alumna/e treu a l'examen parcial eliminatori una nota menor que 6 l'examen de 1a convocatòria comprendrà la totalitat dels continguts i es realitzarà al finalitzar l’assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el que s’imparteix.

 

Recuperació.

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant la assignatura. D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació es de No presentat/ada, no es podrà optar a la recuperació. Les qualificacions obtingudes en l’avaluació continua seran conservades como part de la nota final de l’assignatura, tant les superades como les no superades, per preservar els criteris de l’avaluació continua, mantenint la mateixa ponderació que en la primera convocatòria. La nota final de l'assignatura es resultat de la suma de percentatges de totes les qualificacions obtingudes durant el trimestre (segons taula de ponderació). Si la mitja de les mateixes no surt aprovada, l'assignatura serà suspesa encara que s'hagi aprovat l'examen de 1a convocatòria o de recuperació.

Cronograma y Guia d’activitats.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i entrega, que es comunicaran a l’alumne a l’inici de l’assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia d'activitats.

Activitats individuals, grupals i participació en activitats en classe.

Els treballs individuals formen part de l’avaluació continuada. Es publicarà en el “moodle” de l’assignatura i aniran relacionats amb el temari. Es valoraran les participacions dels alumnes en les activitats proposades en les classes presencials i en els “foros” del aula.

Possibilitat d’obtenció de Matrícula de Honor.

Quan la qualificació final de l’assignatura sigui d’Excel·lent (de 9 a 10 punts), el professor podrà atorgar a criteri personal la qualificació de Matricula d'Honor. Segons la normativa acadèmica de la UPF, el nombre màxim de MH possibles en una assignatura es del 5% en relació al total d’alumnes matriculats en la mateixa.

Bibliografia


Bàsic

Schünke, M (2014).  Prometheus: Texto y Atlas de Anatomía. Colección Prometheus. 3 Tomos. Panamericana. Madrid.

Fritsch, H et al (2002): Atlas de Anatomía. Órganos internos. 7ª Edición. Barcelona: Ed. Omega

Complementary

Schünke, M, et al. (2014). Prometheus. Texto y Atlas de Anatomía. Órganos Internos. Madrid: Panamericana.

Kahle, W, et al (2003): Atlas de Anatomía III. Sistema Nervioso. Ed. Omega. Barcelona.

Diamond, M, et al. (2006) El Cerebro Humano. Libro de Trabajo. Barcelona. Editorial Ariel Neurociencia.