Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Meritxell Puyané Oliva

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Català, castellà

Competències


Competències específiques
 • E1 Realitzar els processos d'ensenyament - aprenentatge relatiu a l'activitat física de l'esport, amb atenció a les caractarístiques individuals, col·lectives i contextuals de les persones

 • E2 Promoure la formació d'hàbits perdurables i autònoms de pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • E6 Aplicar els principis fisiològics, biomecànics, comportamentals i socials, als diferents camps de l'activitat física i l'esport

 • E8 Avaluar la condició física, prescriure i desenvolupar exercicis físics orientats a la salut i en condicions de seguretat per a aquests practicants

 • E13 Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per a l'emprenedoria en activitats marítimes, wellness i salut

Competències generals
 • G1 Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • G2 Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i l'esport en les seves diferents manifestacions

 • G5 Descriure els factors comportamentals i socials que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • G7 Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

 • G8 Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana

 • G11 Elaborar textos escritos y audiovisuales relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

 • T4 Aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

 • T5 Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo

 • T6 Generar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la creatividad

 • T7 Incorporar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional

 • T8 Actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional según el marco normativo

 • T9 Comunicarse en inglés fluidamente, tanto oralmente como por escrito, en contextos profesionales y académicos

Descripció


L’assignatura de Psicologia de l’Activitat Física i l’Esport aporta als alumnes de la Doble titulació Fisioteràpia-CAFE els coneixements bàsics sobre els aspectes psicològics que es donen en la realització d’activitat física i en les dinàmiques d’entrenament i competició esportiva.

Aquests coneixements són aplicables per a la majoria de sortides professionals (monitor de fitness, entrenador personal, preparador físic, tècnic esportiu, professor...) perquè permeten entendre i connectar millor amb les persones a qui aquests professionals es dirigeixen (millorant el seu lideratge), i perquè són una ajuda de cara a poder optimitzar millor les dinàmiques d’entrenament (millorant la faceta tècnica a partir d’incorporar i gestionar els processos psicològics en l’aprenentatge i en el rendiment).

El plantejament de l’assignatura (semipresencial i amb dinàmiques participatives) implica pels alumnes un important treball de manera individual i autònoma com també en grups i participant en els diferents seminaris i exercicis programats.

Important: 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Aplicar, basat en el coneixement, els principis conductuals en el context educatiu, recreatiu, de l'activitat física i la salut i de l'entrenament esportiu.
 • Realitzar l'anàlisi de les conductes específiques en els diversos contextos d'intervenció professional.
 • Triar tècniques de modificació de conducta que es poden utilitzar en els diferents àmbits d'actuació professional.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials virtuals, asincròniques i presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, simulacions

1.2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

 

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

Continguts


BLOC 1. FONAMENTS DE LA PSICOLOGIA

Tema 1. Introducció a la Psicologia

 • La Psicologia. Definició i objecte d’estudi
 • Evolució històrica de la psicologia. Escoles
 • Pensament-conducta-emoció
 • La psicologia del cicle vital.
 • La psicologia de l’esport

BLOC 2. ELS VALORS I L’ESPORT

Tema 2. La socialització a través de l’esport

 • Sexe i gènere
 • Estereotips de gènere
 • Bullying/ciberbullying
 • Abús sexual
 • La violència de gènere
 • Les discriminacions i la violència en l’esport

BLOC 3. LA PSICOLOGIA I LES VARIABLES INDIVIDUALS

Tema 3. La motivació i la emoció

 • Què és la motivació. Principals teories en l’àmbit esportiu.
 • Establiment d’objectius com a tècnica de motivació
 • Components emocionals

Tema 4. L’ansietat i l’estrès

 • Concepte i definició d'estrès, ansietat i activació.
 • El procés de l'estrès i l'ansietat en l'esport.
 • Fonts i efectes de l'ansietat en l'esport.
 • Estratègies per controlar el nivell d'estrès i ansietat en els esportistes

Tema 5. Atenció i concentració 

 • Què és l’atenció. Principals teories en l’àmbit esportiu.
 • Eines de mesura de l’atenció en context esportiu.
 • Millorant l’atenció i la concentració: estratègies aplicades.

Tema 6. La personalitat

 • Concepte de personalitat
 • Teories de la personalitat
 • La personalitat anormal
 • La personalitat i l’esport

BLOC 4. PSICOLOGIA DE GRUPS

Tema 7. Gestió de conflictes

Tema 8. La comunicació

 • Que és comunicar?
 • Objectius de la comunicació. Intencionalitat
 • Components de la comunicació. Verbal i no verbal
 • Decàleg per a una comunicació eficaç

Tema 9. El lideratge

 • Tipus de lideratge i lideratge situacional
 • Teoria de rols
 • Líders i equips; convertir un grup en un equip d’alt rendiment

BLOC 5. PRINCIPIS D’APRENENTATGE 

Tema 10. Les lleis de l’aprenentatge

 • Bases del aprenentatge; processos i procediments
 • Integració de la tècnica i tàctica esportiva en l’aprenentatge
 • Avaluació de l’aprenentatge

BLOC 6. ALTRES CAMPS DE LA PSICOLOGIA

Tema 11. Els riscos psicològics de l’esport

 • Les addiccions
 • Trastorns de la conducta alimentària: anorèxia i bulímia
 • La vigorèxia

Tema 12. La psicologia de l’arbitratge  

 • Anàlisi psicològic de l’arbitratge i judici esportiu
 • Intervenció psicològica en l’arbitratge i judici esportiu

Tema 13. Les lesions i l’adaptació a la discapacitat

 • El procés de dol
 • L’impacte psicològic de la lesió
 • La discapacitat i les pèrdues

Tema 14. La retirada de l’esportista

 • Factors psicològics i contextuals de la retirada esportiva
 • Factors de risc de la retirada esportiva
 • Etapes en la transició de la carrera professional.

 

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats. 
Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre. 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori estatal):

 • 0-4,9: Suspens (SS)
 • 5,0-6,9: Aprovat (AP)
 • 7,0-8,9: Notable (NT)
 • 9,0 - 10: Excel·lent (EX)

La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua a través de diferents activitats avaluatives. Cal aprovar l’avaluació continuada per poder aprovar l’assignatura. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació:

 

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències

Avaluació continuada

50%

G9, B2, G6, B3, G12

Examen Final

50%

G9, B2, G6, B3, G12

 

Per tant, l'adquisició de competències per part de l'alumne/a serà valorada a través del sistema d'avaluació contínua i a través d’un examen final.  

 

Avaluació Continua

Té una ponderació total del 50% de la nota global de l’assignatura. Per tal de tenir dret a l’examen final, l’estudiant ha d’aprovar l’avaluació continuada (nota mínima un 5). Si es suspèn l’avaluació continuada, automàticament es suspèn l’assignatura. L’avaluació continuada no és susceptible de recuperació.

 

Activitat

Descripció

Ponderació

Seminari i treball individual

Treball individual Tècniques desactivació

10%

Treball grupal

Treball grupal sobre valors i esport.

20%

Seminari i treball individual

Seminari Emocions

20%

 

Examen Final

L’examen final té una ponderació total del 50% de la nota global de l’assignatura.

Criteris NECESSARIS per fer la mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat avaluadora

Criteri per fer promig

Treballs individuals i grupals

≥  5/10

Examen Final

≥  5/10

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

SISTEMA DE RECUPERACIÓ

Hi haurà un examen de recuperació que es farà a principi del següent trimestre. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

Es guardaran les notes de seminaris, treballs per fer mitja amb l'examen de recuperació. En el cas de suspendre, els alumnes hauran de cursar l'assignatura al següent any i no es guardarà cap nota.

Activitat avaluadora en el període de recuperació

Ponderació

Examen

50%

 

Bibliografia


Bàsic

Arbinaga, F. i Cantón, E. (2013). Psicología del deporte y la salud: una relación compleja. Madrid: Editorial EOS.

Buceta, J. M. (1998). Psicología del entrenamiento deportivo. Madrid: Dykinson-Psicología.

Cruz, J. (1997). Psicología del deporte. Madrid: Sintesis Psicología.

Dosil, J.(2008). Psicologia de la actividad física y del deporte. Segunda edición. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.

Vives, J. (2011). Entrenando al entrenador: Ideas y trucos para una comunicación constructiva y eficaz. Madrid: Bubok.

Complementary

Clèries, X. (2006). La comunicación. Una competencia esencial para los profesionales de la salud. Barcelona: Elsevier

 Gil, J. (2004). Psicología de la Salud. Aproximación histórica, conceptual y aplicaciones. Pirámide: Madrid.

 Márquez, Sara. (2004). Ansiedad, estrés y deporte. Madrid: Editorial EOS

Miangolarra, J.C. (2003). Rehabilitación clínica integral. Funcionamiento y discapacidad. Masson: Barcelona.

 Valdés, H.M. (1998). Personalidad y deporte. Barcelona: INDE Publicaciones.