Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aleksander Kucel

Descripció


Aquesta assignatura pretén familiaritzar els estudiants amb les implicacions econòmiques de les xarxes socials sobre les decisions personals a través de diversos, i sovint no trivials, canals. Les xarxes socials afecten a les nostres vides de manera directa i indirecta, a través de l'educació, la feina, el consum, la salut o la presa de decisions. Sembla doncs important conèixer els mecanismes d'aquesta influencia per ser capaços de preveure els seus efectes econòmics.

 
 

Resultats d'aprenentatge


Dominar les eines tecnològiques bàsiques per l'aprofitament dels recursos de màrqueting, e-màrqueting i xarxes socials com a suport per la presa de decisions empresarials.

Metodologia de treball


Sessions teòriques
MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura
MD2. Conferències: Sessions presencials o transmeses en streaming, tant a les aules de la universitat com en el marc d'una altra institució, en les quals un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials

Aprenentatge dirigit
MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. 
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants

Aprenentatge autònom
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles
MD12. Tutories no presencials: per les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1. Educació

Tema 2. Emparellament selectiu

Tema 3. Salut

Tema 4. Empleabilitat i Empreneduria

Tema 6. Política

Tema 7. Consum

Tema 8. Seguretat, terror en les

Tema 10. Conclusions

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF4. Treball individual
AF5. Estudi personal
AF7. Tutories presencials
AF10. Cerca, lectura i elaboració de recensions/comentaris de text  sobre bibliografia/informació a través de les Tics/plataforma virtual.

Sistema d'avaluació


  • Examen parcial 1 en grups de 3 persones = 20% de la nota final
  • Examen parcial 2 en grups de 3 persones = 20% de la nota final
  • Examen final individual = 60% de la nota final
  • Cal superar l'examen final amb un mínim de 5/10 per superar l'assignatura irrespectivament de les notes anteriors.