Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Lamoglia Puig

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 5

Professorat: 

Mireia Carmona Duque
Griselda Manzano Monfort 
Esther Moral Roldan 
Carla Benedicto Pañell 

Competències


Competències bàsiques
 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duent a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum existeixen tres figures rellevants: el tutor/a acadèmic/a, el tutor clínic/a i el tutor/a de seguiment. Els tres tutors, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (tant les genèriques com les específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continada i formativa.

L'assignatura del Pràcticum Introductori III  recull un període, on un dels seus principals objectius és tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut. Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària i Centres Sociosanitaris per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones.

Important:  Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. 

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i legals normes que regulen la pràctica del tenir cura.

RA 12. Planificar i prestar cures orientades als resultats en salut, considerant les guies de pràctica clínica i avaluant el seu impacte.

RA 13. Desenvolupar habilitats per garantir la seguretat i el benestar de les persones ateses

RA 15. Reconèixer les funcions i activitats del professional d'infermeria en un area concreta d'intervenció.

RA 19. Observar i participar en les actuacions dels professionals dels centres de pràctiques col·laborant en les intervencions realitzades per ells

RA 20. Desenvolupar un esperit crític i capacitat per a la pressa de decisions.

RA 21. Descriure els sistemes d'informació sanitària.

RA 22.  Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de la violència contra les dones i altres violències de gènere.

RA 23. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en la seva professió.

RA 24. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina

RA 25. Sap fer un ús inclusiu i no sexista de el llenguatge

RA 26. Reconeix en les activitats professionals i no professionals l'impacte dels rols de cura en la salut dels / de les cuidadors / es.

RA 27. És capaç de realitzar una història clínica, examen f'ısic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, de forma específica per a dones i homes.

RA 28. Aplica el coneixement de sistema sexe / gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, a grups i a poblacions sanes.

RA 29. Es comunica de manera eficaç amb els / les pacients demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitzi els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

RA 30. Sap fer una informació crítica de la informació (diferències per sexe en morbimortalitat, desviacions i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons sexe i les desigualtats de gènere.

RA 31. Incorpora eines per avaluar i monitoritzar la igualtat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut.

RA 32. Sap identificar casos de violència de gènere i coneix els protocols d'actuació davant de les situacions de sospita i / o maltractament (físic, psicològic o sexual).

 

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida.  

MD 11. Treball autònom.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Cures d’infermeria individualitzades mitjançant el Procés d’Atenció Infermer.
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols segons les necessitats del pacient i/o situació clínica.
 • Pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.
 • Aspectes de comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Observació i valoració del funcionament d’un centre sanitari.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Seguretat dels pacients
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria

Activitats formatives

ECTS

Metodologia docent

AF4. Pràctiques  clíniques

5 ECTS

MD2. Seminaris.

MD4. Treballs individuals.

MD6. Tutoria presencial grupal / individual.

MD11. Treball autònom.

Sistema d'avaluació


L'avaluació es realitzarà de forma continuada basant-se en la valoració de les competències assolides per l’estudiant.

 

Sistema d'avaluació

Ponderació

Activitat avaluada

SE8

Seguiment individual 

50%

Seguiment individual 

SE5

Seminaris

20%

Seguiment individual 

SE2

Treballs individuals

30%

10% Exposició durant el seminaris

20% Treball final del pràcticum

Seguiment individual:

El seguiment individual de l’estudiant es desenvolupa a les institucions sanitàries amb l’acompanyament i suport d’un tutor/a clínic/a i un tutor/a de seguiment, tots dos són professionals d’Infermeria que vetllen per la millora i l’adquisició de competències de l’estudiant durant la seva pràctica clínica.

L’avaluació es realitza de forma conjunta tenint en compte l’evolució de l’alumne durant el període pràctic.

Seminaris:

Durant el període del Pràcticum Introductori III, es realitzen dos seminaris presencials en modalitat on-line, sincrònica o mixta.  Els seminaris els dinamitza el tutor/a acadèmic/a, i el grup està format per un màxim de 10 alumnes.

Treball final:

Els estudiants, durant les seves estades pràctiques, realitzen un treball escrit avaluable que hauran d’exposar durant el últim seminari presencial.

Informació important:

L'assistència de les pràctiques externes i als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019.  

Cada seminari tindrà una ponderació que formarà part de l’avaluació final dels seminaris. En el cas de no assistir per causa justificada aquesta avaluació no es comptabilitzarà en la nota final i es farà la mitja de la resta de notes dels seminaris.

Serà necessari aprovar el treball escrit del Pràcticum, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.  En cas de suspens de l'avaluació per part del/la tutor/a clínic/a, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s’haurà de recuperar durant els mesos de juny –juliol.

En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003. 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Requisits de matricula:

Haver superat com a mínim una assignatura d’Infermeria Integrada.

Bibliografia


Bàsic

Bases de dades científiques: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Cochrane: https://es.cochrane.org/es

NGC: National Guideline Clearinghouse: https://www.ahrq.gov/gam/index.html

Martin-Zurro, A., & Solà, G.J. (2011). Atención familiar y salud comunitaria: Concepto y materiales para docentes y estudiantes. Elsevier.

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Swearingen PL. Enfermería médico-quirúrgica. 6ª ed. Barcelona: Elsevier, 2008.