Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Alexandra Masó Llorente

Descripció


Aquesta assignatura serveix per conèixer els nous models de pensament estratègic com  també aportar pràctica per aplicar dits models estratègics en l’empresa real. L’assignatura, basada en la teoria institucional i la teoria de capacitats dinàmiques, pretén ser el pont entre la teoria estratègica i la pràctica en la lògica del màrqueting institucional:

Desenvolupant i entenent una concepció de "model de negoci a llarg termini", juntament amb la idea de "propòsit social", aquesta assignatura exposa com desenvolupar els valors, principis, creences de l'empresa a llarg termini i amb propòsit social, i com traduir tot això, en accions concretes de mercat, garantint sempre la visió institucional en el terreny estratègic i operatius simultàniament.

Resultats d'aprenentatge


 • Mostrar habilitats estratègiques i de construcció d'empresa a llarg termini.
 • Capacitat de veure l'entorn operatiu com un projecte
 • Establir i aconseguir pautes d'organització i lideratge d'empresa a llarg termini
 • Disposar d'eines per facilitar la competició a gran escala , amb una dimensió global i internacional d'incertesa.

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles
 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

 

Continguts


Tema 1. Fonaments del màrqueting institucional.

 • Introducció al màrqueting institucional:
  • L’enfoc institucional: teoria institucional.
 • Orígens del màrqueting institucional:
  • Ideologies polítiques fonamentals
  • Fonaments sociològics
  • Psicologia social
 • Els reptes institucionals en el mercat actual

 

Tema 2. Màrqueting institucional versus màrqueting  estratègic i operatiu clàssic

 • Màrqueting institucional: un replantejament als models estratègics i operatius clàssics.
  • Models de negoci institucional
  • Construcció de propòsit: valors d’empresa, visió i objectius transcendentals.
  • Estratègia corporativa basada en propòsit.
 • Models d’anàlisi del propòsit institucional.

 

Tema 3. La Responsabilitat Social de l’Empresa (RSE) en el Màrqueting Institucional 

 • El paper de la RSC en la lògica institucional:
  • contextualització de la RSC en un marc d’empresa institucional.
  • Els valors socials corporatius
  • Models de RSC empresarial.
 • Aplicació estratègica de la RSC a l’empresa.
  • Incorporació de valors socials al model de negoci
  • Desenvolupament de l’estratègia empresarial en base a valors.

 

Tema 4. Nous models de segmentació:  segmentació en màrqueting institucional

 • Introducció als perfils de segmentació en màrqueting institucional.
 • Segmentació de perfils creadors de valor:
  • Perfils de client: rols de compra i grau de generació de valor
  • Aliats estratègics
 • Segmentació i perfils transmissors de valor:
  • Segmentació dels Stakeholders
  • Opinió pública.

 

Tema 5. Gestió i lideratge en models institucionals:

 • La Cultura corporativa:
  • Models de cultura corporativa
  • Estils de lideratge corporatiu
 • Organitzacions formals vs. Organitzacions informals
 • Eines d’estructura i gestió corporativa.

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal


 

Sistema d'avaluació


50% SE4. Examen final

50% Avaluació continuada:

 • 10% SE1. Participació a les activitats plantejades dins l'aula
 • 30% SE2. Treball en grup. Seguiment i entrega final
 • 10% SE3. Exposició

 

NOTES:

 • Per aprovar l'assignatura caldrà obtenir una nota igual o superior a 5 tant en l’apartat d’examen com en l’apartat d’avaluació contínua
 • Tant l’examen final com el de la recuperació serà una prova individual i presencial.
 • Al període de recuperació només es podrà recuperar la part corresponent a l'examen final.