Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Núria Fernández Pérez

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE1. Interpretar conceptes econòmics bàsics i el raonament econòmic, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic.

 • CE2. Definir la política de l'empresa en entorns internacionals i infondre una dimensió global i internacional als negocis empresarials.

 • CE3. Analitzar i valorar els estats comptables, avaluar el rendiment econòmic i elaborar informes financers.

 • CE4. Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal.

 • CE5. Analitzar contextos empresarials, identificar mercats i clients i establir estratègies de màrqueting mitjançant la utilització de tècniques avançades i innovadores.

 • CE6. Interpretar normativa legal i d'organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.

 • CE7. Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores..

 • CE8. Organitzar les operacions productives de l'empresa.

 • CE9. Utilitzar instruments matemàtics i eines avançades d'estadística per a la presa de decisions.

 • CE10. Reconèixer i comprendre els mecanismes d'innovació i emprenedoria i desenvolupar una idea de negoci.

 • CE11. Analitzar i valorar l'entorn cientificotecnològic i econòmic, per buscar oportunitats innovadores i establir processos necessaris per adaptar l'organització.

 • CE12. Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn com un projecte.

 • CE13. Crear connexions entre persones, col·laboradors i empreses posant en contacte a gent que en circumstàncies normals no coincidirien.

 • CE14. Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial.

 • CE15. Reunir i interpretar dades per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial.

 • CE16. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una tercera llengua estrangera.

 • CE1. Interpretar els principis del turisme pel que fa a la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar les tipologies d'espais i destinacions turístiques i els principals agents turístics que operen en ells, tant públics com privats.

 • CE2. Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores.

 • CE3. Analitzar les principals estructures polític-administratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques.

 • CE4. Convertir un problema "empíric" en un projecte de recerca i elaborar conclusions.

 • CE5. Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació.

 • CE6. Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seva explotació a través de models de gestió innovadors.

 • CE7. Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques.

 • CE8. Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers.

 • CE9. Treballar en mitjans culturals diferents, aportant solucions als diferents problemes que es presenten.

 • CE10. Reunir i interpretar dades significatives per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial i ser capaç d'elaborar un document que permeti transmetre informació o una proposta empresarial innovadora en l'àmbit del turisme.

 • CE11. Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat.

 • CE12. Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística.

 • CE13. Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació turística.

 • CE14. Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.

 • CE15. Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat.

 • CE17. Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.

 • CE18. Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadores per a la seva posada en valor com a atractiu turístic.

 • CE19. Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques.

 • CE20. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una llengua estrangera.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta enfront del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

 • CG3. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

Descripció


Tècniques per exercir un lideratge i comunicació sobre els altres. Aquestes tècniques s'agrupen en diferents mòduls com la negociació, resolució de conflictes, gestió del temps, intel·ligència emocional, presa de decisions tècniques d'estudi, treball en equip i tècniques comunicatives.

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Motivar, liderar i comunicar-se amb els recursos humans perquè contribueixin a les metes de l'empresa turística

 

 

 

Metodologia de treball


MD1.Clase magistral : Sessions preséncials i per zoom expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

“Si per motius de força major durant la realització de l’assignatura no es pugues desenvolupar amb el model híbrid, consulta en el cronograma de l’assignatura i grup on es contempla les afectacions a les activitats formatives, metodologia i avaluació model online.

Si com a conseqüència del retard en la preinscripció universitària, o problemes sanitaris que l’impedeixin el seguiment per motius d’aïllament hospitalari, l’estudiant s’incorpora a l’aula passat més del 50% del trimestre es podrà sol·licitar una avaluació única a l’Escola”.

MD3 . Presentacions : Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

MD7 . Estudi de casos : Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats , tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

MD8 . Jocs de rol : Dinàmica de simulació en què cada estudiant figura un paper especificat pel professor. Com a " paper ", tindrà accés a una informació específica i ha de "jugar " les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o vivenciar la situació de referència de la dinàmica.

 

Continguts


LA COMUNICACIÓ

La Comunicació base de la relacions entre les persones i les organitzacions.

Eïnes actuals de gestió de persones

Diferents tipus de comunicación:

verbal i no verbal

ELS 7 HÀBITS DE LES PERSONES ALTAMENT EFECTIVES

Desenvolupament de les competències més requerides.

El meu perfil i les meves competències

HABILITATS DIRECTIVES

L’empatia a les relacions laborals.

Del grup a l’equip

Gestió eficaç del temps

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL I MOTIVACIÓ

L' Intel.ligència emocional

Competències de la intel.ligència emocional

La comunicació, principal motivador

Empowerment

Personal branding, com i on comunico qui sóc .

 

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

 

Sistema d'avaluació


 • SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula : Participació oportuna i que afegeixi valor als temes tractats. Consultes al professorat sobre guies i metodologies per al millor desenvolupament de les assignacions. Participació activa en debats, ja sigui en les classes presencials com mitjançant el fòrum virtual. Elaboració i resolució de casos pràctics. Disseny i participació de sessions pràctiques.  Assistència obligatoria a classe. Representa un  10% de la nota final i no es recuperable.
 • SE2 treballs indiviuals i/o en grup. Es tindrà en compte: Entrega puntual; Continguts complerts i ajustats;  Qualitat en la presentació. Representa un 20% de la nota final. No recuperable.
 • SE3 Exposicions. 10% de la nota final. No recuperable.
 • SE4. Exàmen final tipo test. Representa 60% de la nota final. Obligatoria presència a la primera convocatoria per poder presentar-se a la recuperació.  

Bibliografia


Bàsic

Marrion Charreau y Jenifer L. Johnson (2.019), Piensa y Comunica tus ideas con The Storyboard Method. Editorial Conecta.

Complementary

COVEY, STEPHEN R. (2011). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Editorial Paidós Ibérica,

GENTRY, WILLIAM. (2016). Be the Boss everyone wants to work for. A guide for new leaders. Editorial Berrett-Koehler Publishers,