Data de publicació:
2021-07-29

Presentació de candidatures fins al dia:
2021-08-22

Escola Superior de Ciències de la Salut

Personal Docent i Investigador (PDI)

Llista provisional d’admesos / exclosos

S’obre convocatòria per cobrir 2 places de Personal Docent i Investigador (PDI) permanent, a dedicació completa (30 ECTS) en l’àmbit de coneixement següent:

• Ciències de la Infermeria

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

- Disseny i impartició d’assignatures en els àmbits de coneixement esmentats.

- Elaboració del pla docent de diferents assignatures en els àmbits de coneixement descrits.

- Participació en tasques pròpies de la institució com a PDI permanent.

REQUISITS INDISPENSABLES:

- Graduat/da o Diplomat/a en Infermeria. (Cal aportar títol oficial o resguard de pagament del títol oficial escanejat)

- Grau de doctor/a en Ciències de la Salut o estar matriculat/da a un programa de doctorat en l’àmbit de Ciències de la Salut (Cal especificar-ho clarament en el CV i aportar títol oficial o resguard de pagament del títol oficial escanejat o bé la matrícula pagada del doctorat).

- Experiència assistencial mínima de 5 anys (cal especificar-ho clarament al CV i aportar certificat/s laboral/s escanejats).

- Experiència docent universitària mínima de 2 anys acadèmics (cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat).

- Les persones aspirants han de posseir un nivell de català que asseguri la competència del professorat per participar amb adequació i correcció a les situacions comunicatives que requereixen les tasques acadèmiques, de manera que quedin garantits els drets lingüístics dels estudiants, tal com preveu el decret 128/2010, de 14 de setembre, sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat de les universitats dels sistema universitari de Catalunya. En el moment de la signatura del contracte, el candidat escollit podrà optar entre l’acreditació del coneixement o l’ajornament d’aquesta acreditació per un període de dos anys.

 

ASPECTES VALORABLES:

(Es valorarà el CV de les persones que compleixin els requisits indispensables, és a dir, els/les candidats/es admesos/es)

a) Acreditació en recerca AQU/ANECA vinculada a l’àmbit de la salut o demostrar capacitat per obtenir-la, amb publicacions indexades. (Cal especificar-ho clarament en el CV i en el cas de tenir l’acreditació aportar el document escanejat).

b) Competència en llengua anglesa. Mínim nivell B2.2. (Cal especificar-ho clarament en el CV i en el cas de tenir l’acreditació aportar el document escanejat).

c) Experiència docent universitària en l’àmbit de Ciències de la Infermeria, Simulació Clínica i/o Pràcticum (Cal especificar-ho clarament en el CV i s’acreditarà mitjançant certificat de docència expedit per la universitat on s’hagi realitzat)

d) Experiència en gestió acadèmica i coneixements del Grau en Infermeria. (Cal especificarho clarament en el CV).

e) Experiència en gestió assistencial (Cal especificar-ho clarament en el CV).

f) Altres mèrits. La comissió de selecció podrà valorar altres elements del currículum que consideri una aportació al perfil del/a candidat/a.

 

PRESENTACIÓ

- DEFENSA DE PLAÇA: (Es convocaran a presentació/defensa de la plaça a les persones que superin els 40 punts en la fase de valoració del CV i valoració de la relació prèvia amb TecnoCampus) En aquesta presentació - defensa de plaça davant del tribunal de la comissió de selecció el/la candidat/a haurà de:

• Presentar la seva trajectòria professional, acadèmica i científica (10 minuts).

• Impartir una classe magistral reduïda sobre un tema relatiu a l'àmbit de coneixement objecte d'aquesta convocatòria. El/la candidat/A pot utilitzar suport audiovisual per impartir la classe (màx. 20 minuts).

• Atendre el torn de preguntes de la Comissió de Selecció (10 minuts)

 

ASPECTES LABORALS:

• Contracte laboral de substitució com a professor/a permanent a dedicació completa 30 ECTS.

• Horari de matí i tarda.

Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es

Data de publicació 15/09/2021. La llista provisional esdevé definitiva en data: 27/09/2021