Data de publicació:
2021-03-23

Presentació de candidatures fins al dia:
2021-04-14

Escola Superior Politècnica

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Informe final

Donada la necessitat de cobrir el lloc de TÈCNIC/A DE GESTIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES ACADÈMIQUES a serveis informàtics i telecomunicacions, es convoca el present procés de selecció de Personal d’Administració i Serveis.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

 • Participar en la valoració del programari a incorporar dins les plataformes relacionades amb l’activitat acadèmica i docent del Tecnocampus.
 • Informar sobre els aspectes econòmics de les ofertes de productes i serveis assistint i donant suport en les negociacions amb clients interns i/o externs.
 • Participar en la implantació dels indicadors i mecanismes de control de qualitat del servei i de satisfacció de la comunitat acadèmica i docent del Tecnocampus.
 • Participar en l’execució tècnica dels projectes i programes endegats des del SQAI.
 • Participar en la detecció de necessitats i configuració de l'oferta de productes i serveis específics que satisfacin les necessitats de la comunitat acadèmica i docent de Tecnocampus.
 • Realitzar tasques de configuració, seguiment i manteniment de les plataformes relacionades amb l’activitat acadèmica i docent del Tecnocampus, amb responsabilitats tècniques i funcionals.
 • Atendre i donar suport tècnic al personal per consultes relacionades en l’àmbit de la seva competència i resoldre totes aquelles incidències que es puguin ocasionar.
 • Actuar en coordinació amb altres serveis o agents externs, pel desenvolupament de projectes transversals i/o singulars, per solucionar incidències o millorar el servei en sí mateix.
 • Analitzar i avaluar necessitats, aplicacions i peticions informàtiques que se’n derivin.

REQUISITS INDISPENSABLES:

 • Mínim cicle formatiu de grau superior d'informàtica. (Cal certificar-ho amb la titulació oficial o resguard de pagament de la titulació oficial).

ASPECTES VALORABLES:

(Només es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables i que per tant hagin estat admeses a participació)

 • Formació específica en Moodle, programació PHP i JAVA SCRIPT, BBDD Oracle, SQL i MariaDB, entorn cloud AWS/AZURE, entorns de gestió de projectes de programació GIT i JIRA. (No es tindrà en compte la realitzada per a l’obtenció de la titulació requerida en el procés, sí les realitzades en altres titulacions addicionals, caldrà en tots els casos indicar el contingut dels cursos i la seva durada total en hores).
 • Experiència professional en gestió i configuració de Moodle, programació PHP i JAVA SCRIPT, BBDD Oracle, SQL i MariaDB, gestió d’entorn cloud AWS/AZURE, entorns de gestió de projectes de programació GIT i JIRA. (Especificar clarament en el CV)
 • Experiència en les funcions requerides pel lloc de treball. (Especificar clarament en el CV lloc de treball i activitats principals realitzades a cada empresa).  Coneixements d’anglès.  Altres mèrits. La comissió podrà valorar altres elements del currículum que consideri una aportació al perfil del candidat.

CONDICIONS LABORALS DEL LLOC DE TREBALL:

 • Contractació laboral temporal per obra i servei, a jornada completa i amb previsió d’incorporació immediata.
 • El grup professional del lloc de treball és Tècnic-B1. El nivell retributiu segons conveni laboral vigent.
 • Jornada de 37,5h setmanals.
Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Data de publicació 18/05/2021. La llista provisional esdevé definitiva en data: 25/05/2021.

Acta de constància.

Data de publicació: 14/09/2021