Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Pablo Migliorini

Descripció


Aquesta assignatura corresponent a la materia EMPRESA del grau i situada a primer curs pretén formar al futur enginyer en la realitat actual del funcionament d’una empresa tecnològica, de forma que s’acabi tenint una idea clara dels subsistemes funcionals de la Indústria, els seus processos i la seva gestió.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

− Conèixer les característiques dels diferents tipus d’empreses i els seus objectius econòmics

− Comprendre, analitzar, interpretar i explicar amb rigor fenòmens econòmics bàsics (microeconòmics i macroeconòmics)

− Comprendre i analitzar els problemes bàsics de les diferents àrees de gestió de l’empresa en les seves funcions d’administració, direcció de persones, logística, compres, finançament, marketing i comercialització

− Resoldre situacions en les que el factor humà té un efecte notable en els resultats, així com problemes i decisions

− Prendre iniciatives que generen oportunitats, amb una visió d’implementació de procés i de mercat

Metodologia de trabajo


L’assignatura consta de classes presencials a l’aula (grup gran), on es desenvoluparan els continguts teòrics i es resoldran exercicis i problemes de caire pràctic, i de pràctiques de laboratori i estudis de cas (grup petit), on es treballa la part pràctica de les activitats de l’assignatura, i s’aprofundeix en la resolució d’exercicis i problemes. És obligatòria l’assistència a totes les sessions, tant teòriques com pràctiques.

Continguts


BLOC 1 Concepte d’ Economia (4 h.)

 

Definició  d’ economia. Teoria econòmica: micro i macro economia.

Oferta i demanda. Eficiència, intercanvi i avantatge  competitiva. Informació i especulació. Flux  de preu. Sectors d’ activitat econòmica.

Els mercats i l’ estat. Inflació, recessió i atur. Oferta monetària. Política econòmica. Política fiscal.

Econometria i recerca en economia.

 

BLOC 2: Concepte d’ Empresa (8 h.)

 

 

Definició d’ empresa. Organització. Tipus d’ organització. La propietat i el govern de l’ empresa. Entorn empresarial. Anàlisi econòmic de l’ empresa. Direcció d’ empresa. Direcció estratègica¡. Disseny de l’ organització. Comportament humà de l’ empresa. Cadena de valor. Gestió de la Innovació. Economia del coneixement. Industria 4.0. Sistemes gestió empresa (ERP, CRM, E-Business, E-comerce,…).

 

BLOC 3: Subsistemes funcionals de l’ empresa  (20 h.)

 

Subsistema de producció. Producció i serveis.   Aprovisionament. Existències. Logística.

Subsistema d’ administració i  recursos humans. Organització. Administració. Desenvolupament. Legislació laboral.

Subsistema comercial i de màrquetin. M. Estratègic. M. Operatiu. M. Digital

 

 

BLOC 4: Anàlisi financer (12 h.)

 

Direcció financera. Inversió. Finançament. Apalancament. Compta de resultats. Costos.  Sistema d’ informació econòmic de l’ empresa. Comptabilitat. Control de gestió. Quadre de comandament. Indicadors. Ratis. Anàlisis de balanç. Pla econòmic -financer

 

Activitats d'aprenentatge


Classes presencials a l'aula (grup gran): es desenvoluparà la matèria teòrica i es realitzaran exemples, problemes i casos pràctics.

El mètode d'aprenentatge estarà basat en la resolució de casos per part dels estudiants, interpretant-ne el resultat.

Classes pràctiques (grups reduïts):  es faran casos pràctics. La seva assistència és obligatòria.

Sistema d'avaluació


Es realitzarà un examen final, proves d’avaluació continuada i treballs pràctics.

  • Examen final  60% del valor (individual).
  • Activitats lliurables   e-campus i pràctiques 40%

Bibliografia


Bàsic

La dirección de personal en la empresa. John W. Hunt

Fundamentos de marketing. Philip Kotler

Fundamentos de dirección de empresas. Maria Iborra, et.a.

Comprender la contabilidad y las finanzas. Oriol Amat

Complementary

Cuadro de mando integral. Michale Hammer

Estrategia: de la visión a la acción. Julian Carrión

Cuadro de mando integral. Michale Hammer