Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador:

Trimestre:2

Crèdits: 4

Professorat: JORDI JORDANO MASSÓ

Descripció


Aquesta assignatura introdueix l'estudiant en el disseny i la implementació de serveis d'informació basats en sistemes gestors de contingut, de plataformes de comerç electrònic i d'estratègies de posicionament a la WWW.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

  • Dissenyar, configurar i editar un plataforma de gestió de continguts amb diferents tipus de sistemes gestors de contingut
  • Dissenyar, desenvolupar i configurar una plataforma de comerç electrònic usant passarel·les de pagament i tenint en compte la legislació
  • Dissenyar i gestionar una estratègia de posicionament i de presència en la Xarxa
  • Definir una estratègia de gestió de continguts per a sistemes de dades obertes

Metodologia de trabajo


Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen:
Classes teòriques en gran grup en les quals:
> el professorat o els professionals convidats introdueixen els continguts de l'assignatura.
> es realitzen petites activitats docents que persegueixen que l'estudiant sigui un protagonista actiu en l'adquisició dels seus coneixements.
Projectes en equips petits de dues/tres persones que tenen una part que es realitza al laboratori conduïdes o supervisades pel professorat i una part en la que l'equip ha de
funcionar autònom.
Activitats dirigides de recerca sobre temes relacionats amb l'assignatura.
Dins les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores per a preparar les classes teòriques, les hores per a estudiar i consolidar els coneixements adquirits, les hores
per a desenvolupar els projectes i, per últim, les hores que l'estudiant pot dedicar a augmentar i complementar els seus coneixements sobre la matèria.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat

Continguts


1. Sistemes Gestors de Contingut (CMS): classificació, disseny, edició i arquitectura.

1.1 Introducció als CMS

1.2 Implantació d'una plataforma CMS

2. Plataformes de comerç electrònic

2.1 Anàlisi del comerç electrònic a nivell nacional i internacional

2.2 Requeriments logístics, legals, de gestió i tecnològics d'un projecte de comerç electrònic

2.3 Implantació d'una plataforma de comerç electrònic

3. Posicionament i presència a la Xarxa

3.1 SEO, SEM i SMM

3.2 Marcatge de dades

3.3 Dades obertes i web semàntica

 

Activitats d'aprenentatge


1. Projecte de servei d'informació corporatiu amb un sistema de gestor de continguts

2. Projecte de plataforma de comerç electrònic.

3. Examen final

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (avaluació)

1. Projecte de servei d'informació corporatiu amb un sistema de gestor de continguts (20%)

2. Projecte de plataforma de comerç electrònic. (30%)

3. Examen final (50%)

 

Totes les notes són obligatòries. Cal una nota superior a 3,5 en cada activitat per a superar l’assignatura i poder fer la mitja.

 


Seguint la normativa general, la còpia en les activitats d’avaluació porta com a conseqüència l’avaluació amb una nota SUPENS(0) de tota l’assignatura.


Normes de realització de les activitats


A totes les activitats és obligada l'assistència per a ser avaluades.
Les activitats són obligatòries. Les activitats no realitzades -o a les que no s'ha assistit- són avaluades com a 0.

Bibliografia


Bàsic

Alex Manfield; "Prestashop MVC Developer Guide", Lulu Press, Inc, 11 d’oct. 2017 ISBN: 978-1-326-39911-5

Kenneth, Laudon; Traver, Carol. "E-Commerce 2017: Business, Technology, Society (13d Edition)", tretzena edició, 2017. ISBN-13: 978-1-292-21168-8. ISBN-10: 1-292-21168-7

Complementary

Antoniou, Grigoris; Groth, Paul; van Harmelen, Frank; Hoekstra, Rinke. "A Semantic Web Primer", tercera edició, Massachusetts Institute of Technology, 2012. ISBN-13: 978-0262018289. ISBN-10: 0262018284.