Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Montserrat Girabent Farrés

Trimestre:1

Crèdits: 4

Professorat: Karima Bouallalene Jaramillo

Descripció


Es presenta una assignatura de caràcter teoricopràctic. On es donaran les principals bases anatòmiques i fisiològiques del sòl pelvic. Per tal de que l’alumne assoleixi els següents objectius d’aprenentatge:

 • Conèixer la anatomia i la fisiologia implicada en el sòl pelvià.

 

 • Identificar les diferents patologies uro-gine-coloproctologiques.

 

 • Realitzar una valoració òptima del pacient

 

 • Dissenyar i realitzar un protocol d’actuació en funció de la disfunció presentada pel pacient.

 

 • Realitzar plans de treball en grup

 

 • Dissenyar estratègies de prevenció

 

 • Cerca i aplicació de eines validades per la utilització a nivell clínic.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


-           Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per a cadascuna de les especialitats clíniques. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.

 

-           Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua beneficis i riscos i establir un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i efectes perseguits.

 

-           Analitza les expectatives del pacient per a cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.

 

 

-           Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

 

-           Avalua l'estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvalideses i limitacions tant a nivell individual com social.

 

-           Aplica tecnologies per a l'avaluació del pacient. Incorpora nous instruments de mesurament que facilitin l'objectivació de les intervencions. Participa a la validació d'eines d'avaluació per a la seva incorporació a la pràctica clínica.

 

 

-           Realitza el diagnòstic fisioterapèutic específic per a cadascuna de les especialitats clíniques per tal de determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran d'una intervenció específica de fisioteràpia.

 

-           Interactua amb els altres professionals de la salut i de l'activitat física per fonamentar un pla d'intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.

 

-           Interactua amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica.Establir objectius conjunts d'intervenció.

 

Metodologia de trabajo


activitat

hores

metodologia

competències

classe magistral

17,5

Sessió presencial a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.En aquesta sessió, el professor presenta els continguts, normalment amb el suport de les presentacions multimèdia.

CB2, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

treball grupal

10

Realització d'activitats en grup

CB2, CB4

T2, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

treball individual

5

Realització treball individual

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

 

tutoria grupal

 

2

Tutoria presencial a l'aula

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

 

tutoria individual

 

3

 

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

pràctiques reglades

17,5

Pràctiques realitzades en aules específiques

CB2, CB4

T2, T3

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

estudi personal

45

Solució de problemes, recerca bibliogràfica, i estudi personal.

CB2, CB4

T2, T3

E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

total

10 0

 

 

 

Continguts


En l'assignatura es presentaren les principals afeccions i tractaments en l'àmbit de la fisioterapia uroginecològica, abdominal, coloproctológica i sexual.

Distribuint l’aprenentatge en diferents apartats:

 • Anatomia del sòl pelvià.
 • Fisiologia dels sistemes que integren el sòl pelvià
 • Factors de risc.
 • Historia clínica.
 • Aplicació de eines validades.
 • Activitat física i sòl pelvià
 • Embaràs i part
 • Post-part
 • Fisiopatologia del sòl pelvià
 • Tractament de les disfuncions del sòl pelvià.

Activitats d'aprenentatge


metodologia

competències

Sessió presencial a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.En aquesta sessió, el professor presenta els continguts, normalment amb el suport de les presentacions multimèdia.

CB2, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

Realització d'activitats en grup

CB2, CB4

T2, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

Realització treball individual

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

Tutoria presencial a l'aula

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

 

CB2, CB4

T2

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

Pràctiques realitzades en aules específiques

CB2, CB4

T2, T3

, E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

Solució de problemes, recerca bibliogràfica, i estudi personal.

CB2, CB4

T2, T3

E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

 

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'alumne és el resultat d'una avaluació contínua i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la següent taula de ponderació:

avaluació

Activitat avaluadora          

ponderació            

És competència nci a s ivaluad a s

continua

treball grupal

20%

CB2, CB4

T2, T3

E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16

continua

  examen Pràctic

30%

CB2, CB4

T2, T3

E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16,

final

  examen  Teòric

50%

CB2, CB4

T2, T3

E5, E6, E7, E8

E9, E10, E13, E16

Per poder aprovar l'assignatura és obligatòria entregar totes les parts (Treball, exàmen pràctic i exàmen teòric) i treure com a mínim un 5/10 tant del'exàmen pràctic com teòric. 

 

L'examen final comprendrà la totalitat dels continguts i es realitzarà en finalitzar l'assignatura, durant el període avaluador del trimestre en què s'imparteix i / o durant el període de recuperació.

 

recuperació 

Dins el mateix curs, hi ha la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l'assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació es de No presentat tat / da, no es podràoptar a la recuperació.

 

Les qualificacions obtingudes en l'avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l'assignatura, tant les superades com les no superades, per preservar els criteris de l'avaluació continuada, mantenint la mateixa ponderació que en la primera convocatòria.

 

cronograma i Guía d'activitats.

 

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia d'activitats.

 

 

Activitats individual i participació en activitats a classe

 

Els treballs en grup formen part de l'avaluació continuada. Es publicarà al moodle de l'assignatura i aniran relacionades amb el temari. Es valoraran les participacions dels alumnes en les activitats proposades en les classes presencials i en els fòrums de l'aula.

 

 

Possibilitat d ' Obtenció  de Matrícula d'Honor

 

Quan la qualificació final de l'assignatura sigui d'Excel·lent (de 9 a 10 punts), l'alumne / a podrà optar a obtenir la calificac ió de matrícula d'honor (MH) a criteri del docent.

Segons la normativa acadèmica de la UPF, el nombre màxim de MH possibles en una assignatura és del 5% en relació al total d'alumnes matriculats a la mateixa.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Bibliografia


Bàsic

Walter, C arolina. Fisioteràpia en obstetricia i uroginecologia.1ºedicion. Barcelona.   MASSON. 2014

Rehabilitacion del suelo pelvico femenino. Practica clinica basada en la evidencia.

Ramirez. Blanco. Kauffman

Rebeca G. Stephenson, Linda J.Connor. Fisioterapia en Obstetricia y Ginecologia Interamericana

Calais-Germain, Blandine. E l perineu femení i el part. 1º edició.Barcelona. Llebre de Març. 2004.

Complementary

Kauffmann, Blanco, Ramirez. Reeducación de las disfunciones del cuelo pelviano. Drugs Expert, 2012.

Blandine Calais Germain. Abdominales sin riesgo. La liebre de marzo

Mercedes Blanquet Rochera . Fisioterapia en las disfunciones sexuales femeninas .

 

Calais-Germain, Blandine. Vives, Núria. Parir en moviment. 1º edició. Barcelona.Liebre de Març. 2009.

Dra.Bernadette de Gasquet. Abdomninales deten la masacre - RBA