Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alfredo Smilges

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE15. Reunir i interpretar dades  significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora.

 • CE3. Identificar les eines qualitatives i quantitatives d'anàlisi i diagnòstic per a la investigació de mercats.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

Competències transversals
 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant els coneixements adquirits amb flexibilitat i creativitat i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


• Aplicar tècniques estadístiques qualitatives i quantitatives per a la recerca de mercats
• Plantejar, organitzar, realitzar i presentar un projecte de recerca de mercats  i utilitzar els resultats obtinguts per a la presa de decisions

Capacitat per reconèixer, familiaritzar-se i utilitzar tècniques estadístiques a l’hora de prendre decisions de mercat. Tot aquest enfocament farà compatible la capacitat per calcular manualment les diverses eines per un conjunt reduït de dades amb la capacitat d’utilitzar i analitzar i interpretar les sortides (outputs) dels softwares estadístics. Algunes preguntes que es resoldran al llarg del curs amb el que sabrem: Com sabem que companyia gasta més en publicitat? Són les despeses en publicitat de les companyies molt similars o són molt dispersos per sexe? Estan associades vendes i publicitat?Què ens diu l'eina de Google correlate?Podem conèixer la rendibilitat d'una any de educació? Quant augmenta el preu d'un habitatge a Barcelona en augmentar la seva superfície en un metre quadrat?Quant és l'efecte estacional d'Agost per al nombre de followers a un compte de twitter?Quin és el valor esperat que obtindrà un empresari davant la decisió de pujar o no el preu?Com és la probabilitat que un blog tingui 1000 visites demà si sabem que les visites en els blogs a Espanya segueix una determinada distribució normal? Què podem extreure de l'anàlisi d'un text del client?

 

 

Resultats d'aprenentatge


Dominar les tècniques quantitatives i qualitatives per resoldre problemes econòmics i/o de l’empresa per la presa de decisions.
Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la probabilitat, dels càlculs estadístics bàsics i de les eines informàtiques que els faciliten.

Metodologia de treball


 

 

 

 

Sessions teòriques

 

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura

 

MD2. Conferencies: Sessions presencials o emeses en streaming, tant en  les aules de la universitat como en el marc d’una altre institució, en les que un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant dels estudiants.

 

 

Aprenentatge dirigit

 

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

 

 

 

Aprenentatge autònom

 

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

 

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


 

Tema 1

 

Introducció

 • Conceptes bàsics: població, mostra, tipus de mostreig, variables, tipus de variables, dades i tipus de dades.

Tema 2

Estadística Unidimensional

 • Mesures de centralització
 • Mesures de dispersió
 • Mesures de simetria
 • Mesures de curtosi

Tema 3

Estadística bidimensional

 • Associació de variables quantitatives: regressió lineal
 • Associació de variables qualitatives

 

Tema 4

Sèries temporals

 • Components d’una sèrie temporal
 • Desestacionalització d’una sèrie temporal

 

 

Tema 5

Probabilitat

 • Conceptes bàsics
 • Distribucions discretes: distribució binomial
 • Distribucions contínues: distribució normal

Activitats d'aprenentatge


 Treball individual (dins i fora de l’aula)

 

Exercici Estadística descriptiva.

Test estadistica descriptiva.

Exercici associació entre variables quantitatives.

Exercici associació entre variables quantitatives.

Exercici de sèries temporals.

Test associació entre variables quantitatives i qualitatives i sèries temporals

Exercici de distribució binomial.

Exercici de distribució normal.

Test probabilitat

 Treball en grup

 Treball amb software informàtic.

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:
- SE4. Examen final de trimestre: 60%. Nota mínima 4 sobre 10.
- SE2. Treball amb base de dades: 30%
- SE2. Lliurament d'exercicis i pràctiques proposades: 10% 

Hi haurà una recuperació al iniciar el següent trimestre. Només es recuperarà l’examen. A l’altra 40% és mantindrà la nota de l’avaluació trimestral.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

RAYA, J. (2012): Estadística aplicada a los negocios y el Marketing. Prentice Hall

 

SPIEGELHALTER, D.(2019): The art of statistics: learning by data. Pelican

MOORE, Mc. CABE (2005), Introduction to the practice of Statistics. Freeman

Complementary

NEWBOLD, PAUL, Carlson, W., Thorne, W. (2007), Estadística para los negocios y la economía, 6ta edición,Madrid, Prentice Hall.