Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Tamara Guillén García

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE5. Reconèixer les particularitats de l'activitat de màrqueting en sectors d'activitat amb característiques específiques.

 • CE13. Identificar les eines bàsiques de l'e-Màrqueting.

 • CE14. Aplicar els coneixements adquirits a la gestió de comunitats digitals.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Màrqueting i Comunitats Digitals contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


 • Entendre els requisits legals per l’ús de dades personals per finalitats relacionades amb accions de màrqueting
 • Comprendre els riscos i les implicacions que en matèria de privacitat, tenen noves tendències de màrqueting
 • Conèixer les normes bàsiques per la protecció i respecte dels signes distintius comercials (marques, noms comercials)
 • Conèixer les normes bàsiques per la protecció i respecte de continguts protegits per les normes de propietat intel·lectual
 • Conèixer les formes tradicionals de protecció de continguts de creació intel·lectual i les noves tendències sorgides amb l’ús massiu de les tecnologies de la informació
 • Conèixer els drets de propietat intel·lectual en les seves diferents modalitats, així com d’altra normativa tangencial: competència deslleial i pràctiques restrictives de la competència
 • Comprendre la normativa bàsica de regulació de concursos i promocions

Resultats d'aprenentatge


Aprofundir en el dret fonamental a la protecció de dades.

Entendre els canvis ocorreguts a partir del segle XXI i les característiques de la nova economia i entorn cultural i social

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials
MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. 

Aprenentatge dirigit
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants
 

Aprenentatge autònom
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.


 

Continguts


Bloc 1. Protecció de dades personals i màrqueting 

Bloc dedicat a l'estudi dels principals conceptes en matèria de protecció de dades i privacitat. Començarem per un recorregut per la normativa europea i nacional en aquesta matèria. Posteriorment farem un repàs dels principals conceptes i principis de la normativa. Un cop haguen pogut integrat els esmentats objectius es treballaran les tècniques de màrqueting més comuns, els riscos legals que impliquen i les recomanacions que s'han d'implementar perquè les estratègies de màrqueting que desenvolupem en la nostra vida professional compleixin amb la legalitat. 

 

Tema 1. Introducció: Normativa bàsica i organització institucional

 • La Constitució Espanyola de 1978
 • La Directiva comunitària del 1995
 • Reglament Europeu de Protecció de Dades
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals  
 • La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
 • Codis de conducta i bones pràctiques del sector
 • L’Agència Espanyola de Protecció de Dades
 • Agències o autoritats autonòmiques
 • Grup de Treball Article 29

Tema 2. Conceptes bàsics en matèria de protecció de dades

 • Dada personal. Categories especials de dades personals 
 • Principios bàsics: Responsabilitat activa, protecció de dades des del diseny i per defecte 
 • Legitimació per tractar dades personals 
 • Consentiment i requisits. Casos especials (consentiment de menors) 
 • Els subjectes obligats: responsable del tractament i encarregat del tractament
 • Comunicació de dades a tercers
 • Comunicació comercial electrònica
 • Obligacions bàsiques del responsable del tractament

Tema 3. Tractament de dades per activitats de publicitat i drets dels titulars de les dades 

 • Requisits bàsics per tractar dades amb finalitat publicitaria 
 • Sistemes d'exclusió publicitaria 
 • Llistes Robinson
 • Drets dels titulars de les dades

Tema 4. Règim jurídic de les comunicacions comercials electròniques

 • Màrqueting Directe. Diferències món digital i analògic 
 • Regulació anti-SPAM
 • Opt-in / Opt-out
 • Destinataris subjectes de drets
 • Requisits bàsics. Regla general i excepció
 • Règim sancionador

Tema 5. Noves tendències en Màrqueting i influència de la normativa de protecció de dades

 • Xarxes socials
 • Cookies
 • Publicitat comportamental (Online behavioural advertising)
 • Big Data
 • Smartphones: màrqueting basat en la localització de l’usuari
 • Creació de perfils

Bloc 2. Contractació a distància de béns i serveis

Bloc dedicat a l'estudi dels principals conceptes en matèria de contractació a distància de béns i serveis. Analitzarem els requisits legals que s'han de tenir en compte a l'hora d'implementar eines que permetin la contractació electrònica. 

Tema 6. Normes bàsiques venta a través d’Internet o mitjans equivalents

 • Informació mínima a facilitar
 • Condicions Generals de Contractació. Contingut, acceptació i confirmació
 • Drets dels consumidors
 • Regulació concursos i promocions

Bloc 3. Protecció de la propietat intel·lectual en el món digital

Bloc dedicat a l'estudi dels principals conceptes en matèria de propietat intel·lectual. Debatrem entorn als reptes que planteja l'ús massiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació així com les mesures de protecció d'obres a Internet i les millors pràctiques per no infringir drets de propietat intelectual. Finalment farem un recorregut pels conceptes de competència deslleial i de defensa de la competència. 

Tema 7. Conceptes bàsics

 • Continguts objecte de protecció. Obres originals
 • Drets morals i drets d’explotació
 • Durada i límits dels drets
 • Formules de cessió de drets. El règim del treballador assalariat

Tema 8. Protecció dels drets de propietat intel·lectual

 • Registre públic de les obres. Diferència registre declaratiu i constitutiu
 • Mesures de protecció tècniques
 • Copyleft: llicències Creative Commons
 • Registre online d’obres protegibles

Tema 9. Normes reguladores de la competència

 • Competència deslleial
 • Defensa de la competència

Bloc 4. Protecció de les marques i noms comercials

Bloc dedicat a l'estudi dels signes distintius i la seva regulació legal. Analitzarem les diferents formes de protecció de marca i de la seva gestió en l'entorn digital. Finalment, farem un recorregut pels tipus de conflictes més habituals que poden sorgir entre marques i noms de domini. 

Tema 10. La protecció de la marca en l’entorn digital

 • Registre declaratiu. Nacional, comunitari o internacional
 • Marca vs Noms de domini. Resolució de conflictes
 • Riscos digitals en la protecció de la marca. Reputació de la marca
 • Llicència de marca

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF4. Treball individual i grupal
AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


SE1. Participació a les activitats plantejades dins l'aula - 10%

SE3 Assistència a classe - 10%

SE2 Trabajo individual i/o en grup - 30%

SE4. Examen final - 50%