Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:3

Crèdits: 6

Professorat: Josep Mª Raya Vilches

Descripció


Capacitat per reconèixer, familiaritzar-se i utilitzar tècniques estadístiques a l’hora de prendre decisions de mercat en el sector turístic. Tot aquest enfocament farà compatible la capacitat per calcular manualment les diverses eines per un conjunt reduït de dades amb la capacitat d’utilitzar i analitzar i interpretar les sortides (outputs) dels softwares estadístics. Algunes preguntes que es resoldran al llarg del curs amb el que sabrem: Com sabem si els salaris d'una AAVV són alts o no? Són aquests salaris molt similars o són molt dispersos? Estan associades les reserves i la ocupació final d'habitacions d'un hotel?Què ens diu l'eina de Google correlate?Podem conèixer la rendibilitat d'una any de educació? Quant augmenta el preu d'un habitatge turístic a Barcelona en augmentar la seva superfície en un metre quadrat?Quant és l'efecte estacional d'Agost per al nombre de turistes de Catalunya?Quin és el valor esperat que obtindrà un empresari davant la decisió de pujar o no el preu? Com és la probabilitat que un blog turístic tingui 1000 visites demà si sabem que les visites en els blogs a Espanya segueix una determinada distribució normal? Quines són les principals fonts de dades turístiques? Podem coneìxer la personalitat d'un turista a partir del text que escriu a les xarxes socials?

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


• Aplicar tècniques estadístiques qualitatives i quantitatives per a la recerca de mercats
• Plantejar, organitzar, realitzar i presentar un projecte de recerca de mercats en l'àmbit empresarial del sector turístic i utilitzar els resultats obtinguts per a la presa de decisions

Metodologia de trabajo


En les sessions presencials amb tot el grup es combinaran sessions de teoria amb sessions de resolució d'exercicis a mà i mitjançant casos pràctics amb dades d’empreses reals.

En les sessions pràctiques els estudiants treballaran exercicis i bases de dades amb el programa Stata/R (a determinar). Caldrà portar portàtil a l’aula.

Hi haurà una conferència d’un/a professional que utilitza l’Estadística aplicada al sector turístic. Ja sigui en investigació de mercats, big data o posicionament estratègic.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1

 

Introducció

 • Fonts de dades de Turisme
 • Conceptes bàsics: població, mostra, tipus de mostreig, variables, tipus de variables, dades i tipus de dades

Tema 2

Estadística Unidimensional

 • Mesures de centralització
 • Mesures de dispersió
 • Mesures de simetria
 • Mesures de curtosi
 • Cas 1: agència de viatges

Tema 3

Estadística bidimensional

 • Associació de variables quantitatives: regressió lineal
 • Associació de variables qualitatives
 • Cas 2:relació entre reserves i ocupació

 

Tema 4

Sèries temporals

 • Components d’una sèrie temporal
 • Desestacionalització d’una sèrie temporal
 • Cas 3: anàlisi de sèrie de turistes

 

 

Tema 5

Probabilitat

 • Conceptes bàsics
 • Distribucions discretes: distribució binomial
 • Distribucions contínues: distribució normal

Activitats d'aprenentatge


Exercici data mining. Individual (Dins i fora de l'aula)

Exercici Estadística descriptiva. Individual (Dins i fora de l'aula)

Test estadistica descriptiva. Individual (Dins i fora de l'aula) . Virtual

Exercici associació entre variables quantitatives. Individual (Dins i fora de l'aula)

Exercici associació entre variables quanlitatives. Individual (Dins i fora de l'aula)

Exercici de sèries temporals. Individual (Dins i fora de l'aula)

Test associació entre variables quantitatives i qualitatives i sèries temporals. (Dins i fora de l'aula) . Virtual

Exercici de distribució binomial. Individual (Dins i fora de l'aula)

Exercici de distribució normal. Individual (Dins i fora de l'aula)

Test de probabilitat. (Dins i fora de l'aula) . Virtual

Treball amb sofware informàtic. Grup (Dins i forma de l'aula)

Estudi personal

 

L'assignatura es realitzarà seguint un model híbrid que s'especificarà sessió a sessió en un cronograma que es lliurarà el primer dia de classe. Les sessions seran presencials, presencials per una part del grup i streaming sincrona per l'altra, i presencials per una part del grup i asincrona per l'altra part. 

Si per motius de força major durant la realització de l’assignatura no es pugues desenvolupar amb el model híbrid, consulta en el cronograma de l’assignatura i grup on es contempla les afectacions a les activitats formatives, metodologia i avaluació model online.

Si com a conseqüència del retard en la preinscripció universitària, o problemes sanitaris que l’impedeixin el seguiment per motius d’aïllament hospitalari, l’estudiant s’incorpora a l’aula passat més del 50% del trimestre es podrà sol·licitar una avaluació única a l’Escola

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:
- Examen final de trimestre: 60%
- Treball amb base de dades: 30%
- Lliurament d'exercicis i pràctiques proposades: 10% 

Hi haurà una recuperació al iniciar el següent trimestre. Només es recuperarà l’examen. A l’altra 40% és mantindrà la nota de l’avaluació trimestral

Bibliografia


Bàsic

RAYA, J. (2004). Estadística aplicada a Turismo. Prentice hall

RAYA, J. (2012): Estadística aplicada a los negocios y el Marketing. Prentice Hall

MOORE, Mc. CABE (2005), Introduction to the practice of Statistics. Freeman

SPIEGELHALTER, D.(2019): The art of statistics: learning by data. Pelican

Complementary

NEWBOLD, PAUL, Carlson, W., Thorne, W. (2007), Estadística para los negocios y la economía, 6ta edición,Madrid, Prentice Hall.

FREEDMAN, P. (1991). PURVES, R., PISANI, R. y ADHIKARI. Estadística. 2ªed. Antoni Bosch.

RADZIWLL, N. M. (2015). Statistics with R:(the Easier Way). Lapis Lucera.