Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Lluís Codinas Poch

Descripció


Reconeixement dels principals llocs de destinació turística mundial i els seus recursos.

Elaboració descripció i anàlisi del producte turístic.

NOTES:

- Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

-  L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.
 

Resultats d'aprenentatge


  • Transformar un producte o destinació turística tradicional en un producte innovador que satisfaci les noves demandes
  • Analitzar el patrimoni cultural i els recursos territorials per desenvolupar productes turístics

Metodologia de trabajo


MD1 Classe magistral

MD2 Conferencies

MD3 Presentacions

MD6 Debats i fòrums

MD7 Estudi de cas

MD8 Jocs de rol

MD10 Investigació i lectura critica

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.
 

Continguts


MÒDUL I:

Tema 1 Els cinc continents. Recursos turístics territorials

1.1 Catalogació dels diferents continents i àrees geogràfiques turístiques

1.2 Europa com a destinació turística. Evolució del continent

1.3 Recursos turístics d’Europa: espais naturals, manifestacions culturals, obres tècniques o científiques, folklore, grans esdeveniments

1.4 Grans recursos turístics mundials

MÒDUL II:

Tema 2 Anàlisi de la destinació turística

2.1 Introducció

2.2 El destí

Tema 3 Oportunitats de creació i modificació de productes

3.1 Processos

3.2 Cicle de vida d’un destí

Tema 4 Disseny i creació de productes turístics

4.1 La intervenció de l’administració pública

4.2 Metodologia de creació de productes en el sector privat

Tema 5 Determinació de preus

5.1 Metodologia

5.2 Càlcul de costos

5.3 Determinació de la rendabilitat del producte

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treballs en grup

AF4. Treball individual

AF5.Estudi personal

AF6. Pràctiques externes

Sistema d'avaluació


SE1 Participació a l’aula

SE2 Treballs individuals i/o en grup

SE3 Exposicions orals

SE4 Examen final

Sistema d'avaluació 

-Examen: 50 % de l’assignatura. El 10 % de la nota de l'examen correspon al MÒDUL I i el 40% al MÒDUL II. Es necessari obtenir un mínim d’un 5 en cada Mòdul per fer mitjana.

-Treball T01: 20 % de l’assignatura. Correspon al Mòdul I. No recuperable. En el cas de no entregar els treballs en la data límit assenyalada es puntuarà com 0.

-Treball T02: 20 % de l’assignatura. ECorrespon al Mòdul II. Equips de 2-3 persones. En el cas de no entregar els treballs en la data límit assenyalada es puntuarà com 0

- Participació a l'aula: 10%

Per aprovar l’assignatura s’ha d’obtenir una nota mitjana igual o superior a 5 en cada examen dels MÒDULS. En cas de suspens d'un dels MÒDULS, l’estudiant només recuperarà aquella part.

Per tenir accés a la recuperació és necessari que l’estudiant s’hagi presentat a la prova final

Bibliografia


Bàsic

Barrado, D.A. Geografía mundial del turismo, Ed. Síntesis, Madrid, 2001

Valls, J.F. Las claves del mercado turístico: como competir con el nuevo entorno. Bilbao: Deusto, 2003

Díaz, B. Diseño de productos turísticos. Madrid: Síntesis, 2011

Mesplier, A i Duraffour, P. Geografía del turismo en el mundo, Síntesis, Madrid, 2000

Complementary

Iglesias, J.R. Comercialización de productos y servicios turísticos. Madrid: Síntesis, 2007