Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Alex Araujo Batlle

Trimestre:2

Crèdits: 6

Professorat: Núria Fernández Pérez

Descripció


Tècniques per exercir un lideratge i comunicació sobre els altres. Aquestes tècniques s'agrupen en diferents mòduls com la negociació, resolució de conflictes, gestió del temps, intel·ligència emocional, presa de decisions tècniques d'estudi, treball en equip i tècniques comunicatives.

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Motivar, liderar i comunicar-se amb els recursos humans perquè contribueixin a les metes de l'empresa turística

 

 

 

Metodologia de trabajo


MD1.Clase magistral : Sessions preséncials i per zoom expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

“Si per motius de força major durant la realització de l’assignatura no es pugues desenvolupar amb el model híbrid, consulta en el cronograma de l’assignatura i grup on es contempla les afectacions a les activitats formatives, metodologia i avaluació model online.

Si com a conseqüència del retard en la preinscripció universitària, o problemes sanitaris que l’impedeixin el seguiment per motius d’aïllament hospitalari, l’estudiant s’incorpora a l’aula passat més del 50% del trimestre es podrà sol·licitar una avaluació única a l’Escola”.

MD3 . Presentacions : Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

MD7 . Estudi de casos : Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats , tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

MD8 . Jocs de rol : Dinàmica de simulació en què cada estudiant figura un paper especificat pel professor. Com a " paper ", tindrà accés a una informació específica i ha de "jugar " les seves bases, segons les regles del joc, per resoldre o vivenciar la situació de referència de la dinàmica.

 

Continguts


LA COMUNICACIÓ

La Comunicació base de la relacions entre les persones i les organitzacions.

Eïnes actuals de gestió de persones

Diferents tipus de comunicación:

verbal i no verbal

ELS 7 HÀBITS DE LES PERSONES ALTAMENT EFECTIVES

Desenvolupament de les competències més requerides.

El meu perfil i les meves competències

HABILITATS DIRECTIVES

L’empatia a les relacions laborals.

Del grup a l’equip

Gestió eficaç del temps

INTEL.LIGÈNCIA EMOCIONAL I MOTIVACIÓ

L' Intel.ligència emocional

Competències de la intel.ligència emocional

La comunicació, principal motivador

Empowerment

Personal branding, com i on comunico qui sóc .

 

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

 

Sistema d'avaluació


  • SE1. Participació en les activitats plantejades dins de l'aula : Participació oportuna i que afegeixi valor als temes tractats. Consultes al professorat sobre guies i metodologies per al millor desenvolupament de les assignacions. Participació activa en debats, ja sigui en les classes presencials com mitjançant el fòrum virtual. Elaboració i resolució de casos pràctics. Disseny i participació de sessions pràctiques.  Assistència obligatoria a classe. Representa un  10% de la nota final i no es recuperable.
  • SE2 treballs indiviuals i/o en grup. Es tindrà en compte: Entrega puntual; Continguts complerts i ajustats;  Qualitat en la presentació. Representa un 20% de la nota final. No recuperable.
  • SE3 Exposicions. 10% de la nota final. No recuperable.
  • SE4. Exàmen final tipo test. Representa 60% de la nota final. Obligatoria presència a la primera convocatoria per poder presentar-se a la recuperació.  

Bibliografia


Bàsic

Marrion Charreau y Jenifer L. Johnson (2.019), Piensa y Comunica tus ideas con The Storyboard Method. Editorial Conecta.

Complementary

COVEY, STEPHEN R. (2011). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Editorial Paidós Ibérica,

GENTRY, WILLIAM. (2016). Be the Boss everyone wants to work for. A guide for new leaders. Editorial Berrett-Koehler Publishers,