Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Garolera Berrocal

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE2. Aplicar els principis de màrqueting i investigació de mercats

 • CE5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura "Fonaments de Màrqueting":

Adquirir uns coneixements bàsics en Polítiques i Estratègies en Marqueting, i de procediments de teoria posada en pràctica a través dels diferents casos pràctics i “Best Practices”.

Conèixer la terminologia habitual en màrqueting.

Aprendre a connectar la funció de Màrqueting en l'empresa i la seva integració com una funció clau dins del sistema organitzatiu de la mateixa, iniciat des del Màrqueting Intern fins al Màrqueting operacional, centrant-se en els Objectius i Estratègies de Màrqueting. Entenent el Màrqueting com a eix sistàmic en l'empresa. Des de la creació de marca fins a la conversa amb els clients.

Fomentar la capacitat creativa i estratègica, secundàriament, les capacitats d'anàlisis i de síntesis, així com l'activació i operativa en Màrqueting.

Resultats d'aprenentatge


Mostrar els conceptes i eines de Màrqueting aplicat al negoci

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. 

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants
 

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor
MD12. Tutories no presencials: per les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET

 

 Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


 1. INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING  

 • Què és el Màrqueting?
 • El màrqueting i la seva gestió: El procés de Màrqueting.
 • Orientacions de les empreses entorn al mercat.
 • El màrqueting en el context econòmic actual.

2. LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA Y EL MÀRQUETING 

 • Objectius.
 • Creació de Valor.
 • Model de Negoci.
 • Estratègia.
 • Organització.
 • Implementació i Control.

3. LA INVESTIGACIÓ COMERCIAL

 • Investigació de mercats.
 • Situació del mercat i anàlisi de la demanda.
 • El macroentorn i el microentorn.
 • Oportunitats i Amenaces.
 • Fortaleses i debilitats.

4. EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR

 • Els models de comportament del consumidor. Factors que influencien el comportament de compra. Decisions de compra.
 • Les noves tecnologies i el nou consumidor.

5.  INTRODUCCIÓ AL PLA DE MÀRQUETING

 • Què és un pla de màrqueting?
 • Estructura del pla de màrqueting.
 • Objectius financers i Objectius de Màrqueting.

6. MÀRQUETING ESTRATÈGIC

 • Segmentació de mercats.
 • Públic Objectiu (target).
 • Posicionament.
 • Principals estratègies de màrqueting.

7. MÀRQUETING TÀCTIC

 • Màrqueting mix: producte, preu, distribució i comunicació.

8. EL PRODUCTE.

 • Què pretenem vendre ?: el concepte de producte.
 • Cartera de productes.
 • El packaging.
 • La marca.
 • Estratègies de desenvolupament de nous productes.

9. EL PREU

 • Polítiques de preus.
 • Estratègies de preus

10. LA COMUNICACIÓ

 • Concepte de comunicació integral.
 • Publicitat
 • Promoció
 • Relacions Públiques
 • El Màrqueting Directe
 • La Venta personal.
 • Pressupost publicitari.
 • Missatge publicitari.
 • Estratègia i Planificació de mitjans.

11. POLÍTICA DE DISTRIBUCIÓ

 • La funció de la distribució comercial.
 • Canals de distribució.
 • Les noves tecnologies aplicades a la distribució.

 

12. ESTRATEGIES COMERCIALS

 • Organització i planificació comercial.
 • Estratègies comercials.

 

13. INTRODUCCIÓ AL MÀRQUETING INTERNACIONAL

 • Màrqueting domèstic versus internacional.

 

14. EL MÀRQUETING EN L’ERA DIGITAL

 • Estratègia i pla de màrqueting digital.

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
 

Sistema d'avaluació


SE1. Participació a les activitats plantejades dins l'aula  15%
SE2. Treball en grup   35%
SE3. Exposicion del treball   10%
SE4. Examen final  40% (Cal aprovar l'exàmen final amb un 5 per fer mitjana amb els altres tres elements d'avaluació. Si no s'obté un 5, l'estudiant podrà presentar-se a l'examen de recuperació si s'ha presentat a l'examen ordinari i a més ha aprovat el conjunt dels tres altres elements d'avaluació)


 

Bibliografia


Bàsic

KOTLER P. y ARMSTRONG, G.: Fundamentos de Marketing, Ed. Pearson Prentice Hall, 12ª Edición, Madrid, 2008.

 

Complementary

Dirección de Ventas

Autores: Churchill, Ford, Walker

Editorial: Promociones Jumerca

Dirección de Marketing (8ª edición)

Autor: Philip Kotler

Editorial: Prentice Hall

Marketing fundamental

Eric Vernette

Ed. Gestión 2.000, 1994

Fundamentos de Mercadotecnia

William y Stanton, Charles Futrell

Ed. Mc Graw Hill, 2000

Marketing: Conceptos y Estrategias (4ª edición)

Autor: Miguel Santesmases Mestre

Editorial: Pirámide

Fundamentos de Marketing

Carmelina Vela, Olga Bouges

Ed. ESIC, 1994