Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Joan Fàbregas Peinado

Competències


Competències específiques
 • CE2: Comprensió i domini dels conceptes fonamentals sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació en la resolució de problemes propis de l'enginyeria.

Descripció


L'assignatura de Física II pertany a la matèria bàsica de Física dels graus en enginyeria industrial.  Els diversos temes tractats a l'assignatura  estan pensats  per capacitar als estudiants per l'aprenentatge de nous mètodes i teories que necessitaran en posteriors assignatures del grau. Els capacita per resoldre problemes amb iniciativa, per comunicar i transmetre coneixement i per a la realització de mesures i càlculs.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


Els resultats d'aprenentatge especifiquen la mesura concreta de les competències treballades.

Aquesta assignatura contribueix als següents resultats d'aprenentatge especificats per a la matèria a la qual pertany:

 • RA1: Compren i utilitza les lleis bàsiques de la mecànica (específicament l'acció del camp electromagnètic sobre les càrregues elèctriques).
 • RA2: Compren els principis bàsics de l'electromagnetisme. Pot analitzar els camps elèctrics i magnètics i sap aplicar-los a la resolució de circuits elèctrics (específicament transitoris i circuits de corrent altern).
 • RA3: Compren i utilitza els coneixements bàsics per l'estudi dels fenòmens ondulatoris (específicament les ones electromagnètiques).
 • RA4: Està capacitat per a prendre mesures experimentals, expressar, realitzar, analitzar i discutir els resultats de forma adequada.
 • RA5: Analitza de forma crítica els resultats obtinguts.
 • RA6: Resol problemes relacionats amb els conceptes bàsics.

Addicionalment, l'assignatura valora també els següents resultats d'aprenentatge que no estan presents en la matèria a la qual pertany:

 • RA7: Descriu els fonaments de la física quàntica, el moviment de càrregues elèctriques en conductors i semiconductors i el seu ús en díodes.
 • RA8: Planifica la comunicació oral i escrita de nivell bàsic, amb correcció ortogràfica i gramatical. Selecciona materials rellevants per preparar un tema i sintetitzar el seu contingut. Respon de manera adequada a les qüestions formulades.
 • RA9: Planifica i realitza el treball en grup amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat.

Metodologia de treball


Les classes amb grup gran seran magistrals (desenvolupament de la teoria i exemples pràctics) i participatives ("peer instruction", resolució guiada d'exercicis i exposició d'exercicis per part dels estudiants).

Les classes amb grup petit són participatives (resolució i exposició d'exercicis) i de laboratori (amb agrupacions de 2 o 3 estudiants). Familiaritzen a l’estudiant amb les eines de mesura, la seva utilització i els mètodes de processament de dades.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID i si la normativa legal així ho estipula, algunes de les sessions de grup gran es podran fer en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposin les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


 1. Electroestàtica
  1. Camp elèctric
  2. Potencial elèctric i conductors
  3. Condensadors i dielèctrics
 2. Electrocinètica i magnetoestàtica
  1. Llei d'Ohm
  2. Semiconductors
  3. Força magnètica
  4. Camp magnètic i materials magnètics
 3. Electromagnetisme
  1. Inducció
  2. Equacions de Maxwell
  3. Ones electromagnètiques
 4. Circuits de corrent altern i transitoris
  1. Circuits amb generador i un component
  2. Fasors
  3. Anàlisi fasorial de circuits
  4. Potència complexa
  5. Règim transitori en circuits

Activitats d'aprenentatge


 • Classe magistral: desenvolupament de la teoria i exemples pràctics.
 • Classe participativa: instrucció col·laborativa amb preguntes conceptuals i resolució d'exercicis guiats pel professor (recullen evidències d'aprenentatge de quasi tots els resultats esperats, com a guia d'autoavaluació de l'estudiant i de la seva participació activa a classe).
 • Resolució i presentació d'exercicis en grup: resolució i exposició d'exercicis per part dels estudiants (recullen evidències de tots els resultats esperats, especialment els RA5, RA6, RA8 i RA9).
 • Sessions de laboratori: mesures i càlculs en circuits elèctrics transitoris i de corrent altern (recullen evidències dels resultats RA2, RA4, RA5, RA6, RA8 i RA9 bàsicament).
 • Exercicis d'avaluació: quatre exercicis d’avaluació, un per tema i de caràcter alliberador (recullen evidències d'aprenentatge dels resultats RA1, RA2, RA3, RA5, RA6, RA7 i RA8).

Sistema d'avaluació


65% l'activitat d'exercicis d'avaluació, recuperable per temes en cas de suspendre l'assignatura (cal obtenir una nota mínima de 3,5/10 en aquesta activitat per tal de superar l'assignatura).

20% l'activitat de sessions de laboratori (no recuperable).

10% l'activitat de resolució i presentació d'exercicis en grup (no recuperable).

5% la participació activa a classe (recuperable a través de l'activitat d'exercicis d'avaluació).

Bibliografia


Bàsic

Serway, Jewet. Física para ciencias e ingenierías. 6 edición. Thomson.

Tipler; Mosca. Física per a la Ciència i la Tecnologia. 2010. Volum 2, 6a edició. Reverté.

Complementary

Sears. Zemansky. Física Universitària. Pearson Education.