Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Mònica Juliana Oviedo León

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Pau Carratalà Pérez

Descripció


L’assignatura del comportament del consumidor té com a repte familiaritzar a l’alumnat amb els conceptes i mecanismes principals que dirigeixen la presa de decisions per part dels consumidors a l’hora de comprar productes.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge


Anàlisi dels principals factors i protagonistes del mercat, escenari habitual de les activitats del Màrqueting. Estudi del comportament del consumidor.

Metodologia de treball


 • MD1. Classe magistral
 • MD5. Seminaris
 • MD6. Debats i fórums
 • MD7. Estudis de cas
 • MD10 Investigació i lectura d'artícles

Nota d'advertencia davant d'emergència sanitària: 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Continguts


Tema 1: INTRODUCCIÓ

 • Introducció a l’estudi del comportament del consumidor: objectius i beneficis que se’n deriven
 • Aproximació a les ciències del comportament
 • Necessitats, desitjos i demanda

Tema 2: MODELS

 • Els models de comportament del consumidor
 • Les decisions de consum

Tema 3: ENTORN

 • Descripció de l’entorn
 • Entorn socio-demogràfic
 • Entorn polític
 • Entorn econòmic

Tema 4: CULTURA

 • Dimensions antropològiques
 • Dimensions culturals

Tema 5: ESTRATS SOCIALS

 • Desigualtat i classes socials
 • Procediment de mesura
 • Màrqueting aplicat als extrems

Tema 6: LA FAMÍLIA I ALTRES GRUPS DE REFERÈNCIA

 • La família i la seva funció
 • El nen, centre del màrqueting
 • Els grups i el comportament de l’individu dins d’ells
 • Singles, dinkies, generació X, seniors...
 • Estils de vida, personalitat i tipologies

Tema 7: SENTITS I  PERCEPCIÓ

 • Adquisició d’informació
 • El processament d’informació
 • Estratègies per captar l’atenció
 • La percepció selectiva
 • Aproximació al màrqueting sensorial

Tema 8: EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR I LES CÌENCIES COGNITIVES

 • Aprenentatge i memòria
 • Congruència i dissonància cognitiva
 • Biaixos Cognitius

Tema 9: EL COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR I LES NEUROCIÈNCIES

 • Les neurociències  i el neuromàrqueting
 • Consciència, inconsciència i consum
 • Emocions, sentiments i comunicació publicitària

Tema 10: COMPORTAMENT DEL CONSUMIDOR INTEGRAT: EL PROCÉS DE DECISIÓ

 • Estructures neuronals de decisió
 • Reconeixement del problema
 • Recerca d’informació
 • Decisió
 • Avaluació post-compra
 • Fidelització i repetició
 • Habits patològics de consum

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques
 • AF2. Seminaris
 • AF3. Treball en grup
 • AF4. Treball individual
 • AF5. Estudi personal
 • AF10. Cerca, lectura i elaboració de recencions/comentaris de text sobre bibliografia/informació usant les TIC o la plataforma virtual.

Sistema d'avaluació


La relació entre activitats avaluables i percentatge de puntuació ponderada queda especificada sota la següent fòrmula:

 • SE4. Examen Final: 40%
 • SE2. Treball d’avaluació continuada grupal: 30%
 • SE1 + SE2 Activitats d’avaluació continuada individuals: 30%

Per fer mitjana serà imprescindible que l’examen final (1) tingui una nota igual o superior a 5, i tant el treball grupal (2) com les activitats individuals (3), una nota igual o superior a 4.