Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador:

Trimestre:1

Crèdits: 4

Professorat: Eugeni Fernández González

Descripció


La assignatura de Gestió de Projectes Informàtics del primer trimestre del quart curs tracta els problemes específics dels projectes de caire pròpiament informàtic.

En el seu desenvolupament es dediquen 3 ECTS a la part teòrica i 1 ECTS a la pràctica.

S’introduiran els conceptes de estimació de temps, costos, gestió de riscos, gestió de lliurables , gestió de l'equip de desenvolupament i planificació de les activitats propies del projecte.

Un altre tema que es toca a la assignatura es l’ús de eines col·laboratives per controlar determinades etapes d’un projecte.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.

D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


Al finalitzar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de :

 • Triar el cicle de vida de projecte que millor s’adapti a cada cas.
 • Aplicar tècniques per tal de dividir la complexitat.
 • Determinar la viabilitat d'un projecte.
 • Elaborar un pla de projecte bàsic.
 • Estimar els costos.
 • Gestionar la execució.
 • Identificar i controlar els riscos.
 • Gestionar els canvis de un projecte.
 • Tenir nocions de lideratge d'equips de creació de software.
 • Descriu i compleix un pla de treball i la seva temporalitza cio.
 • Demostra coneixement de la dimensió ètica de la empresa: la responsabilitat social i corporativa en general i, de forma particular, les responsabilitats civils i professionals de l’enginyer informàtic.
 • Especificar, dissenyar, implementar, gestionar i mantenir sistemes i serveis de software complexes i/o crítics.
 • Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de software.
 • Definir i gestionar els requisits d’un sistema d’informació.
 • Demostrar coneixement de les mètriques de qualitat i la manera de fer les servir.
 • Determinar els factors que incideixen negativament en la seguretat i la fiabilitat d’un sistema hardware/software i minimitzar els seus efectes.
 • Controlar versions i configuració del projecte.
 • Dissenyar i gestionar sistemes d’informació.
 • Planificar i fer servir la informació necessària per a un treball acadèmic ( per exemple , el treball de final de grau ) a partir d’una reflexió crítica sobre els recursos d’informació utilitzats.
 • Gestionar la informació de manera competent independent i autònoma. Avaluar la informació trobada e identificar les carències presents.

Metodologia de trabajo


Els conceptes teòrics de l’assignatura es tracten a classe de teoria (grups grans). En aquestes classes s’han d’explicar tots els conceptes i tècniques bàsiques necessàries per poder gestionar un projecte de mida mitjana petita (equips de entre 5 i 7 persones).

A classe de teoria es faran algunes dinàmiques petites ( 3o minuts ) per tal de permetre que els alumnes experimentin algunes de les eines que s’intenten transmetre.

Es recomanable que abans de cada sessió teòrica, els alumnes han de llegir el material indicat a la plataforma virtual. Durant les classes es demanarà la resolució de situacions pròpies de la gestió de projectes, sempre remarcant la importància del treball en equip.

 1. Gran pràctica dividida en “projectes” per equip.
 2. Petites pràctiques per cada equip que es un “projecte” en si mateixa.

Normes de realització de les activitats

Per cada activitat els docents informaran de les normes i condicions particulars de la mateixa. Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de forma individual.

Es consideren suspeses totes aquelles activitats en les que l'estudiant no compleixi aquest compromís.

De la mateixa manera, les activitats que s'han de realitzar en grup pressuposen el compromís per part dels estudiants que lo integrin de realitzar-les dins de la dinàmica del grup.

Es consideren suspeses totes aquelles activitats en les que el grup no compleixi aquest compromís.

En les activitats realitzades en grup, el docent pot, en base a la informació de que disposa, personalitzar la qualificació per cada integrant del grup.

Qualsevol activitat no entregada, es considerarà puntuada amb cero punts.

Es potestat dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis indicats .

En cas de lliuraments fora de termini que siguin acceptats la nota màxima a la que pot aspirar el o els lliuradors es un 6.

 

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming).

Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

 Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


1. Introducció als projectes informàtics, definicions i elements

1.1 El context dels projectes informàtics (servei, sistemes i tecnologia o plataforma)

1.2 Definició bàsica de projecte informàtic

·         Tipus de projectes

·         Projectes de tecnologia

·         Projectes amb tecnologia

1.3 Elements d'un projecte

1.4 Claus per a què un projecte acabi bé

1.5 Processos

2. La gestió de projectes informàtics

2.1 Introducció a la gestió de projectes

2.2 Cicle de vida d'un projecte

2.3 Factors crítics d'èxit

2.4 Gestió de projectes de desenvolupament

2.5 Gestió de projectes d'implantació

2.6 Gestió de projectes d'instal·lació

2.7 Gestió de projectes de manteniment

 

3. Definició de projectes

3.1 Definició del projecte

3.2 Definició de objectius

·         Objectius del projecte

·         Objectius del producte

·         Objectius dels participants

·         Objectiu del servei

3.3 Definició de requisits

3.4 Límits del projecte

3.5 Estudi de costos

3.6 Anàlisi del risc

 

4. Planificació de projectes

4.1 Pla de projecte

            Definició

            Partes del pla

4.2 Procés de software i metodologia

·         Processos de software actuals.

·         Metodologies aplicables a projectes.

4.3 Fases d’un  projecte

4.4 Tasques i activitats de cada fase

·         Tasques de cada fase.

·         Activitats de cada tasca

4.5 Diagrames de Gantt i Xarxes de Pert

4.6 Camí crític, marge de demora i early-time

4.7 Mètode del Work Breakdown Structure (WBS)

4.8 Determinació de recursos

4.9 Creació d'un calendari i dels marcs temporals del projecte

5. Estimació de costos i mètriques del projecte

5.1 Estimació de l'esforç

5.2 Estimació de costos

·         Recursos humans

·         Recursos materials

·         Altres: llicències, subministres, serveis

5.3 Mètriques del software per estimar l'esforç

5.4 Anàlisi cost-benefici

 

6. Organització de projectes

6.1. La part humana de la gestió de projectes.

6.2 El Cap de projecte.

6.3 Rols i responsabilitats dins l'equip.

6.4. La comunicació dins del projecte.

6.5. La comunicació fora del projecte (actors implicats o stakeholders).

6.6 Matrius Rols-Habilitats-Tasques.

7.    Elements de control de projectes

7.1 Gestió del canvi

7.2 Gestió dels lliurables de cada fase .

7.3 Gestió de problemes

7.4 Gestió de conflictes

7.5 Gestió de riscos

7.6 Gestió de qualitat

7.7 Gestió de recursos humans

8.  Eines per a la gestió de projectes

8.1 Microsoft Project

8.2 Git

8.3 Subversion

8.4 Trello

8.5 Lucid chart

8.6 Source safe

8.6 Altres eines

 

9.  Execució de projectes

9.1 Components principals de l'execució

9.2 El llançament d'un projecte

9.3 Gestió diària del projecte

9.4 Gestió de la comunicació

9.5 Tractament de les expectatives

9.6 Gestió de l'equip

9.6. Seguiment i control

9.7  Indicadors, KPI, mesures i mètriques

              

10. Documentació d'un projecte

10.1 Lliurables

10.2 Eines de documetnació

10.3 Actes de treball

10.4 Informes de requisits

10.5 Documents de gestió de canvis

10.6 Informe final del projecte

10.7 Manual d'usuari

10.8 Manual d'instal·lació i configuració

10.9 Manual de l'administrador

10.10 Sistemes d'ajuda a l'usuari

 

11. Tancament i avaluació del projecte

11.1  Elements de tancament d'un projecte

 

12. Aplicació de la gestió de projectes a la gestió del TFG (Treball Fi de Grau)

12.1 El procés de realització dels TFG

12.2 La planificació i l'estimació

12.3 Avaluació de costos i estudi de viabilitat

12.4 Tècniques de comunicació oral i escrita

12.5 Els documents del TFG:

12.5.1 L'avantprojecte

12.5.2 La memòria intermèdia

12.5.3 La memòria final

12.5.4 La defensa

Activitats d'aprenentatge


Pràctica Única

L'assignatura te l'objectiu de que els estudiants sàpiguen fer un projecte informàtic, en definitiva es una de les grans àrees de la indústria a la que alguns d'ells es dedicaran.

Per tal de aconseguir aquest gran objectiu, durant el desenvolupament del curs, s'anirà construint un projecte "mig" ( es a dir un projecte que en la vida real involucra un equip de 5-7 persones durant 1 - 1,5 anys )

en el que cada equip farà la seva versió del pla de projecte del problema que es requereix.

El cas d'estudi serà explicat mitjançant un conjunt de vídeos on els usuaris del programa transmetran als alumnes el que necessita ( es lo mas proper a la realitat donat que no es possible tenir un "conjunt estable" de usuaris que acudeixin a classe de forma regular ).

SI els alumnes tenen dubtes de coses que necessiten saber, faran vídeos amb les seves preguntes que els usuaris respondran.

Objectius específics: L'objectiu d'aquesta activitat és avaluar si l’estudiant:

 1. Pot entendre els requisits demanats.
 2. Pot dividir la complexitat que s'està demanant.
 3. Pot crear un pla de projecte bàsic amb cal·lendari.
 4. Pot fer una estimació de costes bàsica.
 5. Pot realitzar un control mínim de riscos.
 6. Pot organitzar un repositori pel projecte.

Sistema d'avaluació


La nota final es calcularà amb les qualificacions de les activitats ponderades de la forma següent:

 •  Prova 1: 30%
 •  Prova 2: 30%
 • Treball pràctic  40% ( La nota final s'evaluarà en funció del nivell assolit al final del proces d'aprenentatge.)

Amb les ponderacions anteriors, les pràctiques de laboratori tenen un pes del 40% i les proves un 60%.
Només podran recuperar-se les proves 1 i 2 en una única prova de tota l’assignatura (les pràctiques no es podran recuperar).

El 60% de la nota final de l’assignatura serà la més gran entre la prova de recuperació i l’obtinguda en les proves 1 i 2.
Per poder realitzar la prova de recuperació l’estudiant haurà de complir les tres condicions següents:
. La nota de l’assignatura és inferior a cinc.
. Com a mínim té un tres de les proves.
. Com a mínim té un tres de la pràctica..

Bibliografia


Bàsic

“Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos”. Tercera Edición . (Guía del PMBOK®) . 2004. Project Management Institute, Inc . ISBN - 1-930699-73-5

McConnell, Steve. Desenvolupament i gestió de projectes informàtics, McGraw-Hill., 1997,  ISBN-9788448112295

 

Complementary

Horine, Gregory M. Absolute Beginner’s Guide to Project Management. Que Publishing, 2009. ISBN 978-0-7897-3821-9

Sommerville Ian. Software Engineering 9ª edición, Addison-Wesley, 2011. ISBN 978-0-13-703515-1

Pressman, Roger S.. Software Engineering: a practical approach. 7. McGraw-Hill, 2010. ISBN 9786071503145.