Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador:

Trimestre:1

Crèdits: 6

Professorat: Núria Sánchez Guillem

Descripció


L'assignatura Economia  i Empresa per a Enginyers és una assignatura obligatòria emmarcarda dins la matèria d'Empresa. Pretén familiaritzar  l'alumne amb els conceptes econòmics més bàsics que regulen el nostre entorn econòmic i social, així com introduir-lo en el funcionament del món empresarial. Consta de dues parts ben diferenciades: Part I Economia i Part II Empresa.

Aquesta assignatura està relacionada amb Emprenedoria i Innovació, cursada prèviament, i amb Administració d'Empreses impartida en el trimestre següent.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


 • RA1: Comprendre i explicar de forma raonada els conceptes econòmics bàsics, els objectius i els instruments de política econòmica així com la seva influència sobre l'activitat econòmica.
 • RA2: Demostrar coneixement sobre les lleis del mercat i les seves limitacions.
 • RA3: Saber trobar i interpretar la informació bàsica que permet avaluar l'entorn econòmic i social de l'organització.
 • RA4: Interpretar una anàlisi bàsica de la informació econòmica i financera d'una empresa.
 • RA5: Demostrar coneixements de la dimensió ètica en l'empresa: la responsabilitat social i corporativa en general.

Metodologia de trabajo


El treball a l'aula es basa en classes on el professor explica els conceptes de teoria amb exemples reals, notícies actuals de premsa i casos pràctics que es resolen conjuntament amb la participació dels alumnes. Donat el caràcter social d'aquesta assignatura, i per tant que en molts casos no hi ha una única solució als problemes plantejats, es fa molt interessant, a partir d'uns mínims conceptes teòrics, la intervenció dels alumnes per a promoure el debat en alguns temes, fomentant així el pensament crític i l'argumentació d'idees. Es treballarà en grup, analitzant articles, notícies o vídeos, resolent exercicis i proposant solucions.

L'assignatura disposa d'un Dossier d'exercicis i lectures per a fomentar l'aprenentage actiu de l'alumne i aplicar la teoria al món real. És una eina imprescindible que es treballarà dins i fora de l'aula.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la Covid-19, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Continguts


1. Introducció a la teoria econòmica.

 • Escassetat i elecció: Frontera de possibilitats de producció.
 • Objectius econòmics.
 • Agents econòmics.
 • Sectors econòmics.
 • Sistemes econòmics.

2. Microeconomia: El mercat.

 • Demanda i oferta: Buscant l'equilibri.
 • Reaccions de compradors i venedors.

3. Macroeconomia: Comptabilitat Nacional.

 • Indicadors macroeconòmics: Avantatges i inconvenients.
 • Polítiques econòmiques: Política Fiscal i Política Monetària.
 • Efectes positius i negatius de la Política econòmica.

4. L'empresa com a organització.

 • Conceptes: Empresa - empresari - emprenedor.
 • Tipologia d'empreses.
 • Àrees funcionals.
 • Principis organitzatius

5. L'empresa i l'entorn.

 • L'entorn empresarial: PEST i DAFO.
 • Conceptes bàsics de Direcció Estratègica.
 • Responsabilitat Social Corporativa. 
 • Ètica Empresarial.
 • Cultura Organitzativa.

6. L'empresa i la informació econòmica.

 • Balanç: Fotografia del Patrimoni.
 • Compte d'explotació.

 

 

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


L’assignatura disposa d’un Dossier d’exercicis i activitats per a facilitar l’aprenentatge actiu de l’alumne dins i fora de l’aula. Aquest Dossier conté una trentena d’activitats organitzades d’acord al temari de l’assignatura, de manera que es van intercalant explicacions teòriques amb lectures i exercicis del Dossier, així com el visionat de vídeos que després obren debat. És una eina imprescindible pel seguiment de l’assignatura.

Les activitats proposades al Dossier, així com els vídeos analitzats, estan relacionats amb tots els resultats d’aprenentatge de l’assignatura: RA1-RA5.

A nivell competencial, aquest conjunt d’activitats pretenen incidir en totes les competències comunes i específiques de l’assignatura CIN2, EFB6, ESI1 i ESI4 ajudant-se de les competències bàsiques CB3 i CB4 i aplicant quan calgui la competència transversal CT1.

Les activitats planificades contribueixen especialment en els següents aspectes competencials:

 • CB3: Reunir i interpretar dades rellevants que permetin reflexió de caire social, científic o ètic.
 • CB4: Transmetre informació, idees, problemes i solucions.
 • CIN2: Valoració de l’entorn econòmic i social.
 • EFB6: Concepte empresa, marc institucional i jurídic. Organització empresarial
 • ESI1: Informació microeconòmica i macroeconòmica que influeix en  les organitzacions
 • ESI4: Comprendre i aplicar principis i pràctiques de les organitzacions.
 • CT1: Anglès

Amb l’objectiu de recollir evidència dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:

Activitat 1: Deures. Activitats no presencials realitzades individualment o en parella. Recerca d’informació, lectura crítica d’articles, resolució de problemes, anàlisi de vídeos, etc. Es recollirà un mínim de tres notes de cada alumne. Aquesta activitat és una manera de recollir evidència avaluativa de cada alumne sobre el seguiment de l’assignatura i el seu grau de comprensió respecte el temari. Les tres proves recollides poden estar relacionades amb qualsevol dels resultats d’aprenentatge de l’assignatura (RA1-RA5). A nivell competencial es relaciona amb les competències específiques EFB6, ESI1 i ESI4.

Activitat 2: Infografia: Estudi del sector TIC. Treball en grup. Consisteix en analitzar i sintetitzar gràficament lectures i articles que tractin el tema específic del sector TIC amb dades actualitzades. Aquesta activitat està relacionada amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2 i RA3. A nivell competencial incideix tant en CB3, CB4, CIN2, ESI1 I CT1 (opció d'analitzar articles en llengua anglesa).

Activitat 3: Examen Final. Activitat individual. Resultats d'aprenentatge: RA1 - RA5. Competències: CB3, CB4, CIN2 (impacte econòmic i social), EFB6, ESI1 (informació microeconòmica i macroeconòmica que afecta les organitzacions) i ESI4.

Per tal de superar les activitats avaluatives, els estudiants hauran de demostrar:

 • Que han adquirit els coneixements teòrics relatius als continguts de l’assignatura i que la seva comprensió els permet portar-los a la pràctica. (MECES -2 punt a)
 • Que tenen capacitat de recopilar i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar les seves pròpies conclusions incloent aspectes de caire econòmic, social o ètic (MECES-2 punt c)

Per a cada activitat, el docent n'informarà de les normes i condicions particulars que les regeixen a través de l'aula virtual.

 

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'assignatura es calcularà aplicant les següents ponderacions a les activitats:

 • Activitat 1: Deures - 20%. Mínim tres activitats per alumne. Treball individual o en parella. 
 • Activitat 2: Infografia: Estudi del sector TIC - 20%.  Treball en grup.
 • Activitat 3: Examen Final - 60%.  Examen individual.

Per tal de superar l'assignatura (i aplicar l'anterior ponderació) s'exigirà  una qualificació mínima de 5 en el promig ponderat de les notes dels exàmens parcials.

Recuperació: Els alumnes amb una qualificació inferior a 5 a la nota final, podran recuperar l'assignatura mitjançant la realització d'un únic examen que recollirà tot el contingut de la mateixa (Economia i Empresa). Aquest examen valdrà el 80% de la nota final de l'assignatura i s'exigirà una nota mínima de 5 per a poder fer promig. Les notes de l'activitat 1 (Deures) i l'activitat 2 (Infografia) no són recuperables i aportaran l'altre 20% a la nota final, 10% cadascuna. Segons la normativa vigent del centre, tan sols es podran presentar a l'examen de recuperació aquells estudiants que hagin participat en un nombre significatiu de les activitats d'avaluació del curs i no hagin arribat al 5 de nota mitjana final.

En cas de confinament la prova final de l'assignatura també es farà a través d'un sistema telemàtic.

 

Bibliografia


Bàsic

Núria Sánchez Guillem. Dossier d'exercicis de l'assignatura. ESUP Tecnocampus.

Cepeda, Lacalle y otros (2004). Economía para ingenieros. Thomson.

Maynar Mariño (2010). La economía de la empresa. McGrawHill.

Complementary

Aguado, Lacalle y Cepeda (2005). Lecciones básicas de economía. Paraninfo.

Amat, Oriol (2008). Comprender la contabilidad y las finanzas. Gestión 2000.