Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: Pau Palacios Vilajuana

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria de direcció d’operacions. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics de la logística empresarial especialment en el que fa a les xarxes logístiques, la gestió de compres i proveïdors, i els models avançats per a la gestió d’inventaris. Finalment, es presenten les principals tecnologies digitals per a la gestió logística, que ens porten als conceptes de magatzems intel·ligents i logística intel·ligent.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 

 • RA1: Reconèixer els paràmetres i elements que defineixen la gestió de la cadena de subministrament (DE 19).
 • RA2: Aplicar els mètodes, tècniques  instruments per a la gestió i disseny de magatzems, així com la planificació i control de flux de materials en una planta productiva i les tècniques, instruments i simuladors per al disseny i gestió de rutes d’aprovisionament, producció, emmagatzematge i distribució (CE 19).
 • RA6:Identificar els elements i les variables per a la justificació de plans d’aprovisionament, producció, emmagatzematge i distribució (CE 19)
 • RA9: Utilitzar tècniques i eines per al disseny d’un pla de fabricació en els seus diferents nivells: planificació agregada, pla mestre de fabricació i càlcul de les necessitats de materials (CE 19)
 • RA12: Distingir els principis d’aplicació de l’MRP i l’MRP II (CE 19)
 • RA14: Reconèixer les principals tecnologies informàtiques i de comunicacions emprades en la gestió de la cadena logística, i en els sistemes d’informació corporatius en general (CE 19)

Metodologia de trabajo


- Classes magistrals per a desenvolupar els continguts teòrics de l'assignatura

- Sessions de laboratori, en grup reduït, per a treballar de forma pràctica els principals conceptes de l'assignatura

- Exercicis individuals i en grup

Continguts


Títol contingut 1:  Introducció a la funció logística

Dedicació:  

Grup Gran:

Grup Petit:

Aprenentatge autònom:     

Descripció

 • Cadena de valor de l’empresa. La cadena logística
 • Estratègies logístiques. Xarxes logístiques
 • Decisions sobre localització
 • Cross-Docking
 • Noves tecnologies per a la logística. Smart Logistics

Activitats vinculades

Pràctica 1

       

 

Títol contingut 2: Gestió de la cadena d’aprovisionament

Dedicació:  

Grup Gran:   

Grup Petit:

Aprenentatge autònom:     

Descripció

 • Intel·ligència de proveïdors
 • Gestió de compres, aprovisionament i distribució.
 • Estratègia de negociació comercial.
 • Logística interna a l’empresa industrial
 • Costos logístics
 • Logística inversa

Activitats vinculades

Pràctica 2 i Pràctica 3

       

 

Títol contingut 3:   Gestió d’estocs avançada

Dedicació:  

Grup Gran:  

Grup Petit:  

Aprenentatge autònom:    

Descripció

 • Concepte i tipus d’inventari
 • Valoració d’inventaris
 • Models avançats per a la gestió d’inventaris:  

Activitats vinculades

Pràctica 4

       

 

Títol contingut 4:   Sistemes d’informació per a la gestió logística

Dedicació: 

Grup Gran:     

Grup Petit:

Aprenentatge autònom:    

Descripció

 • ERP: MRP II, MRP
 • Supply Chain Management (SCM)
 • e-procurement
 • Introducció a la gestió de magatzems

Activitats vinculades

 

Activitats d'aprenentatge


- Assistència a sessions de teoria

- Activitats pràctiques: desenvolupades en un laboratori amb l'objectiu de treballar a nivell pràctic els continguts teòrics de l'assignatura

- Resolució d'exercicis

Sistema d'avaluació


ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

50%

TREBALLS

20%

PRÀCTIQUES

30%

Bibliografia


Bàsic

Ballou, Ronald H. (1991). Logística empresarial. Ed. Díaz de Santos.

Ballou, Ronald H. (2004). Logística. Administración de la cadena de suministro. Ed. Pearson, Prentice Hall

Langevin, André; Riopel; Diane (2005). Logistics Systems: Design and Optimization. Ed. Springer.

Ghian, Gianpaolo et al. (2004). Introduction to Logistics Systems. Planning and Control. Ed. Wiley.

Guasch Petit, J; Piera, MA ; Figueras Jové, J; Casanovas, J . (2009). Modelado y simulación: Aplicación a procesos logísticos de fabricación y servicios. Politex.

Velasco Sánchez, J. (2013). Gestión de la logística en la empresa. Pirámide.

Chopra, S., & Meindl, P. (2016). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. (6th ed.) Pearson Education.

Complementary

Chase, Aquilano & Jacobs. (2014). Administración de la Producción y las Operaciones. (13a. ed) México: McGraw Hill.

Krajewski, L. J., Ritzman, L. P. y Malhotra, M.K.. (2013). Operations Management:Processes and Supply Chains: Global Edition. Ed. Pearson.

Russell, R.S. and Taylor, B.W. (2014). Operations and Supply Chain Management, 8th Edition, Wiley.